Fotoğraf: Evrensel

Toptanc?lar da yoksulluktan yak?n?yor

Ramazan?la birlikte pazar ve marketlerdeki sebze meyve fiyatlar?n?n art???ndan yak?nan halk, bayram haz?rl?klar?n? da g?nl?nce yapamad?. Arife g?n? Anadalu Yakas? Ya? Sebze ve Meyve Hali?ne giderek bayram?n, ?? g?n boyunca kapal? kalacak olan ya? sebze ve meyve halindeki yans?malar?na bakmak istedik


Ramazan?la birlikte pazar ve marketlerdeki sebze meyve fiyatlar?n?n art???ndan yak?nan halk, bayram haz?rl?klar?n? da g?nl?nce yapamad?. Arife g?n? Anadalu Yakas? Ya? Sebze ve Meyve Hali?ne giderek bayram?n, ?? g?n boyunca kapal? kalacak olan ya? sebze ve meyve halindeki yans?malar?na bakmak istedik. Dillendirilen fiyatlar, toptanc?lara g?re ucuz. Halde nicedir bir bayram co?kusu ya?anmad???ndan yak?nan toptanc?lar, fiyatlar?n da sat?lan ?r?n miktar?n?n da bayram nedeniyle de?i?medi?ini savunuyorlar.
?Memlekette a?l?k ter?r? var?
B?t?n hallere ?zg? kirlilik, karma?a ve denetimsizlik manzaralar?n?n h?k?m s?rd???, Anadolu Yakas??ndaki hal, uzun zamand?r ta??nma haberleri ile de g?ndeme geliyor. Gece yar?s?nda ba?lay?p ertesi g?n ??le saatlerine kadar s?ren yo?unluk, arife g?n? de de?i?memi?. 40 y?ld?r toptanc?l?k yapan H?sn? K?z?lyaz?, halde bir bayram bereketinin uzun zamand?r ya?anmad???n? belirterek, en b?y?k neden olarak yoksullu?u g?steriyor. ?Memlekette ter?r diye bir ?ey yok, a?l?k ter?r? var? diyen K?z?lyaz?, ?ift?inin ?retim yapamaz hale geldi?ine dikkat ?ekiyor. Bayram nedeniyle sat??a sunduklar? mal miktar?nda bir art??a gitmediklerini ifade eden K?z?lyaz?, ?n?ndeki taze so?an ve maydanozlar? g?stererek, ?Normalde ?u saate bitmesi laz?md? ama g?r?yorsunuz, elimizde kald?? diyor.
Hal ?? g?n kapal? olaca??ndan, sat?lmayan sebze ve meyve fiyatlar?n? normal g?nlerin de alt?na ?ektiklerini savunan K?z?lyaz?, haldeki denetimsizlikten yak?n?yor. Her g?n y?zlerce kamyonun ?beyaz fatura? ile giri? ??k?? yapt?klar?na dikkat ?eken K?z?lyaz?, ?Fatura veren kazanam?yor ama vermeyen k?sa zamanda zengin oluyor? diyor.
?En ?ok sivri biber ilgi g?rd??
30 y?ld?r toptanc?l?k yapan Halil Ta?delen, hal piyasas?n? arz ve talep durumunun belirledi?ini belirterek, ??rne?in bug?n domates herkesin elinde kald?, ister istemez fiyat? d???receksiniz? diyor. Peki, bayram ?ncesi en ?ok hangi ?r?nler talep ediliyor? Yan?t?, bir di?er toptanc? Mesut Ecevit veriyor:
?Bug?n ?rne?in sivri biber talebi fazla oldu, di?erleri normal seyretti. Bayramlarda ekseri zeytinya?l? yemekler i?in gereken malzemelere talep artar. Dolmal?k biber, ?arliston, fasulye gibi... Domates zaten demirba?t?r. Ancak, bug?n domates elde kald?.?
Domatesin elde kalmas?n?n ya da sebze ve meyvelerde bir bayram zamm?n?n olmad??? iddias?n?n, pazar ve market tezgahlar?ndaki fiyatlara nas?l yans?yaca??n? bayram s?resince g?rece?iz. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net