DURUM

 • Son geli?melerden sonra ?s?n?r ?tesi operasyon? yeniden tart???lmaya ba?lad?. Estirilen ?ovenist r?zgarlar e?li?inde ordunun Kuzey Irak?a, Kandil?e y?nelmesi konusunda ate?li ?a?r?lar yap?l?yor.


  Son geli?melerden sonra ?s?n?r ?tesi operasyon? yeniden tart???lmaya ba?lad?. Estirilen ?ovenist r?zgarlar e?li?inde ordunun Kuzey Irak?a, Kandil?e y?nelmesi konusunda ate?li ?a?r?lar yap?l?yor. ??erideki operasyonlar t?m h?z?yla s?rerken, olas? bir Kuzey Irak operasyonunun nas?l yap?labilece?i ?zerine TV ve gazetelerde yo?un bir tart??ma s?r?p gidiyor. Bu arada h?k?met teskere haz?rl???na giri?ti. Bir taraftan bu haz?rl?klar s?rd?r?l?rken, MGK toplant?s?nda da harekat?n kapsam?n?n ele al?nmas?, Ba?bakan??n ABD ziyaretinde ABD y?netiminin ye?il ???k yakmas? i?in ?aba g?sterilmesi planlan?yor. Di?er taraftan bu ay i?inde T?rkiye?de yap?lmas? kararla?t?r?lan, ?Irak?a kom?u ?lkeler toplant?s?? var. Ama? ise Irak?a bar?? getirmek!
  T?m bu tart??malar?n temelindeki sorunun K?rt sorunu oldu?u biliniyor. Son se?imlerde de AKP K?rt illerinden ciddi bir oy ald?. AKP?ye oy veren K?rtler, bu partinin daha sa?duyulu davrand??? ve davranaca?? konusunda genel bir kan?ya sahiptiler. Ama ?imdi bu tutum kendilerine kar?? koz olarak kullan?l?yor ve ?se?imlerde K?rtlerin birlikten yana tutum ald???, m?cadele eden kesimlerin ezilmesi gerekti?i? yorumlar? yap?l?yor. Askeri kesimlerin ve ?ovenist partilerin harekat konusundaki gerici tutumlar? zaten biliniyordu. ?rne?in Baykal uyar?lar?n? ?imdiden yap?yor; ?Tezkere ile oynamaya gelmez, ??kt? m? kullan?lmal?.?
  ?imdilik politik bak?? a??s?n? bir yana b?rakal?m ve soruna askeri strateji a??s?ndan bakal?m. B?yle bir harekat?n ba?ar? ?ans? var m? ve etkili sonu?lar do?urabilir mi? Asl?nda bu sorunun yan?t? ?nceki deneyimler taraf?ndan verilmi? durumda. Daha elveri?li ko?ullarda pek ?ok harekat yap?ld? ve birlikler aylarca Irak K?rdistan??nda kald?. ?rne?in 1995?te 35 bin ki?ilik bir kuvvetle s?n?r ?tesi harekat yap?ld?. ?stelik bu birliklere Barzani?nin pe?mergeleri yard?m ediyor, gerekli deste?i veriyorlard?. Ama sonu? ba?ar?s?zl?kt?r. ??nk? gerilla sava??n?n do?as? gere?i cephe sava?? verilmeyece?i gibi, herhangi bir ?at??man?n olaca?? da ??phelidir. Kendi s?n?rlar? ve da?lar? ?zerinde denetim kuramayan ve ba?ar? sa?layamayan bir ordunun, s?n?rlar d???nda ve daha elveri?siz ko?ullarda ba?ar? sa?lamas? i?in hi?bir neden bulunmamaktad?r.
  Askeri bak?? a??s? s?n?rlar? daima ileriye, ?g?venli?in ve denetimin daha kolay sa?lanabilece?i yerlere ta??maya? e?ilimlidir. Ama yeni ula??lan her s?n?r?n zay?f noktalar? vard?r ve ?d?zeltmeye? ihtiya? duyar ve bu b?ylece s?rer gider. A??k?as? bu tam bir ??kmaz yoldur. ?zellikle ulusal sorunlar s?z konusu oldu?unda ??z?ms?zl?k ve ba?ar?s?zl?k daha kesin ?izgilerle ?ne ??kar. Ku?kusuz b?t?n bunlar bir harekat? savunan kurmaylar ve stratejistler taraf?ndan bilinmez de?ildir. O halde ger?ek ama? nedir? Ne olabilir?
  Y?netici egemen s?n?flar askeri ?nlemleri art?rarak i?eride ve d??ar?da iki ?nemli politik amaca ula?may? hesap etmektedirler. ??eride ulusal hareketi zay?flatmak ve tam bir ku?atma alt?na alarak, en geri konuma hapsetmek, d??ar? da ise ?i?lerin ciddi oldu?u? havas?n? yaratarak ABD?yi ve Irak K?rdistan?? y?neticilerini birlikte davranmaya zorlamak! Ancak her iki hesap da bo?a ??kmaya mahkumdur. ??eride bu t?r sald?r?lar?n sonu? vermedi?i g?r?lm??t?r. D??ar?da ise ABD?nin kendi emperyalist hesaplar? vard?r ve bunlar i?inde ?ran sorunu ?nemli bir yer tutmaktad?r. Bu nedenle Irak K?rdistan?? ABD i?in ?nemlidir ve orada denetimini sarsacak hi?bir ad?m? atmayacak ve att?rmayacakt?r.
  Peki b?t?n bu harekat naralar? bo? bir ????rtkanl?k m?d?r? T?m?yle ?yle oldu?u s?ylenemez. Ancak ?zerinde anla??ld??? ilan edilen g?stermelik baz? ??nlemlerle? yetinilmek zorunda kal?nmas? b?y?k bir olas?l?kt?r ve muhtemelen de ?yle olacakt?r. K?rt sorunu olanca a??rl??? ile ortada dururken, bir askeri ba?ar?ya bel ba?lamak, olmayacak duaya amin demekten ba?ka bir anlama gelmemektedir.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net