BA?YAZI

  • ?eker Bayram?; bayramlar?n en dostluk, karde?lik, bar?? i?erikli olan?d?r. Ama bu bayram yine karde?lik, dostluk, bar?? gibi insani de?erler yerine sava??n, ?iddetin dilinin ge?irildi?i, insanlar?n birbirini ?ld?rmek i?in k??k?rt?ld??? g?nlerden birine d?n??t?r?ld?

    ?eker Bayram?; bayramlar?n en dostluk, karde?lik, bar?? i?erikli olan?d?r. Ama bu bayram yine karde?lik, dostluk, bar?? gibi insani de?erler yerine sava??n, ?iddetin dilinin ge?irildi?i, insanlar?n birbirini ?ld?rmek i?in k??k?rt?ld??? g?nlerden birine d?n??t?r?ld?. Bayram?n hemen ?ncesindeki g?nlerin en ak?lda kalacak s?z?; Baykal??n, ?s?n?r ?tesi? askeri bir harekat i?in tezkere ??kar?lmas? giri?imlerine destek vermek i?in ortaya att??? bir s?z: ?Ya b??ak k?n?nda kalmal? ya da sonuna kadar saplanmal??ym??! Bunu da Anadolu?da halk b?yle s?ylermi?! B?yle bir s?z ger?ekten Anadolu?da s?ylenir mi, yoksa Baykal m? icat etti, bilmek zor. En az?ndan ?...sonuna kadar saplanmal?? taraf?n? Baykal??n icat etti?ini s?yleyebiliriz. ??nk? halk sava?lardan, kanl? kavgalardan bile ?Sonuna kadar saplanmal?? gibi ?saplanmal?? s?zc???n?n anlam?n? a?an, saplanmada bir ac?mas?zl?k, hatta sadist?e bir zevk duymay? anlatan bir ifade kullanmaz. Bu, Anadolu halklar?n?n da ba?ka halklar?n da halk olmas?yla ?eli?ir.Bayram ?ncesinde ortaya ??kan, halk?n nas?l tuza?a s?r?klenmek istendi?inin ikinci g?stergesi ise ?stanbul?da bir f?r?nda ya?and?. Radyodan K?rt?e t?rk? dinleyen bir f?r?n i??isini i?aret eden ?? ki?inin ?Ter?rist var? k??k?rtmas? ?zerine f?r?n i??isi lin? edilmeye kalk???ld?. Lin?i polis g??l?kle ?nlemi?, iki polis de yaralanm??. Dahas?, DTP binalar?na y?nelik sald?r?lar yay?l?rken, sermaye bas?n? ?O s?yledi, bu s?yledi? diye; ?DTP?li vekillerin otob?se bile binemeyecek hale gelece?i? propagandas?n? ba?latm??t?r.Ve b?t?n bunlar?n gerek?esi, ?at??malarda ?len masum askerlerin yaratt??? infialdir: Ama as?l ama?, toplumun, nereye s?r?klenirse oraya g?t?r?lece?i bir k?r kitleye d?n??t?r?lmesidir.S?n?r ?tesinde ne olacakt?r?S?n?r ?tesi bir askeri harekat, s?n?r?n her iki yan?nda da daha ?ok ac?, daha ?ok ?l?m, daha ?ok aile oca??n?n s?nmesi, daha ?ok annenin a?lamas? anlam?na gelmeyecek mi??Hay?r, ?yle olmayacak? diyen var m?d?r?Yoksa kanla beslenenlerin r?zgar?na m? yelken a??lmaktad?r?Ve ?imdi; ABD Temsilciler Meclisi?nden ge?irilen ?Ermeni Soyk?r?m Tasar?s??n?n ge?irilmesi de eklenecek, ?s?n?r ?tesi? hezeyanlar?na ve Kuzey Irak?a bir sefer, ABD?ye de bir yan?t gibi g?sterilecektir. Yani, ABD Temsilciler Meclisi?nin marifeti ve T?rkiye diplomasisinin ve gelmi? ge?mi? h?k?metlerinin ba?ar?s?zl?klar? da K?rtlere fatura edilip ?rtbas edilecek. Oysa ABD?ye ger?ekten yan?t verilmek isteniyorsa; ?ok daha basit, hi? kimsenin ?l?m?ne gerek olmadan, bir mermi bile at?lmadan al?nacak ?nlemler vard?r: NATO?dan ??k?l?r; Afganistan?dan Bosna?ya g?nderilen NATO?ya ba?l? askerler geri ?a?r?l?r. ?ncirlik ?ss? ve t?m ?teki ?s ve tesislerdeki Amerikan faaliyetleri durdurulur; ikili anla?malar feshedilir. Irak?a yap?lan ve ABD birliklerinin ihtiyac? olan lojistik deste?e son verilir. ?srail?le T?rkiye aras?ndaki askeri anla?malar feshedilir. K?rtler ve Ermenilerle anla?ma ve bar??ma yoluna girilir. ?ran?la ve ?teki ?lkelerle dostlu?u esas alan bir politikaya y?nelinir... Yoksa, b?t?n bunlar dururken; ?ABD stratejik m?ttefikimiz? nutuklar? at?l?rken Kuzey Irak?a asker ??karmak, K?rtlere sava? a?mak, ABD?ye yan?t olmak bir yana, ona verilecek en b?y?k destektir. Bu tablo, ??eker Bayram?n?z kutlu olsun? demeyi ?ok g??le?tiriyor elbette. Ama biz Evrensel ?al??anlar? olarak, yine de bar?? umudunun s?nmemesi, halklar?n karde? oldu?u bir T?rkiye ve d?nya m?cadelesinin g??lenmesi dile?i ile bayram?n?z kutlu olsun diyoruz.
    www.evrensel.net