Rodos ??valyeleri namazda

AKP iktidar?, en b?y?k medya patronu ile h?k?mete yak?n gazetecileri namazda bulu?turdu.


AKP iktidar?, en b?y?k medya patronu ile h?k?mete yak?n gazetecileri namazda bulu?turdu. Ge?en y?l bayram namaz?na Rodos?a giden Ayd?n Do?an, Ertu?rul ?zk?k ve Do?an grubunun ileri gelenlerini Fehmi Koru ?Rodos ??valyeleri? ad?n? takm??t?. Ekibe bu y?l Koru da kat?ld?.
Medyatava sitesinin haberine g?re, Ayd?n Do?an, Ertu?rul ?zk?k, Ahmet Hakan, Sedat Ergin ve Mehmet Y?lmaz, bayram namaz?n? Rodos?taki ?brahimpa?a Camii?nde k?lmaya gitti. Bu giri?im i?in ?Orta?a?daki tap?nak ??valyelerinin s???na??, ?imdi Do?an Grubu?nun ?nemli kararlar? ald??? mekan oldu? diye yazan Fehmi Koru, o isimlerle birlikte Rodos?a u?tu.
??in ilgin? yan? Fehmi Koru ge?en ay bir yaz?s?nda Do?an Grubu y?netici ve yazarlar?n?n Rodos?a gitmesini ele?tirmi?. Hatta Y?lmaz ?zdil?in H?rriyet?e transferini Rodos protokol?ne ba?lam??t?. ?imdi o ele?tirdi?i Rodos bulu??nmada kendi de yer ald?.
Rodos toplant?lar?n?n ?nemini Koru, kendi k??esinde ?u ifadelerle anlatm??t?: ?Orta?a?larda ?Tap?nak ??valyeleri? i?in ?nemli s???naklardan biriydi Rodos adas?; ?imdilerde Do?an Medya Grubu?nun hemen uygulamaya konulacak kritik kararlar ald??? bir mek?na d?n??t?. 2002 y?l?nda mevcut koalisyon h?k?metini MHP?den ar?nd?r?p DYP?yi i?ine katma karar?n? orada vermi?ti Do?anc?lar; plan de?ifre olunca, MHP lideri Devlet Bah?eli, ?Derhal se?im? ?srar?yla ?lkeyi sand??a g?t?rm??t?. (...) Daha ?nemli ?protokol? ise siyas?: Ak Parti?ye iktidar? haram edip onu payla?maya zorlamak; bunun i?in de kenarda k??ede ne kadar a??r top?u varsa derhal devreye sokmak. Y?lmaz ?zdil?e H?rriyet?te k??e verilmesi o protokol gere?i.?
?zk?k yine mistik
H?rriyet genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k de bayram namaz? maceras?n? k??esinde yazd?. ??skelenin ucundaki mabet? yaz?s?nda bolca mistik ifadeler kullanan yazar?n anlatt???na g?re her ?ey, patronu Ayd?n Do?an??n akl?na ??mkan? olan T?rkler, Osmanl??n?n geride b?rakt??? topraklar ?zerindeki camilerde neden bayram namazlar?n? k?lmaz?? gibi bir sorunun gelmesiyle ba?lam??. ??indeki Allah duygusundan uzun uzun s?z ettikten sonra ?zk?k yaz?s?n? g?ncel meselelere ba?lad?. Ancak bayram yaz?s?nda bile bar??tan s?z etmek yerine sava?a g?nderme yapt?: ???te bu duygularla, hepinizin bayram?n? kutluyorum. Yine bu duyguyla, b?t?n ?ehitlerimizi minnetle an?yorum. Gazilerimize ve e?k?yaya kar?? sava?an ?ocuklar?m?za, komutanlar?m?za ayn? minnet duygular?m? iletiyorum.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net