Sahara kanal d 22.00

Macera avc?s? Dirk Pitt, su ile ilgili her ?eyi ara?t?ran bir kurulu? ad?na g?rev yapmaktad?r.


Macera avc?s? Dirk Pitt, su ile ilgili her ?eyi ara?t?ran bir kurulu? ad?na g?rev yapmaktad?r. Bir gezi esnas?nda Nil nehrinde do?ay? ve hayvan hayat?n? tehdit eden zehirli at?klar?n bulundu?unu fark eder. Afrikal? bir diktat?r?n n?kleer at?klar?, Kuzey Afrika?da binlerce insan?n ?l?m?ne yol a?maktad?r. Dirk Pitt ve ekibi olay? ara?t?rmaya ba?lar, Afrika?ya gelir. ?nce kendileri gibi diktat?re kar?? ?al??an Eva Rojas?a d?zenlenen suikasti engelledikten sonra olaylar?n i? y?z?n? ara?t?rmaya giri?irler. Ancak kar?? kar??ya kald?klar? durumun sadece politikadan ibaret olmad???n?, uluslararas? ?irketlerin de ya?ananlar da parma?? oldu?unu fark edeceklerdir. Bu ise, at?ld?klar? maceray? daha da zorlu k?lacakt?r.
www.evrensel.net