??lkelerden taviz yok?

Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, kendisi i?in ilkesiz, taviz vererek elde edilen bir ?ampiyonlu?un hi? bir anlam? olmad???n? s?yledi.


Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, kendisi i?in ilkesiz, taviz vererek elde edilen bir ?ampiyonlu?un hi? bir anlam? olmad???n? s?yledi.
Futbol tak?m? genel menajeri Sinan Engin ile birlikte BJK Nevzat Demir Tesisleri?nde spor m?d?rleri ve yazarlar?yla ?nceki ak?am bir araya gelen ve kat?l?mc?lar?n sorular?n? yan?tlayan Sa?lam, Samsunspor?u ?al??t?rd??? d?nemde 5 as oyuncuyu birden kadro d??? b?rakt???n? belirterek, ?Kayserispor?da da ayn? kararl?l??? g?sterdim. Be?ikta??ta her zaman tak?m?n menfaatlerine g?re hareket edece?im ve ilkelerimden taviz vermeyece?im. Benim i?in ilkesiz, taviz vererek elde edilen bir ?ampiyonlu?un hi? bir anlam? yoktur. K?me d??erim, ba?ar? ad?na bu de?erlerimden taviz vermem. Bu ?izgimi hepiniz g?rd?n?z? diye konu?tu.
Sa?lam, kul?p ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren?e g?veninin tam oldu?unu ve en ufak bir sorun ya?amad?klar?n? ifade ederken, genel menajer Sinan Engin ile de yetki karma?as? ya?amad?klar?n? s?yledi.
Ertu?rul Sa?lam, sezon ba??ndan itibaren tak?m?n anlay???nda de?i?im ya?and???na dikkat ?ekerek, ?unlar? s?yledi: ?B?t?n ta?lar?n yerine oturmas?n? 2 ayl?k bir s?re?te ger?ekle?mesini beklemek hayalcilik olur. Ancak futbolcular?m?z?n i?tah?n?n ?st seviyede olmas? bizleri mutlu ediyor. Futbolcular?m?z?n bug?ne kadar sahip olduklar? baz? al??kanl?klar? de?i?tirme ?abas?nday?z. Mesela top aya??nda iken sahada g?zel ?eyler yapmaya al??k?n olan futbolcular?m?zdan, top rakibe ge?ti?inde de az da olsa tak?ma katk? sa?lamas?n?, sorumluluk almas?n? istiyoruz. Ricardinho, Delgado, Burak gibi top aya??nda iken g?zel i?ler yapan futbolcular?m?zdan defansif olarak da katk? bekliyoruz.?
Be?ikta???n son 4 teknik direkt?r? aras?nda, sezonun ilk 8 haftas?na en iyi ba?layan teknik kadro olduklar?n? hat?rlatan Ertu?rul Sa?lam, ?Ancak Be?ikta??ta i?ler k?t? gidiyormu? gibi bir hava yarat?lmaya ?al???l?yor. Kamuoyunda yarat?lmaya ?al???ld??? gibi tak?m?m?zda olumsuz bir durum yok? dedi.
Diatta ve Higuain?in transferinde yap?lan ele?tirilere de de?inen siyah-beyazl? teknik adam, ?Biz de bir?ok teknik adam?n yapt??? gibi, ??unu istedik almad?lar, bunu istedik almad?lar? gibi a??klamalar yapabilirdik. Olas? ba?ar?s?zl?klara bu ?ekilde k?l?f arayabilirdik. Ayr?ca biz defansta G?khan Zan ve ?brahim Toraman??n alternatifi olabilecek bir isim ar?yorduk. Diatta?y? ald?k. 7 milyon Avro ?deyip, bir oyuncu al?p, ?brahim Toraman gibi bir oyuncuyu yedek kul?besinde bekletseydik daha m? iyi olacakt??? ?eklinde konu?tu.
?Tatiller k?salt?lmal??
Yaz d?neminde 40 g?nl?k tatilin ?ok fazla oldu?unu belirten Sa?lam, ?Bu uzun tatil sonunda futbolcular? Avrupa ma?lar?na yeti?tirmek s?k?nt? yarat?yor. Profesyonel futbolcular?n da tatilden 8 kilo fazla ile d?nmek, y?zde 80 performans?n? kaybedip de gelmek gibi haklar? yok. 40 g?n tatilde ?al??mayan bir futbolcuyu, 30 g?nde ?ampiyonlar Ligi?ne haz?rlayamazs?n?z. Devre aras? tatilin 15 g?ne indirilmesi ?ok do?ru bir karar? dedi.
Ertu?rul Sa?lam, hedefleri b?y?tt?klerini vurgulayarak, oyuncular?n 50 ma??n ?zeri i?in, hem fiziksel hem de zihinsel olarak haz?r olmalar? gerekti?ini s?zlerine ekledi.
Sinan Engin: Ben, idari patronum
Be?ikta? Futbol Tak?m? Genel Menajeri Sinan Engin ise kendisinin idari patron olarak g?rev yapt???n?, teknik patronun da Ertu?rul Sa?lam oldu?unu s?yledi.
Bas?nda ?Patron? demecinin art niyetli ki?iler taraf?ndan farkl? yerlere ?ekildi?ini savunan Engin, ??dari olarak ben, teknik olarak tak?m?n patronu hocad?r. Ertu?rul Sa?lam ne derse o olur. Benim teknik konularda hocan?n i?ine kar??mam, ??unu oynat, bunu oynat? demem s?z konusu de?ildir, haddim de de?ildir. Hatta hoca idari anlamda da ne isterse o ?ekilde hareket ederiz. Benim s?yledi?im ?patron? kelimesinde hi?bir art niyet yoktu. Biz birbirimizi ?ok iyi tan?d???m?z i?in hoca da bunu biliyor? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net