Korkutan bal?k ?l?mleri

Ye?il?rmak??n Karadeniz?e d?k?ld??? Samsun?un ?ar?amba il?esi sahilinde bal?k ?l?mlerine rastlanmas? tedirginli?e neden oluyor


Ye?il?rmak??n Karadeniz?e d?k?ld??? Samsun?un ?ar?amba il?esi sahilinde bal?k ?l?mlerine rastlanmas? tedirginli?e neden oluyor.
?ar?amba il?esi Fener ve Kumtepe k?y? y?resinde son g?nlerde ?ok say?da bal?k ?l?s?ne rastland?. Bu durum, ?evre sakinlerini ve b?lgede bal?k??l?k yapanlar? tedirgin ederken, yavru bal?klar?n yan? s?ra yakla??k 1 kilogram a??rl???ndaki kefal bal?klar?n?n da sahile vurduklar? g?zleniyor.
Bal?k ?l?mlerinin nedeninin ara?t?r?lmas?n? isteyen ?evre sakinleri ve bal?k??lar, ?l ?evre ve Orman M?d?rl????ne ba?vuruda bulundular.
B?lgede bal?k??l?k yapan tekne sahipleri ise zaman zaman Ye?il?rmak?ta ?l? bal?klara rastland???n?, ancak bu y?l ?ok say?da ?l? bal???n ?rmak sahiline vurdu?unu belirterek, ?Zaman zaman bu mevsimde bal?k ?l?mleri g?r?l?yordu ama bu y?l daha fazla? dediler. (Samsun/EVRENSEL)
Hamsi de k?resel ?s?nma kurban?
Karadeniz?de ?zerine t?rk?ler yak?lan hamsiyi b?lge halk? adeta d?rt g?zle beklerken, uzmanlar, k?resel ?s?nma nedeni ile deniz suyu s?cakl???n?n giderek daha ge? so?udu?unu belirterek, bu nedenle hamsinin Karadeniz k?y?lar?na giderek daha ge? gelmesinin beklendi?ini bildirdi. Sinop ?niversitesi Su ?r?nleri Fak?ltesi Temel Bilimler B?l?m Ba?kan? Prof. Dr. Levent Bat, hamsinin, eyl?lden sonra su s?cakl???n?n d??mesi ile Karadeniz?de T?rkiye k?y?lar?na g?? etti?ini dile getirdi. ?Son y?llarda Karadeniz?de su s?cakl??? d?????n?n gecikmesi ve eskiye g?re ortalama su s?cakl???nda meydana gelen art??, bu bal?klar?n k?y?lar?m?za geli?ini etkilemi?tir? diyen Bat, 2004 ve 2005 y?llar?nda ortalama 350 bin tona yakla?an hamsi miktar?n?n ge?en y?l 138 bine d??t???ne i?aret etti. Ba?, bu y?l i?in Marmara k?y?lar?nda bal?k??lar taraf?ndan palamut ve torik miktar?n?n yeni sezonda ?iyi? olarak bildirildi?ini, Karadeniz?de su s?cakl???n?n ?n?m?zdeki g?nlerde azalmas? ile birlikte bu bal?k miktar?nda art?? beklendi?ini belirtti. (Sinop/EVRENSEL)
www.evrensel.net