13 Ekim 2007 00:00

Karasu tehdit alt?nda

Erzurum?dan ge?en Karasu Nehri?ne b?rak?lan at?k sular?n ar?t?lmamas?, nehirdeki do?al hayata b?y?k zarar veriyor. Erzurum?da en ?nemli sorunlardan birisini at?k su de?arj? ve at?k sular?n ar?t?lmadan Karasu Nehri?ne verilmesi olu?turuyor

Paylaş

Erzurum?dan ge?en Karasu Nehri?ne b?rak?lan at?k sular?n ar?t?lmamas?, nehirdeki do?al hayata b?y?k zarar veriyor. Erzurum?da en ?nemli sorunlardan birisini at?k su de?arj? ve at?k sular?n ar?t?lmadan Karasu Nehri?ne verilmesi olu?turuyor.
Mevsim ?artlar? g?z ?n?ne al?narak gerekli tesisin kurulmas? gerekti?ini belirten Atat?rk ?niversitesi (A?) ??retim ?yesi Yrd. Do?. Dr. Nuhi Demircio?lu, ?Belediyenin derhal at?k su ar?tma tesisi projesi yapmas? gerek. At?k sular ar?t?ld?ktan sonra Karasu Nehri?ne verilmelidir. Yani ba?ka bir ?ehir, ileride Karasu?yu i?me suyu olarak kullanamaz m?? Erzurum?da i?me suyu sorunu yok diye bu nehri kirletmemiz do?ru de?il? dedi.
End?striyel at?klar
Demircio?lu, Karasu Nehri?ne verilen at?k suyun evsel ve end?striyel olarak ikiye ayr?ld???n? belirterek, evsel at?klar?n deterjan, end?striyel at?klar?n ise kimyasal i?erik ta??mas?n?n tehlike olu?turdu?unu s?yledi.
Et Bal?k Kurumu ve ?eker-ya? fabrikalar?n?n at?k sular?n? Karasu?ya ak?tt?klar?na dikkati ?eken Demircio?lu, ?Eskiden alabal?klar?yla ?nl? Karasu?da art?k sazan bal??? bile ya?am?yor. ?zellikle end?striyel at?k su b?rakan firmalar?n mutlaka ar?tma tesisi kurmalar? ?art. Bu tesisin yap?lmamas? durumunda nehrin ekolojisi bozuluyor? dedi. (?anakkale/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

?evreciler ?zmir?de bulu?uyor

SONRAKİ HABER

'100 Temel Eser' uygulaması sona erdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa