Anayasa anlay???m?z? payla?mak istiyoruz

Merhaba, 25 y?ll?k 12 Eyl?l Anayasas? art?k ??km??t?r. Toplumsal ihtiya?lardan daha ?ok elitist bir y?netim anlay???n?n ihtiya?lar?na g?re, 12 Eyl?l generalleri taraf?ndan haz?rlanm?? olan mevcut Anayasa, sorun ?retmeye devam etmektedir


Merhaba, 25 y?ll?k 12 Eyl?l Anayasas? art?k ??km??t?r. Toplumsal ihtiya?lardan daha ?ok elitist bir y?netim anlay???n?n ihtiya?lar?na g?re, 12 Eyl?l generalleri taraf?ndan haz?rlanm?? olan mevcut Anayasa, sorun ?retmeye devam etmektedir. Her ne kadar baz? maddeleri ?reform? ya da ?uyum yasalar?? ad? alt?nda de?i?ikliklere u?ram?? olsa bile, 12 Eyl?l Anayasas??n?n temel felsefesinde hi?bir de?i?im olmam??t?r.
Bu anayasa, 21. y?zy?l anayasas? olman?n ?ok gerisindedir. Demokratik de?ildir. Kat?l?mc?l??? d??lam??t?r. Yasak??d?r. Toplumsal ?at??ma ve sorunlar ?retmeye elveri?lidir. K?lt?rel kimlikleri inkar eden bir yakla??m? savunur. Bu nedenle asimilasyoncu ve inkarc?d?r. Laikli?in, demokrasinin ve insan temel hak ve ?zg?rl?klerinin evrensel ilkelerini d??lamaktad?r. T?rk-?slam sentezinin resmi protokol? i?levini g?rmektedir. Bu haliyle hukuksal d?zeyden bir toplumsal uzla?ma metni yerine, daha ?ok ideolojik bir belgedir. ?rne?in zorunlu din dersleri ile sadece S?nni-Hanefi inanc?n? e?itimin zorunlu bir par?as? haline getirmi?tir. Diyanet gibi anti laik bir kurumu, bu ?lkede tabu k?lm??t?r. Farkl? kimliklerin inkar?na ve asimilasyonuna zemin haz?rlam??t?r. Aleviler olarak, gelmi? ge?mi? t?m anayasalar?n inkar paragraflar?nda hedef g?sterildik. Ayr?mc?l??a, inkara ve yok say?lmalara maruz kald?k.
Sivil anayasa tart??malar?nda AKP demokratik davranm?yor. AKP?nin kendi ?ekmecesinde sakl? tuttu?u ve demokratik kurum ve kurulu?lardan gizledi?i anayasa tasla?? ?zerine s?rd?r?len tart??malarda, ABF, AABK olarak toplumdan, e?itlikten, ?zg?rl?klerden ve demokrasiden yana taraf olarak yer almak istiyoruz. Anayasa toplumsal bir ihtiya? i?in yap?lan, toplumsal bir uzla?ma metnidir. Dolay?s?yla toplumsal bir kesim olarak biz Aleviler, bizden saklanan bu anayasay? tart??mak ve kendi anayasa anlay???m?z?, toplumun di?er kesimleri ile payla?mak ve ortakla?t?rmak istiyoruz.
Anayasa tart??mas?n?, ?lkemizde ya?anan bir?ok sorunun ??z?m?ne cevap ?retecek bir f?rsat olarak de?erlendiriyoruz. Bu f?rsat ka??r?lmamal?d?r. Fakat AKP H?k?meti bu konuda samimi yakla??m g?stermiyor. Sivil toplum ?rg?tleri ile bu taslak ?zerinde tart??may? ?imdiden ba?latmak yerine, oylama ?ncesi formel son dakika g?r??melerini T?S?AD, M?S?AD ve TOBB ile yap?p, ?Sivil toplum kurulu?lar?n?n g?r??lerini ald?k? deyip, antidemokratik tav?rlar?n? s?rd?receklerdir. Sermaye kurulu?lar? d???nda bir STK alg?s?na sahip olmayan AKP H?k?meti?ni, anayasa tart??malar?nda rahat b?rakmamak gerekiyor.
Hac? Bekta? Veli K?lt?r ve Tan?tma Derne?i Kar??yaka ?ubesi Ba?kan?
Elvan ?elen
www.evrensel.net