B?y?k K?rt yazar? Mehmed Uzun?un an?s? i?in

B?y?k K?rt yazar? Mehmed Uzun?u en verimli ?a??nda kaybetmenin derin ac?s? i?indeyiz.


B?y?k K?rt yazar? Mehmed Uzun?u en verimli ?a??nda kaybetmenin derin ac?s? i?indeyiz.
K?rt yaz?n ve k?lt?r ya?am?nda yeri doldurulmayacak olan Mehmed Uzun, modern K?rt edebiyat?n?n kurucusu ve ?nc?s?yd?. K?rt halk?n?n ya?ad??? sosyal ve politik dram?n canl? bir tan??? ve bu tan?kl??? evrensel dile aktaran b?y?k bir sanat??yd?.
En g?? ko?ullarda, her t?rl? imkandan yoksun, yasaklar ve bask?lar alt?nda K?rt dilini yeniden yaratan ve ona hayatiyet kazand?ran b?y?k yetenekti. Tarihin K?rtlere tan?d??? b?y?k bir ?anst?.
Yasaklar, yokluklar, cehalet ve ac?lar i?inde ya?amaya mahkum edilmi? bir halk?n i?inden ??kan Mehmed Uzun kendi ?abalar?yla kendisini var eden bir de?erdi. B?ylesi a??r ko?ullarda onun sahip oldu?u ?st?n yetenekte bir de?erin ortaya ??kmas? tarihin bir azizli?idir. En verimli ?a??nda aram?zdan ayr?lmas? ise K?rt halk?n?n bir talihsizli?idir.
Mehmed Uzun ayn? zamanda T?rk sanat ve k?lt?r ya?am?na da b?y?k katk? yapt?. T?rk toplumuna ?o?ulculu?un, ?ok k?lt?rl?l???n, bar?? i?inde karde??e bir arada ya?aman?n erdemini ??retti.
Tarih onu yaln?z K?rtlerin, yaln?z T?rklerin de?il t?m d?nyan?n en b?y?k yazar?, k?lt?r adam?, bar?? ve ?zg?rl?k sava???s? olarak anacakt?r.
Onun a?t??? yolda, onun yetenek ve cesaretine sahip gen? K?rt k?lt?r ve yaz?n ustalar?n?n ??kmas?n? g?rmek en b?y?k tesellimiz olacak.
Mehmed Uzun?u ebediyete u?urlarken, K?rt karde?lerime, bar??sever T?rkiye halklar?na, ailesine, yak?nlar?na ve dostlar?na ba?sa?l??? diliyorum.
Sevgili Mehmed,
Ba?latt???n bar?? ve ?zg?rl?k m?cadelesinde seni izleyen, K?rt k?lt?r ve yaz?n sanat?n? geli?tirmeye ?al??an, sana lay?k gen? ku?aklar yeti?iyor. G?z?n arkada kalmas?n!..
G?le, g?le Mehmed Uzun, g?le g?le sevgili karde?im.
Topra??n bol, yerin ayd?nl?k olsun!
Dr. Tar?k Ziya Ekinci
www.evrensel.net