ZEUS SUNA?I

 • Troyal?larla Yunanistanl? ya?mac? ordular aras?ndaki sava?? daha da k?z??t?rmak amac?yla Olimposlu tanr?lar, Troya Ovas??na indiler.


  Troyal?larla Yunanistanl? ya?mac? ordular aras?ndaki sava?? daha da k?z??t?rmak amac?yla Olimposlu tanr?lar, Troya Ovas??na indiler. ??nk? ?yle buyurmu?tu Ba?tanr? Zeus? Troya Ovas??nda da iki tanr?; D?mrek ?ay??yla Skamandros Irma??, Troyal?lara kudurmu??as?na sald?ran Ahilleus?u durdurmak istiyorlard?? ?kisi de tanr? olan bu ?rmaklar?n ?fkeli dalgalar?, ilkin geri geri ?ekiliyor sonra yeniden ?st?ne ?st?ne sald?r?yorlard?. Ne var ki tanr??a Hera, zor durumdaki Ahilleus?u g?r?r g?rmez onu kurtarmak i?in Troya Ovas??n? ate?e verdirdi! Her iki nehrin sular? alevlerden fokur fokur kaynamaya, ovadaki cesetler yanmaya ba?lad?.?
  Bu arada sava? tanr?s? Ares?le tanr??a Atena da birbirlerine girdiler... Ve bu sava?tan, ovada kopan yang?n ve kas?rgadan, bin bir p?narl? Kazda?? (?da Da??) ?rkmeye ba?lad?... ?st?ndeki ormanlar, a?a?larla i? i?e ya?ayan peri k?zlar? titredi korkudan. Geyikler, kuzular, koyunlar, p?narlar olduklar? yerde donakald?lar... A?a? perileri ???l?klar at?yordu durmadan... ?nsanlar?n ve tanr?lar?n Olimpos?u olan Kazda??; hem insanlar? hem tanr?lar? vuru?turan g?c?n, g?n gelip kendisine de sald?raca??n? o g?n anlad?...
  Olimpos?ta oturan Ba?tanr? Zeus da haliyle Troya Ovas??nda s?regiden g?mb?rt?leri duydu. Sava? g?nl?nce s?r?yordu. Sevin?ten hophop hoplad? y?re?i. Uzun uzun g?ld?? Tam o anda da Yunanistanl?lar? tutan denizler ve karalar tanr?s? Poseydon, Troyal?lar? destekleyen Apollon?un kar??s?na ??kt?. ?Ey ???kl? tanr? Apollon? diye ba?lad? Poseydon. ??teki tanr?lar birbirleriyle vuru?urken bizim b?yle seyirci kalmam?z ay?p olmuyor mu? Sava?madan Olimpos?a d?nersek Zeus bize neler demez!.. Hadi, benden k???ks?n; d?v??? sen ba?lat! Sonra sen ne diye Tro?yal?lar? tutuyorsun, anlam?yorum. Hani Zeus bize bir zamanlar, ?Troya kral? Laomedon?a yard?mc? olun? demi?ti. Bunun ?zerine Troya kral? belli bir kar??l?kla bizi bir y?ll???na kiralam??t?. Art?k efendimiz oldu. Haliyle i? buyuruyordu durmadan? Bir y?l i?inde Troya surlar?n? yapt?k? Daha do?rusu ben ?al??t?m en ?ok! Sen Kazda???nda paytak paytak y?r?yen s???rlar?n? g?d?yordun genellikle. Hani yalan da de?il, ?ylesine de g?zel ezgiler d?kt?r?yordun o da?larda fl?t?nle! Senin ezgilerinle ye?ile, maviye, anlat?lmaz renklere b?r?n?yordu Kazda??? ?kimiz de mutluyduk; iyi bir ?eyler yap?yoruz diye d???n?yorduk? Ger?ekten de kal?n, ?ok sa?lam surlar ?rd?k... Hi?bir sald?rgan ordu o duvarlar? a?amazd? art?k. Peki, sonra ne oldu? Troya kral? eme?imizin kar??l???n? vermedi?i gibi, bizi k?le olarak ba?kalar?na satmaya kalkt?! Meydan okudu bize; ?stelik kovdu!.. Ama ?imdi Troyal?lar? nas?l yok edece?imizi d???necek yerden kalk?p sen o soyguncu kral?n halk?na yard?m etmeye kalk?yorsun!..?
  Tanr? Apollon da; ?Krallar? k?t?yse halklar?n ne su?u var bunda?? diye s?ze ba?lad?. ?O yaramaz kral y?z?nden Troyal?lara kar?? senin gibi sava?a girseydim, kendimi ba???lamazd?m. Zaten ?u ?l?ml? zavall?lar yapra?a benziyorlar. Biraz bir ?eyler yerlerse taptaze ayakta kalabiliyorlar. ?o?u zaman da kendiliklerinden kuruyup gidiyorlar? Hadi biz bu sava?a son verelim. Onlar kendi aralar?nda payla?s?nlar kozlar?n?? O zavall?lar? daha da k??k?rtman?n, birbirleriyle vuru?turman?n gere?i yok!? Bu s?zlerin ard?ndan amcas? Poseydon?a s?rt?n? ?evirip ?ekip gitmek istedi Apollon. Ne var ki k?zkarde?i, yabani hayvanlar tanr??as? Artemis ??kageldi hemen: ?Ka??yorsun demek Poseydon?dan?? diye ??k??t? Apollon?a. ?Hem de hi? sava?madan zaferi ona b?rak?yorsun! Babam?z Zeus?un saray?nda bir daha ?v?nd???n? duymayay?m? Daha ge?en g?n, Poseydon?la ba?a ba? d?v???r?m diyen sen de?il miydin?? Apollon hi? kar??l?k vermedi k?zkarde?ine... Ama Zeus?un kar?s? Hera, Artemis?i g?r?nce a?z?na geleni savurmaya ba?lad?: ?Bana meydan okumak m? niyetin ?imdi, be utanmaz kar?! ?stedi?in gibi ok yay kullan. Ama senin borun da?ba?lar?nda, geyiklere, aslanlara kar?? ?ter!? Bu s?zlerin ard?ndan sol eliye bileklerini yakalad? Artemis?in; sa? eliyle de s?rt?ndaki oklu?u ?ekip ??kard?. G?l?mseye g?l?mseye bu oklukla ?st ?ste vurdu y?z?ne, kulaklar?na! Artemis de a?laya a?laya Olimpos?a do?ru havalan?p gitti?
  O s?rada da haberci tanr? Hermes, Artemis?in anas? tanr??a Leto?yla y?z y?ze geldi. Kar??t ordular? destekledikleri i?in birbirleriyle vuru?malar? gerekiyordu. Ne var ki ?Seninle sava?mak istemem ben, g?zel Leto!? diye s?ze ba?lad? Hermes. ?Zeus?un kar?lar?yla kavga etmek u?ur getirmez adama! Sonra sana sayg?m da ?ok b?y?k. ?stersen git Olimpos?ta tanr?lar aras?nda ?v?n; ?Ben Hermes?i yendim, dize getirdim onu? de? Seni yalanlamayaca??m.?
  Bu ?neriye d?nden raz?yd? Leto. ??nk? tanr??a Hera, k?z? Artemis?in oklar?n? yaylar?n? savurmu?tu sa?a sola. Y?z?ne ba??na vurmu?tu k?z?n?n; arada yumruklam??t? da. Bu y?zden lanetler ya?d?r?yordu Hera?ya? Zaten o kendisine de az eziyetler ?ektirmemi?ti zaman?nda! Artemis?le Apollon?a gebe oldu?unda, do?uraca?? bir yurt, bir s???nak bulamamas? i?in b?t?n yery?z?ne buyruklar salm??t?! ??nk? karn?ndaki ?ocuklar Zeus?tand?... Leto, k?z? Artemis?in yerlere savrulmu? oklar?n?, yay?n? toplay?p Olimpos?a do?ru yolland?. Tam o s?ralarda da Artemis, babas? Zeus?un dizlerine yaslanm??, habire g?zya?lar? d?k?yordu... Ba?tanr? Zeus, ?Hangi tanr? seni b?yle ?zd?, yavrucu?um? diye sordu. Artemis de ?Senin k?skan? kar?n Hera yapt? bunlar?, baba! Zaten tanr?lar?n ba??na ne geliyorsa ondan geliyor hep!..? dedi ve uzun uzun h??k?rd?...
  Ya?ar Atan
  www.evrensel.net