ABD?li bakanlara so?uk du?

ABD ve Rusya, iki ?lke aras?nda giderek uzayan sorunlar listesini g?r??mek ?zere d?n Moskova?da bir araya geldi.


ABD ve Rusya, iki ?lke aras?nda giderek uzayan sorunlar listesini g?r??mek ?zere d?n Moskova?da bir araya geldi. D??i?leri ve savunma bakanlar?n?n kat?ld??? toplant?larda, g?ndemin en ?nemli maddelerinden biri; ABD?nin Do?u Avrupa?ya yerle?tirmeyi planlad??? F?ze Kalkan? Projesi oldu.
Rusya taraf?ndan ?iddetle ele?tirilen F?ze Kalkan? Projesi konusunu g?r??mek ?zere Moskova?da bulunan ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ve ABD Savunma Bakan? Robert Gates, ?nce Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin taraf?ndan kabul edildi. ABD?li bakanlar?, Moskova d???ndaki konutunda 40 dakika beklettikten sonra kabul eden Putin, ABD?yi son kez uyard? ve ABD?nin Do?u Avrupa?ya f?ze kalkan? yerle?tirme planlar?ndan vazge?mesini istedi. Rusya lideri, aksi takdirde iki ?lke ili?kilerinin olumsuz etkilenece?ini s?yledi.
Washington, F?ze Kalkan? Sistemi?ni ?ran ile Kuzey Kore?ye kar?? ??nlem? olarak g?rd???n? s?ylerken, Moskova, f?zeleri kendisine y?nelen bir tehdit olarak alg?l?yor. Diplomatik kaynaklara g?re Condoleezza Rice ile Robert Gates?in birlikte Rusya?n?n ba?kentine gitmesi, iki ?lke aras?ndaki sorunlar?n ne kadar ciddi oldu?unun bir g?stergesi. Zira son d?nemde ili?kileri iyiden iyiye gerilen Rusya ile ABD aras?ndaki tek sorun, Do?u Avrupa i?in d???n?len F?ze Kalkan? Sistemi de de?il.
Ay?da belki...
Rus liderin konu?mas?n? ?ngilizce?ye ?eviren ajanslar Putin?in, ABD?nin F?ze Plan? ile dalga ge?erek, ?Elbette bir g?n siz ve ben, Ay?da bir yere f?ze kalkan? yerle?tirilmesi konusunu kararla?t?rabiliriz. Ancak o g?n gelinceye de?in aram?zdaki baz? konular? d?zeltme f?rsat?n?, bizim (askeri) planlar?m?zdan ?t?r? kaybetmi? olaca??z? ifadelerini kulland???n? bildirdi.
?Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anla?mas??na (AKKA) da de?inen Putin, ?bu anla?man?n ABD ile Sovyetler Birli?i?nin da??lmas?ndan ?nce m?zakere edildi?ini? belirterek, ?Bu anla?ma s?n?rlar?m?z?n yak?n?nda bulunanlar dahil, di?er ?lkeler taraf?ndan da uygulanmal?. S?zle?me evrensel hale getirilmeli. Di?er ?lkeleri de ABD ve Rusya Federasyonu?nun y?klendi?i sorumlulu?u ayn? seviyede yerine getirme konusunda ikna etmeliyiz? diye konu?tu.
Putin, bu hedefin ba?ar?lamamas? halinde Rusya?n?n kom?ular?n?n da aralar?nda bulundu?u ?lkelerin AKKA?n?n yasaklad??? silahlar? geli?tirmeye devam etti?i s?rece, Moskova?n?n anla?ma ?er?evesinde kalmas?n?n da zor olaca?? uyar?s?nda bulundu.
Yeni koz
Rice, Putin?in Rus ve uluslararas? gazetecilerin ?n?nde yapt??? konu?maya, ???birli?i yapma yollar? bulmaya ?al??aca??z. Aram?zdaki farkl?l?klara ra?men, ter?rizm ve n?kleer silahlanman?n yay?lmas?n? ?nleme ?abalar?, bizi birle?tiren ortak paydalar, bizi b?len unsurlardan ?ok b?y?k? kar??l???n? verirken, uzmanlar ise bu ?iyimser? ifadelerin yersiz oldu?unu vurguluyor.
Nitekim Putin?in, F?ze Kalkan? Sistemi g?r??meleri s?ras?nda AKKA?ya de?inmesinin ?yeni bir diplomatik? hamle oldu?una dikkat ?eken uzmanlar, ?Putin, ABD?yi tehdit etmek i?in yeni bir kart ar?yor? yorumlar?yla kar??land?.
G?r??melerde Rusya?n?n F?ze Kalkan? Sistemi ve Rusya?n?n Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antla?mas??ndan ?ekilme plan?n?n yan? s?ra Kosova?n?n nihai stat?s? ve ?ran ile bu ?lkeye uygulanan yapt?r?mlara Rus deste?i gibi ba?ka zorlu konular da ele al?nd?. Rusya D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Sergey Kisilyak, g?r??meleri ?Zorlu ama ciddi? diye tan?mlad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net