Direni? ittifak? program?n? a??klad?

Irak?ta da??n?k yap?s? nedeniyle hem askeri hem de siyasi sorunlar ya?ayan Irak direni?i, son giri?imleriyle bu problemleri atlatma yolunda.


Irak?ta da??n?k yap?s? nedeniyle hem askeri hem de siyasi sorunlar ya?ayan Irak direni?i, son giri?imleriyle bu problemleri atlatma yolunda.
Ge?en aylarda ??lkedeki Amerikan i?galinin bitirilmesi konusunda yeni bir siyasi birlik? kurmaya haz?rland?klar?n? deklare eden 3 direni? grubu, ?nceki g?n El Cezire televizyonu arac?l???yla yapt?klar? a??klamada, ?toplam 6 ?rg?t?n birlikteli?iyle, amac?, ABD?ye kar?? sava?an g??leri bir araya getirmek olan yeni bir ?at? ?rg?t? kurduklar?n?? ilan etti ve i?gal kar??t? program?n? a??klad?.
El Cezire?de yay?nlanan bantta ittifak s?zc?s?, yeni olu?umu ?Irak Direni?inin Siyasi Konseyi? olarak tan?mlad?. ?Irak ?slam Ordusu?, ?M?cahid Ordusu?, ?Ensar El S?nne?, ?El Fetihin Ordusu?, ?Irak Direni?i ?slamc? Cephesi? (Jami) ve ?Irak Hamas?? ad?na yap?lan a??klamada, ?yeni ?at? ?rg?t?n?n, El Kaide kar??t? oldu?u? vurguland?.
Siyasi program
Yeni ittifaka ili?kin ilk a??klamay? ge?en temmuz ay?nda yapm?? olan yeni ??at? ?rg?t??n?n son a??klamas?nda, ABD i?galine kar?? 14 maddeli siyasi program?n belirlendi?i ifade edildi. ?Irak??n i?gali adaletsizli?in temelidir. ?slami, yasal, rasyonel a??dan reddedilen ve t?m yasalar?n muhalefet etme ve direni? hakk? tan?d??? bir i?galdir? denildi. A??klamada, i?galin ard?ndan kurulan Irak h?k?metinin ald??? t?m kararlar ?anlams?z? ve ?h?k?ms?z? olarak nitelendirildi.
Da??n?k yap?s? ile propaganda alan?ndaki sorunlar ve El Kaide ile ili?kili ?rg?tlerin icraatlar? nedeniyle ?at izinin it izine kar??t???? Irak direni?i i?erisinde son d?nemde yeni ittifaklar?n temelleri at?l?yor. S?z konusu ??at? ?rg?tleri?, iki ana temel direni? g?c? ?zerinden y?kseliyor. Bunlardan ilki ?slamc? bir yap?ya sahipken, di?eri ise ulusalc? bir karakter ta??yor. Ge?en g?nlerde ulusalc? direni? ?rg?tleri de Irak direni?inin belkemi?ini olu?turan eski iktidar partisi Baas ve Ba?komutan ?. ?zzed El Duri komutanl???nda yeni bir ittifak kurduklar?n? ilan etmi?ti.
Anbar sorunu
?te yandan haberi El Cezire?den aktaran ?ngiliz ?The Guardian? gazetesi, ?slamc? direni? g??lerinin iki ay ?nce anla?mas?na ra?men yeni ittifak?n bu ay ilan edilmesinde ABD?nin ?El Anbar? stratejisinin etkili oldu?unu ileri s?rd?.
Direni? g??lerinin, Anbar?da El Kaide?ye kar?? S?nni a?iretlerin kullan?ld??? Amerikan stratejisi konusunda anla?malar?n?n uzun s?rd??? ifade edilirken, bu nedenle ittifak i?erisinde ?nce yer alan 1920 Devrim Tuygay??n?n, bu konu nedeniyle ittifaktan ?ekildi?ini de ileri s?rd?. Gazete, ?rg?t?n ?El Kaide?ye kar?? sava?an S?nni ?rg?tlerle kar?? kar??ya gelmek istemedi?ini vurgulad???n?? belirtti.
Konu hakk?nda ?rg?t?n s?zc?s?yle g?r??en Guardian, s?zc?n?n, ?El Kaide ile onun ?iddetinden zarar g?ren insanlara biraz zaman tan?yaca??z? diyerek, ittifak i?in a??k kap? b?rakmay? da ihmal etmedi?ini bildirdi.
S?zc?, yine ?ngiliz bas?n?nda yer alan ?1920 Devrim Tuygay?, Amerikal?larla ?al???yor? iddialar?n? da kesin bir dille yalanlad? ve Amerikan g??lerine kar?? sald?r?lar?n s?rece?ini yineledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net