8. t?p t?nel de indirildi

Marmaray Projesi ?er?evesinde, ?stanbul Bo?az??na yerle?tirilecek 11 t?p t?nelden sekizincisinin deniz dibine indirilmesi i?lemine ba?land?


Marmaray Projesi ?er?evesinde, ?stanbul Bo?az??na yerle?tirilecek 11 t?p t?nelden sekizincisinin deniz dibine indirilmesi i?lemine ba?land?.
Bo?az giri?indeki hava ko?ullar?n?n uygun olmas? nedeniyle Tuzla?da in?a edilen 135 metre uzunlu?unda, 15.5 metre geni?li?inde ve 8.75 metre y?ksekli?inde, 18 bin ton a??rl???ndaki 8 numaral? t?p t?nel, d?n sabah saat 08.00?de K?z Kulesi yak?nlar?nda k?y?ya yakla??k 705 metre mesafedeki bat?rma i?leminin yap?laca?? noktaya getirildi.
Bu noktada bat?rma mavnas? ve t?p eleman? yakla??k 20 ton a??rl???ndaki 11 adet ?apa ile sabitlenerek, bat?rma i?lemine ge?ildi. ?lk a?amada, yakla??k 18 bin ton a??rl???ndaki eleman, 15 metre derinli?e, ard?ndan da 5 metrelik a?amalarla 48.5 metre derinli?e indirilecek. ??lemin tamamlanmas?n?n yakla??k 13 saat s?rmesi bekleniyor.
Finansman? Japonya Uluslararas? ??birli?i Bankas? JBIC ile yap?lan kredi anla?mas?yla sa?lanan projede, Yenikap?, Sirkeci ve ?sk?dar istasyonlar? yeralt?nda, Kazl??e?me ?stasyonu ise y?zeyde bulunacak. Sistemin toplam uzunlu?u 13 bin 558 metre, su y?zeyinden derinli?i ise 60 metre olacak. Marmaray, bu derinlikle ?d?nyan?n en derin bat?rma t?neli? unvan?n? da alacak.
Bat?rma t?nelinin y?ksekli?i 8.6 metre, geni?li?i ise 15.3 metre olurken, t?nelde gidi? ve geli? olmak ?zere 2 hat bulunacak.
?te yandan, t?p t?nelin bir ?zelli?i de elemanlar?n?n T?rkiye?de imal edilmesi. Tuzla?da imal edilen t?p t?nel elemanlar?, bat?rma ve montaj i?lerinin yap?laca?? ?sk?dar-Sarayburnu aras?ndaki noktalara kadar ?ekiliyor. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net