?ZG?RL?K YOLU

 • Birka? hafta ?ncesine kadar ?Jena? ad?, ABD?deki milyonlarca insan i?in ku?kusuz ?ok yabanc?yd?.


  Birka? hafta ?ncesine kadar ?Jena? ad?, ABD?deki milyonlarca insan i?in ku?kusuz ?ok yabanc?yd?. Ta ki, Jena Alt?s? olay? konusunda yap?lan eylem, t?m dikkatleri Louisiana?n?n bu k???k kasabas?na ?ekene kadar. Ama bu hadise ya?anmadan ?nce, bu ismi ??renmeye ?ar?abuk gelen (e?er binlerce de?ilse) y?zlerce siyah gen? i?in Jena; sadece bir ba?ka ?rk??l?k, tecav?z, ?iddet ve a?a??lanma demekti.
  New Orleans ile civar?n? harabeye ?eviren Katrina Kas?rgas??n?n ard?ndan s?k??m?? binlerce insan, onlar i?in adeta bir kabusa d?nen Louisiana?daki Jena Gen?lik Adalet Merkezi?ne (JJJC) yerle?tirilmi?ti. Bu merkez, gen? insanlara davran?? konusunda olduk?a orta?a? zihniyetli ve dolamba?l?yd?. ?yle ki kapanmadan ?nce federal yarg?? taraf?ndan, insanlar?n ?yerlerde s?r?nmeye zorland?klar?? bir yer oldu?u i?in defalarca ele?tirilmi?ti.
  ?nsan Haklar? ?zleme ?rg?t? (HRW) ve NAACP-Yasal Savunma Fonu taraf?ndan yay?mlanan raporlara g?re, JJJC?ye ula?an insanlara, g?revliler zalimce davranm??, d?vm??, a?a??lam?? ve ?rk?? bir ?ekilde sata?m??t?. Bu, Katrina Kas?rgas? felaketinin sonucu olarak yeniden a??lmas?ndan sonra olmu?tu. Afetzedeler, Anayasa?n?n onlara sundu?u; ?ikayet ba?vurusunda bulunmak, ailelerini aramak ve hatta kalem-ka??t gibi en basit haklar?ndan bile mahrum b?rak?lm??t?. Sanki onlar El Kaide ?yeleriymi? ve JJJC de, Guantanamo imi? gibi davran?lm??t?. Bu, bu ?lkede ve bir?ok davada, do?duklar? yerlerde devam ediyor.
  HRW ve NAACP-Yasal Savunma Fonu, eyalet yetkililerini bir?ok kez anlaml? bir soru?turma i?in zorlam??, ancak bu gayretler, sahte bir ba??ml?l???n ?tesine ge?ememi?ti. Federal yetkililer de resmi soru?turma a?acaklar?n? ilan etseler de, ger?ek bir soru?turman?n ba?lat?laca?? en az o kadar ku?kulu.
  Medya i?in (siyah bas?n?n baz? unsurlar? d???nda) Jena, 1 g?nl?k, hadi bilemedin 3 g?nl?k bir hikayeden fazlas? de?ildi. Konuya ili?kin yapt?klar? haberler de, Jena sakinlerinin ne kadar da ?rk?? olmad?klar?n? ve o ilmeklerin, gen?ler taraf?ndan sadece e?lenmek i?in yap?lan bir ?e?ek ?akas??ndan ibaret olduklar?n? hayk?rd?klar? bir platform olman?n ?tesine ge?emedi.
  Her zaman oldu?u gibi ge?mi?e d?n?p bakmak konusunda do?ru d?r?st giri?im yok. Ve ?imdi su?lanan son Jena Alt?s? da kefaletle serbest b?rak?ld???na g?re, gelece?e de en az ge?mi?e bak?ld??? kadar az bak?lacak. Bug?n?n Amerika?s?nda Ku Klux Klan kukuletalar? giyen insanlar?n ?Ben ?rk?? de?ilim? tonunda konu?malar? ne kadar ger?ek?i. Jenal?lar? izlerken veya dinlerken, 50 sene ?ncesinin yank?lar?n? duymamak neredeyse imkans?z. ?nsan haklar? hareketlerinin, G?ney?i tela?land?rd??? ve ?sorun?un bir kez daha Rahip Jesse Jackson ya da Al Sharpton gibi ?d?? ajitat?rler?den kaynakland???n?n s?ylendi?i y?llar... Tabii sorun onlard?, ?bizim karanl???m?z? de?il.
  Jena hadisesi 6 gen? liseli ile ba?lamad?. Ve onlarla da bitmeyecek. Bu olay, Amerikan y?rek ve ruhundaki ?ok daha derin bir yerden geliyor. Ve bu, sadece Louisiana?da de?il, birli?in her eyaletinde ya??yor. Ama hareketin sonu olmamal?, aksine onu daha da yukar?ya ?ekmeli.
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net