13 Ekim 2007 00:00

Ya haklar verilir ya greve ??k?l?r

T?rk Telekom i?vereninin, T?rkiye Haber-???in zam ve idari maddelere ili?kin taleplerini kabul etmemesi nedeniyle grev a?amas?na gelen T?rk Telekom?da 16 Ekim?de grev ba?layacak.

Paylaş

T?rk Telekom i?vereninin, T?rkiye Haber-???in zam ve idari maddelere ili?kin taleplerini kabul etmemesi nedeniyle grev a?amas?na gelen T?rk Telekom?da 16 Ekim?de grev ba?layacak. T?rkiye Haber-??, Telekom i?vereninin son getirdi?i zam teklifini de kabul etmedi.
T?rkiye Haber-???in ald??? karar do?rultusunda, ileti?im i?kolunda 16 Ekim Sal? g?n? grev ba?layacak. Ancak grev tarihine kadar g?r??meye a??k olduklar?n? bildiren ve 10 Ekim 2007?de i?veren temsilcileri ile bir kez daha masaya oturan T?rkiye Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, getirilen ?neriyi kabul etmelerinin m?mk?n olmad???n? a??klad?.
S?z konusu g?r??mede, i?verenin, daha ?nceki ?cret zamm?n? revize ederek ?cretlerde y?zde 0.56?l?k bir art?? daha yapt???n?, ikramiyelerdeki ketum tutumun devam etti?ini bildiren Akcan, ?yelerinin kazan?lm?? hakk? olan 60 g?nl?k ikramiyenin geri al?nmas?, ?cretlerde y?zde 16.4?l?k kay?p anlam?na gelen yeni teklifin de adeta ?al??anlarla alay etmek oldu?unu dile getirdi. ?i?verenin sanki l?tufta bulunuyorlarm?? gibi, May?s ve Eyl?l 2007 ikramiyelerinin geri al?nmayaca??n? beyan etti?ini? kaydeden Akcan, ??cret teklifi ve ikramiyeler birlikte de?erlendirildi?inde, ?yelerimizin ?cretlerinde art?? yerine y?zde 12.45?lik kay?p a??k?a g?r?lmektedir? dedi.
??verenin teklifinde 5 g?nl?k haftal?k ?al??ma s?resinin 6 g?ne y?kseltilerek, cumartesi g?n?n?n tatil olmaktan ??kar?ld???n?, pazar g?n?n?n de hafta tatili olmaktan ??kar?ld???n? aktaran Akcan, ??yelerinin cumartesi-pazar olmak ?zere iki g?nl?k tatilleri bir g?ne indirilmek ve pazar g?n? olan hafta tatilinin en az 26 g?n?n?n haftan?n ba?ka g?n? kulland?r?lmak istendi?ini? vurgulad?.
Ayr?ca teklifte, ?al??ma s?resinin 9 saat yerine i?verence belirlenece?ini ve ?al???lan g?nlerde e?it olmayacak tarzda, esnek ?al??ma sisteminin getirilmek istendi?ini kaydeden Akcan, ?Cumartesi g?n? de ?al??ma yap?lmas? iste?i, ?lkenin ekonomik ve sosyal ko?ullar? ile ?irketin ihtiya?lar? de?erlendirilerek anlay??la kar??lanmaktad?r. Ancak cumartesi ?al??ma yap?lmas? kar??l???nda uygun bir bedelin ?denmesini de hakl? olarak talep etmekteyiz? dedi.
Yeni ba?layacaklara asgari ?cret ?nerisi
Pazar g?n? konusunda hakl? taleplerinin devam etti?ini hat?rlatan ve i?verenin yeni ?neri getirdi?ini belirten Akcan, ??irkette rasyonel ortalama bir ya? seviyesi olu?turmak ve a?a?? kademelerde ?al??anlara ?st kademelerde g?rev verebilmek ?zere, emeklilik/ya?l?l?k ayl???na hak kazanm?? olan i??ilerin i? s?zle?meleri, k?dem ve ihbar tazminatlar? ?denmek suretiyle i?veren taraf?ndan feshedilebilece?i hususunun T?S?e yeni bir madde olarak yaz?lmas?n? teklif etmi?tir? dedi.
Yeni al?nacak i??ilerin vas?f ve mahiyetine bak?lmaks?z?n tamamen asgari ?cret ile i?e ba?lat?laca??, ?l?m ve askerlik nedeni hari? i??ilerin, s?zle?menin y?r?rl?k tarihi ile imza tarihi aras?nda i?yerinde emeklilik ve benzeri nedenlerle i? s?zle?mesi sona erenlerin, s?zle?menin y?r?rl?k tarihi ile ayr?ld??? tarih aras?ndaki zam farklar?ndan yararlanmamas?n?n ?nerildi?ine de dikkat ?eken Akcan, bu tekliflerin kabul?n?n m?mk?n olmad???n? bildirdi.
?crette y?zde 4?l?k art?? getirdi
T?rk Telekom ?cra Kurulu ?yeleri ile 11 Ekim?de Ula?t?rma Bakanl????nda bir toplant? daha yapt?klar?n? hat?rlatan Akcan, bu g?r??mede de ?cretlerde s?zle?menin birinci y?l? i?in y?zde 8, ikinci y?l? i?in de y?zde 3 art? 3 zam, ikramiyelerin de eskisi gibi 112 g?n ?denmesine devam edilmesi tekliflerinin geldi?ini ifade etti. Akcan, getirilen yeni tekliflerin de ?al??anlar aras?ndaki ?cret dengesizli?ini gidermemesi nedeniyle kabul edilmedi?ini bildirdi. Akcan, bir anla?ma sa?lanmam?? olmakla birlikte, 15 Ekim Pazartesi g?n? yeniden bir araya gelmek ?zere g?r??melere ara verdiklerini bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
Greve destek ?al??malar?

16 Ekim?de greve ??kacak olan Telekom i??ileri, dayan??may? ?rg?tlemek i?in ?al??malar?n? s?rd?r?yor.
Di?er i?kollar?nda ?rg?tl? i?yeri temsilcilerini gezen Haber-?? i?yeri temsilcileri, 16 Ekim?de ger?ekle?tirecekleri grevlerine destek istiyor. Sendika temsilcileri ?al??malar ?er?evesinde Topkap? b?lgesinde i?yerlerini ziyaret etti.
??yeri gezilerinde konu?an Haber-?? ??yeri Temsilcisi Erdal Oflaz, g?r??t??? temsilcilere, yapacaklar? grevin kazan?mla sonu?lanmas?n?n b?t?n i??i s?n?f?n?n kazan?m? olaca??n?, ba?aramazlarsa da b?t?n i??i s?n?f?n?n kayb? olaca??n? belirterek, di?er i?yerlerinden i??ilerin deste?inin hayati ?nemde oldu?una vurgu yapt?. Telekom i??ileri, olumlu bir geli?me ya?anmamas? halinde, sal? g?n? saat 08.00?de Esenler Telekom M?d?rl??? ?n?nde toplanarak grevlerini ilan etmeyi d???n?yor. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

da??n?k

SONRAKİ HABER

Adana'da yurt önünde yaşanan kazalar Meclis gündemine taşındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa