Patronlar verginin Onda birini vermiyor!

D?SK taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada, ?T?rkiye?de ger?ekle?en vergiler i?inde Kurumlar Vergisi?nin oran?n?n sadece y?zde 8 oldu?u? ifade edilerek, i?verenlerin vergi havuzuna yapt?klar? katk?n?n toplam vergilerin onda birinden daha az oldu?u belirtildi.


D?SK taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada, ?T?rkiye?de ger?ekle?en vergiler i?inde Kurumlar Vergisi?nin oran?n?n sadece y?zde 8 oldu?u? ifade edilerek, i?verenlerin vergi havuzuna yapt?klar? katk?n?n toplam vergilerin onda birinden daha az oldu?u belirtildi.
D?SK AR-GE taraf?ndan ger?ekle?tirilen ara?t?rmada, OECD verileri kullan?larak i?verenlerin toplam vergiye olan katk?s? incelendi. Ara?t?rmada, yasal d?zenlemelere g?re yap?lan hesaplamada, i?verenler ?zerindeki vergi y?k?n?n y?ksek g?r?nd???, ger?ekle?mi? vergi de?erlerine bak?ld???nda ise ortaya i?verenlerin yak?nmalar?ndan farkl? bir durumun ??kt??? dile getirildi.
??OECD in Figures 2007?? adl? ?al??man?n, ger?ekle?mi? vergi oranlar? a??s?ndan T?rkiye?nin, OECD ?lkeleri i?inde arka s?ralarda yer ald???n? g?sterdi?ine yer verilen ara?t?rmada, ??Verilere g?re T?rkiye?de ger?ekle?en vergiler i?inde Kurumlar Vergisi?nin oran? sadece y?zde 8?dir. Bir ba?ka deyi?le, i?verenlerin vergi havuzuna yapt?klar? katk?, toplam vergilerin 10?da 1?inden daha azd?r. Bu oranla T?rkiye hem AB ortalamas?n?n (y?zde 8.1) hem de OECD ortalamas?n?n (y?zde 9.3) gerisinde?? denildi.
Patronlar bo?a yak?n?yor
Patronlar?n sosyal g?venli?e yapt?klar? katk? a??s?ndan da T?rkiye?nin gerilerde kald???na dikkat ?ekilen ara?t?rmada, T?rkiye?de i?verenlerin sosyal g?venli?e yapt?klar? katk?n?n toplam vergi gelirlerinin y?zde 9.5?te kald???, bunun AB?de ortalama y?zde 16.4, OECD ?lkelerinde ortalama y?zde 14.8 oran?nda oldu?u kaydedildi.
Ara?t?rmada, i?verenlerin toplam vergi havuzuna yapt?klar? katk?n?n Kurumlar Vergisi ve sosyal g?venlik katk?lar?n?n toplam? olarak d???n?lebilece?i dile getirilerek, ?u ifadelere yer verildi: ??Bu a??dan dahi T?rkiye?nin OECD ?lkeleri i?indeki yeri olduk?a gerilerdedir. AB ?lkelerinde i?verenlerin toplam vergi gelirleri i?indeki pay?, ortalama 24.5, OECD ?lkelerinde ortalama 24.1 iken T?rkiye?de i?verenlerin vergi havuzuna yapt?klar? katk? sadece y?zde 17.5?tir. T?rkiye, bu oranla 30 OECD ?lkesi i?inde ortalaman?n alt?nda ve 23. s?radad?r.??
?ddian?n kan?t? yok
??verenlerin iddialar?na g?re, vergi y?k? azal?rken ?lkelerin s?ralamada ald?klar? yerin de y?kselmesi gerekti?i belirtilen ara?t?rmada, OECD verilerinin bu iddiay? kan?tlayan bir sonu? vermedi?i ifade edildi. ?lkelerin vergi y?kleri ile rekabet s?ralamas?nda ald?klar? yer aras?nda bir ili?ki bulunmad??? g?r???n?n vurguland??? ara?t?rmada, ?unlar kaydedildi: ???rne?in, OECD raporuna g?re en fazla vergi y?k? ?ek Cumhuriyeti?ndedir. Fakat bu ?lkenin yeri hi? de beklenildi?i gibi rekabet s?ralamas?n?n sonunda de?ildir. ?stelik, rekabet s?ralamas?nda T?rkiye?den de ?ndedir. Bir?ok ?lkede i?verenlerin vergi havuzuna yapt??? katk? T?rkiye?den fazla iken, rekabet s?ralamas?nda ald?klar? yer T?rkiye?nin ?zerindedir.?? (EKONOM? SERV?S?)
Vergi halk?n ?zerine y?k?l?yor

Ara?t?rmada, OECD ?lkelerinde toplanan verginin gayri safi milli has?laya oran?na bak?ld???nda, T?rkiye i?in s?reklili?i olan bir sorunun ortaya ??kt??? ifade edildi. Ara?t?rmada, ?u g?r??lere yer verildi: ??T?rkiye?de ?cretliler d???nda vergisini tam ve d?zenli ?deyen ba?ka bir kesim olmad???ndan, T?rkiye?de vergi taban? geni?letilememektedir. ??verenlerin kay?t d???n? azaltmak i?in vergilerin indirilmesini talep etmesi, zaten i?verenlerin vergiden ka??nd?klar?n?n a??k bir g?stergesidir. T?rkiye bu konuda da AB ve OECD ortalamas?n?n alt?ndad?r ve 30 OECD ?lkesi i?inde 22. s?radad?r. OECD taraf?ndan yap?lan ?al??man?n bir ba?ka ?arp?c? sonucu, T?rkiye?de, toplam vergi gelirleri i?inde dolayl? vergilerin a??rl???d?r. T?rkiye, Meksika?dan sonra dolayl? vergiye en fazla ba?vuran ?lkedir. OECD verilerine g?re, T?rkiye?de dolayl? vergilerin oran? toplam vergi gelirlerinin neredeyse yar?s?d?r.??
Gelirler Genel M?d?rl??? taraf?ndan her y?l a??klanan verilerin, gelir vergilerinin b?y?k b?l?m?n?n ?al??anlardan al?nd???n? g?sterdi?ine i?aret edilen ara?t?rmada, ???Asgari ?cretle ?al??anlar?n y?ll?k olarak ?dedikleri vergi, bir?ok i?kolundaki i?verenden ve meslek sahiplerinden daha ?oktur. Gelir vergilerinin azalmas?na g?z yuman h?k?metler i?in b?t?e geliri yaratman?n tek yolu dolayl? vergileri art?rmakt?r. Bir ba?ka deyi?le, vergi y?k?, KDV ve ?TV yoluyla al?nan her hizmet ve mal arac?l???yla halk?n ?zerine y?k?lmaktad?r?? denildi.
www.evrensel.net