T?m K?y-Sen?den ?eker-???e ziyaret

T?m K?y-Sen Genel Ba?kan? ?evki Konur ile T?m K?y-Sen L?leburgaz ?ube Y?neticisi Taner G?nerb?y?k, ?eker-?? Alpullu ?ubesi?ni ziyaret ederek, ?ube Ba?kan? Orhan Salt?k ile H?k?met?in ?eker Fabrikalar?n? satma karar? hakk?nda g?r??t?.


T?m K?y-Sen Genel Ba?kan? ?evki Konur ile T?m K?y-Sen L?leburgaz ?ube Y?neticisi Taner G?nerb?y?k, ?eker-?? Alpullu ?ubesi?ni ziyaret ederek, ?ube Ba?kan? Orhan Salt?k ile H?k?met?in ?eker Fabrikalar?n? satma karar? hakk?nda g?r??t?.
?eker-?? Alpullu ?ubesi binas?nda yap?lan g?r??mede, ?ube Ba?kan? Orhan Salt?k; ?Y?llard?r bu fabrikada iki binin ?zerinde i??i ?al??t?. Zarar etmedi. ?imdi muvakkat i??ilerle birlikte 519 i??i ?al???yor, yine zarar ediyor. Bunu anlamak, buna inanmak m?mk?n de?il? dedi. En az 70 g?n olmas? gereken kampanya d?neminin, 40-45 g?ne indirildi?ini belirten Orhan Salt?k, ?Kotam?z 230 bin ton, ama bu y?l i?leyece?imiz miktar ise 130 bin ton. Masraflar fazla, fiyatlar d???k, ?ift?i pancar ekemiyor. Sonra da ?fabrika zarar ediyor? diyorlar. Fabrikay? zarar ettirenler onlar, satmak i?in, kapatmak i?in bahane yarat?yorlar. D?rt y?ld?r, fabrikadan ??kan toz ?ekerin fiyat?n? artt?rm?yorlar. Toz ?ekeri al?p k?p ?eker haline getiren ?zel sekt?r ise istedi?i fiyat? koyuyor? ?eklinde konu?tu.
Ba?kan Orhan Salt?k, 2014 y?l?nda Avrupa?da, ?eker ?reten ?lke say?s?n?n sadece 6 olaca??n?, haz?rl?klar?n buna y?nelik oldu?unu, belki ?zel sek?re bile ?eker ?rettirilmeyece?ini s?yleyerek, ?Bug?ne kadar yap?lan ?zelle?tirmelerden hazineye ne kald? ki bundan kalacak?? diye sordu. ????ilerin morali bozuk. ?al??ma ?evkleri kalmad?. Fabrika zarar ediyor dedikleri i?in 15 ki?inin yapt??? i?i 3-5 ki?i yaparak zarar? ?nlemeye raz? olan i??iler ?imdi, ?Devlet bizi sat?yor? ?eklinde konu?uyor? diyen Salt?k, 22 Ekim?de Ankara?da Ba?kanlar Kurulu toplant?s? oldu?unu, al?nacak kararlara uyacaklar?n?, m?cadeleden vaz ge?mediklerini s?yledi.
Eylemlere destek a??klamas?
T?m K?y-Sen L?leburgaz ?ube Y?neticisi Taner G?nerb?y?k de g?r??mede, ??zelle?tirmeyi durdurabilmek i?in eylemlilikleri artt?rmak gerekiyor. Bunun ba?ka yolu yok. ?lke tar?m?m?z? korumal?y?z. 22 Ekim?de Ba?kanlar Kurulu?nuzdan ??kan kararlar? bize de bildirirseniz, yapaca??n?z her eylemde, her ?al??ma ve faaliyette sizle birlikte olaca??z. Biz buna haz?r?z.? dedi.
?eker-?? Genel Ba?kan??n? da arayarak, sat??lar? durdurmak i?in her t?rl? m?cadeleye haz?r olduklar?n? bildirece?ini belirten T?m K?y-Sen Genel Ba?kan? ?evki Konur ise ?unlar? s?yledi: ??lkede bir talan y?r?t?l?yor. Halk?n de?erleri, ?batan geminin mallar?? gibi sat?l?yor. Buna i??iler ve ?retici k?yl?ler olarak dur dememiz gerekiyor. Bu talana dur diyecek olan ba?ta ?eker i??ileridir. ?retici k?yl?ler olarak biz de sizin yan?n?zda olaca??z. Bundan kimsenin ku?kusu olmas?n. B?yle bir ?zelle?tirme d?nyan?n hi? bir yerinde g?r?lmemi?tir. G?mr?kten mal ka??r?rcas?na, alelacele, alavere dalavere bir ?zelle?tirme y?r?t?l?yor. Asl?nda satt?klar? kendi mallar? de?il, halk?n mal?d?r. Halk?n mal? olan bu de?erler, alan?n da olmayacak, eninde sonunda halk bunlar? geri alacakt?r.? (L?leburgaz/EVRENSEL)
www.evrensel.net