Bulam?yorlar ki t?ketsinler!

Ge?en y?l ki?i ba??na t?ketim harcamas?n?n en fazla oldu?u ilin ?stanbul, en az oldu?u b?lgenin ise G?neydo?u Anadolu b?lgesi oldu?u bildirildi.


Ge?en y?l ki?i ba??na t?ketim harcamas?n?n en fazla oldu?u ilin ?stanbul, en az oldu?u b?lgenin ise G?neydo?u Anadolu b?lgesi oldu?u bildirildi.
Ankara Ticaret Odas? (ATO), T?rkiye ?statistik Kurumu (T??K) t?ketim harcamalar? anket sonu?lar?n? kullanarak ?B?lge B?lge T?ketim? ba?l?kl? bir rapor haz?rlad?.
Buna g?re, ?lke genelinde bir ki?i 2006 y?l?nda ortalama 3 bin 560 YTL tutar?nda t?ketim harcamas? yaparken, G?neydo?u Anadolu?da ya?ayan bir ki?i 1660 YTL, ?stanbul?da ya?ayan bir ki?i ise 5 bin 190 YTL harcama yapt?. Yani G?neydo?u Anadolu B?lgesi?nde ya?ayanlar?n ki?i ba??na yapt?klar? ortalama t?ketim harcamas?, ?stanbul?da ya?ayan bir ki?inin yapt??? harcaman?n ??te birine bile ula?amad?. Bu de?erlerle ki?i ba??na d??en t?ketimde 12 istatistiki b?lge i?inde ?stanbul ilk s?raya yerle?irken, Gaziantep, Ad?yaman, Kilis, ?anl?urfa, Diyarbak?r, Mardin, Batman, ??rnak, Siirt illerinden olu?an G?neydo?u Anadolu B?lgesi son s?rada yer ald?.
??siz t?ketemiyor
Ge?en y?l istihdam oran?n?n en d???k oldu?u b?lge Do?u ve G?neydo?u Anadolu b?lgeleri oldu. T?ketimin en az oldu?u her iki b?lgede de i?sizlik oranlar? T?rkiye ortalamas?n?n ?zerinde. 2006 y?l?nda i?sizlik oran?n?n en y?ksek oldu?u b?lge yine G?neydo?u Anadolu oldu. ??sizlik oran?, y?zde 14 ile y?zde 9.9 olan genel ortalaman?n 4.1 puan ?st?nde ger?ekle?ti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net