Bedeli ?nemli de?ilmi?

23 y?l s?ren ?at??malar?n bedeli onbinlerce gencin can?na mal olurken, Ba?bakan Recep Tayip Erdo?an, olas? s?n?r ?tesi operasyon i?in ?Faturas?, bedeli ne olursa olsun bu bedel de kar??lan?r? dedi


23 y?l s?ren ?at??malar?n bedeli onbinlerce gencin can?na mal olurken, Ba?bakan Recep Tayip Erdo?an, olas? s?n?r ?tesi operasyon i?in ?Faturas?, bedeli ne olursa olsun bu bedel de kar??lan?r? dedi.
?stanbul?a gelen Ba?bakan Erdo?an, Marmara ?lahiyat Vakf? ??k???nda gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Tezkereye ili?kin konu?an Erdo?an, tezkerenin pazartesi g?n? Bakanlar Kurulu?nda m?zakere edilece?ini belirterek, ?Ayr?nt?lar, parlamentomuzda... H?k?met olarak b?yle bir ?s?n?r ?tesi operasyon? karar?n? vermemiz halinde, zaman kayb?na tahamm?l?m?z yok. An?nda b?yle bir ad?m? atabilmek i?in bu talimata haz?r hale i?i getirmektir. Tezkerenin ?er?evesi belirlenmi?tir. Detaylar?, gerek Genelkurmay?m?zla, gerek D??i?lerimizle g?r???lmek suretiyle, b?yle bir talimat? verece?imiz zamanda belirlenecektir.? dedi.
?Irak yapm?yorsa biz yapar?z?
Erdo?an, ?Operasyonun AB ve ABD?den tepki ?ekece?i? s?zleri ?zerine ise ?Bu yola girdikten sonra haz?rl???n hesab? yap?lm??t?r, faturas?, bedeli ne olursa olsun bu bedel de kar??lan?r. Bunun bir?ok art?s? ve eksisi vard?r. B?yle bir karar? verenler de bunun muhakkak de?erlendirmesini yapacaklard?r. ?lkemizin menfaati esast?r. ? dedi. Irak??n toprak b?t?nl??? ile ilgili bir hesaplar?n?n olmad???n? savunan Erdo?an ?Bunlar?n yan?nda bizim ge?ti?imiz iki hafta i?inde 30 tane ?ehidimiz var. Bunlara bizim, ac?ya katlanmam?z m?mk?n de?il. Kom?uda ter?r besleniyorsa, e?er orada da ter?r konu?lanm??sa, e?itimini her ?eyini orada al?yorsa... Buna kar?? tabii ki onlar bir ?ey yapm?yorsa, bizim yapaca??m?z bir ?eylerin olmas? laz?m.?
ABD?yi ele?tirdi
AKP?nin Bayramla?ma T?reni'nde de konu?an Erdo?an, ABD?ye ?atarak, "10 binlerce kilometre ?teden gidip Irak'? vururken kimse kimseden izin almad?" dedi. Erdo?an, "E?er bir ad?m atmad?ysak 'Irak'?n toprak b?t?nl??? ?zerinde acaba bir ameliyat m? d???n?l?yor' d???ncelerini d??lamak i?in atmad?k. Ama her dem de ?unu s?yledik, 'Irak'?n toprak b?t?nl??? ?zerinde asla bir operasyon yap?lmas?na tahamm?l?m?z olamaz' dedik. 'Kerk?k belli bir etnik unsurun olamaz' dedik. Bunlar? s?yleyen biziz ama biz bunlar? s?ylerken ?imdi birilerinin kalk?p da bize Kuzey Irak'la alakal? veyahut s?n?r ?tesi bir operasyonla ilgili ak?l vermesine ihtiyac?m?z yok" diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
K?rt D??i?leri S?zc?s?: T?rkiye s?n?r? ge?erse sonu?lar?n? iyi biliyor
Irak K?rt ?zerk B?lgesi H?k?meti D?? ?li?kiler Sorumlusu Falah Mustafa Bak?r, New York Columbia ?niversitesi?nde, bir toplant?ya kat?ld?. T?rkiyeli gazetecilerin T?rkiye?nin s?n?r ?tesi operasyon tart??malar? ile ilgili sorular? ?zerine Bak?r, ?Umar?z T?rk ordusu s?n?r? ge?mez. ??nk? T?rk h?k?meti bunun sonu?lar?n? gayet iyi biliyor. Bu ne T?rkiye?nin ne de b?lgenin ??kar?na olur? dedi. Kas?m ay? ba??nda ?stanbul?da yap?lacak Irak?a kom?u ?lkeler toplant?s?n?n bu a??dan ?nemli oldu?unu belirten Bak?r, toplant?ya Irak D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari?nin kat?laca??n? bildirdi. Bak?r, ?PKK?y? ter?r ?rg?t? olarak g?r?yor musunuz?? sorusuna da ?Bu sorun T?rkiye?nin i? sorunu. Biz, ?rg?tleri etiketlemek istemiyoruz. ?ste?imiz s?n?rlar?m?zda g?venlik g?rmek. 14-15 y?ld?r T?rkiye?ye ne kadar iyi ve g?venli bir kom?u oldu?umuzu kan?tlad?k. Biz (T?rkiye?nin) i?i?lerine hi? kar??mad?k. Kar??l?kl? sayg?, anlay?? ve yarara dayal? iyi ili?kilerimiz olsun istiyoruz. T?rkiye?ye zarar verme y?n?nde hi?bir niyetimiz yok. T?rkiye ile iyi ili?kiler iki taraf?n da ??kar?na.? yan?t?n? verdi.
Irak, s?n?rda g?venlik ?nlemlerini artt?rd?
Irak , T?rkiye'nin PKK'n?n kamplar?na y?nelik olas? s?n?r ?tesi operasyonuna kar?? s?n?ra yak?n b?lgelerde g?venlik ?nlemlerini art?rd?.
AA?n?n haberine g?re, T?rkiye'de g?ndeme gelen s?n?r ?tesi operasyon haberleri ve tezkere haz?rl?klar? ?zerine Irak K?rt ?zerk Y?netiimi Irak'?n kuzeyindeki Dohuk kentine ba?l? T?rkiye s?n?r?ndaki Kani Masi b?lgesinde g?venlik ?nlemlerini art?rd?. Kani Masi b?lgesindeki bir pe?merge komutan?n?n, ''sorunun diyalog yoluyla ??z?me kavu?turulmas?n?n en mant?kl? yol olaca??n? d???nd?klerini'' belirterek, ''Biz bar?? yolunu ilk ??z?m olarak g?r?yoruz. Aksi bir durumda gereken ne ise o yap?l?r'' dedi?i ileri s?r?ld?. Irak-T?rkiye s?n?r?ndaki hareketlili?i izleyen T?rk gazetecilerden AA muhabiri Mustafa Kerim ve ?hlas Haber Ajans? muhabiri Sad?k Kahraman ile kameraman Levent Kerim de Irak g?venlik g??leri taraf?ndan g?zalt?na al?nd?. Yakla??k 1 saat g?zalt?nda tutulan T?rk gazetecilerin g?r?nt? kasetleri ile foto?raflar?na el konuldu?u ??renildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net