DTP: Her ?eye ra?men bar??ta ?srarc?y?z

Demokratik Toplum Partisi (DTP) E? Ba?kan Vekili Demirta?, partilerine diyalog yolunu kapat?lsa da demokratik direni? ?iar?n? y?kselteceklerini ve bar??ta ?srar edeceklerini s?yledi


Demokratik Toplum Partisi (DTP) E? Ba?kan Vekili Demirta?, partilerine diyalog yolunu kapat?lsa da demokratik direni? ?iar?n? y?kselteceklerini ve bar??ta ?srar edeceklerini s?yledi.
DTP E? Ba?kan Vekili Nurettin Demirta?, TBMM Grup Ba?kan Vekili Selahattin Demirta?, Diyarbak?r Milletvekili G?ltan K??anak, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, DTP ilk kademe belediye ba?kanlar? ile ?ok say?da DTP?li ve kitle ?rg?t? temsilcisi, Diyarbak?r Mardinkap? Mezarl????nda bulunan 1991?de ka??r?l?p ?ld?r?len HEP Diyarbak?r ?l Ba?kan? Vedat Ayd?n??n mezar?na karanfil b?rakt?. Burada konu?an Nurettin Demirta?, ?Irk?? sald?r?lar ne kadar artm??sa bizler de buna kar?? karde?lik duygular?m?z? daha fazla peki?tirerek, bar?? sesimizi daha fazla y?kselterek cevap vermeliyiz? dedi.
DTP?ye sald?r?n?n ad? ?ter?rle m?cadele? oldu
Kim kendini gizlemek istiyorsa DTP?ye sald?rd???n? belirten Demirta? ?Baz? adland?rmalarda bulunarak bunu yap?yorlar. Biz de diyoruz ki PKK, PKK?dir; DTP de DTP?dir. Biz kimsenin s?zc?s? de?iliz. ?yle olmak istesek bile PKK birilerini s?zc? olarak kabul etmeyecektir, bunu bilmiyorlar m?? Biliyorlar ama DTP?ye sald?r?lar?n ad? ne yaz?k ki ?ter?rle m?cadele? olmu?tur.? diye konu?tu. Ba?bakan Erdo?an?a da seslenen Demirta?, ?Halk size, daha fazla g?zya??na sebep olas?n?z diye oy vermedi. Ba?ta K?rt sorunu olmak ?zere demokrasinin ?n?n? a?as?n?z diye oy verdi, size ey Say?n Ba?bakan? dedi. Demirta?, her vesileyle diyalogdan yana olduklar?n? vurgulayarak ?Ama ne yaz?k ki Meclis?te DTP?den ba?ka bar??tan, karde?likten bahseden ba?ka parti kalmam??t?r. Maalesef b?t?n partiler tezkere ??ks?n, daha fazla kan aks?n, daha fazla ?l?m olsun demektedirler. B?t?n diyalog yollar? partimize kapat?l?yorsa demokratik direni? ?iar?n? y?kselterek cevap verece?imizi s?yl?yoruz? dedi. Kimsenin burnunun bile kanamamas?n? sa?layarak me?ru, demokratik y?ntemlerle geli?tireceklerini vurgulayan Demirta?, ?Mutlaka bar???n kazanaca??n?, bar??ta ?srar edece?imizi yineliyoruz? dedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net