ROJEV

 • Bayrama zaten tats?z tuzsuz giriyorduk.
  ?st?ne ?stl?k yazar Mehmed Uzun?u kaybettik.
  Ramazan ay? boyunca hep ac? haberlerle sars?ld?k.
  Artarak s?ren kara haberler bir t?rl? dinmedi


  Bayrama zaten tats?z tuzsuz giriyorduk.
  ?st?ne ?stl?k yazar Mehmed Uzun?u kaybettik.
  Ramazan ay? boyunca hep ac? haberlerle sars?ld?k.
  Artarak s?ren kara haberler bir t?rl? dinmedi.
  S?ren ?at??malar ve artan bask?lar, bayram yakla?t?k?a ????r?ndan ??kt?.
  Patlayan may?nlar, at?lan bombalar, devam eden askeri operasyonlar, ate?e verilen da?lar, s?ren ?at??malar ve daha bir?ok olay ya?ad?k.
  ?st?ne ?stl?k bar?? sevdal?s? Mehmed Uzun?u kaybettik...
  T?rkiye halk? ramazan ay? boyunca adeta diken ?st?ndeydi.
  Bazen iftarda, bazen sahurda, bazen g?n ortas?nda gelen ac? haberlerle sadece aileler de?il, t?m T?rkiye sars?ld?.
  T?rk, K?rt, Arap, Ermeni... Alevi, S?nni... ?nsan?m diyen her herkes ac?ya bo?uldu.
  Bir yandan her dilden her k?lt?rden halk ?ocuklar?n?n, askerlerin cenazeleri, di?er tarafta K?rt gen?lerinin cenazelerinin topra?a verildi?i bir Ramazan ay? ge?irdik.
  ?st?ne ?stl?k demokrasi sevdal?s? Memed Uzun?u yitirdik...
  Ramazan ay? boyunca mezarl?klar, taziye evleri dolup ta?t?.
  Kula??m?z gelecek ac? haberlerdeydi.
  ?st?ne ?stl?k her dilden, her k?lt?rden halkalar?n bar?? ve karde?lik i?inde ya?amas? i?in yazan, konu?an ve m?cadele eden Memed Uzun?u yitirdik.
  Ramazan boyunca bask?lar da dinmedi.
  G?zalt?lar, tutuklamalar, gazete kapatmalar, dergi b?rolar? basmalar, bas?n a??klamas? yapan insanlara sald?r?lar artarak devam etti.
  Emekli Sen?de ya?and??? gibi sendika kapatmalar, dergi da??tanlara silahl? polis sald?r?lar? ya?ad?k.
  Tutuklanan politikac? ve belediye ba?kanlar?, ?Newroz kutlu olsun? bildirisi yay?nlad??? i?in ceza alan parti y?neticileri, milletvekillerine y?nelik yarg?lama ve bask?lar ve daha bir?ok olay ramazan boyunca ya?and?.
  Ne AKP h?k?meti, ne milliyet?i ve muhafazak?r ge?inen partiler, ne de devlet ramazan boyunca hay?rl? bir i? yapmad?. Akan kan? durdurmaya y?nelik bir giri?im g?zlenmedi. Tam aksine kan ve ?iddet ?zerinden politika yap?ld? ve sava? naralar? at?ld?.
  Dini duygular? suiistimal ederek parsa toplamakta e?i bulunmaz oldu?unu kan?tlam?? olan AKP, askerlerin her dedi?ine evet dedi ve meclisten tezkere ge?irmek i?in canh?ra? ?al???yor.
  AKP, ikiy?zl? tutumunu ?iddeti kutsayanlar kar??s?nda Bayramda da s?rd?r?yor.
  Akan kan?n durmas? i?in hi?bir irade g?sterilmiyor. Ne ramazan ay? boyunca ne de bayramda bar?? ve karde?lik i?in g?zel bir s?z, i?leri ferahlatan bir ad?m, umut a??layan bir giri?im bulunmuyor. Dahas? bar?? ve demokrasi isteyenler vatan hainli?iyle su?lanmaya devam ediliyor.
  ?st?ne ?stl?k, edebiyat??, bar?? el?isi ve demokrasi neferi Memed Uzun?u da kaybettik.
  ?a?da? K?rt edebiyat?n?n temel ta?lar?ndan Mehmed Uzun?un kayb?, h?zla geli?en K?rt edebiyat? ba?ta olmak ?zere, edebiyat d?nyas? i?in b?y?k bir kay?p olmu?tur.
  Sadece K?rt edebiyat? de?il, T?rk edebiyat?, T?rkiye yaz?n? ve d?nya edebiyat? b?y?k bir de?er yitirdi. K?rt?e, T?rk?e, ?sve??e yazan ve eserleri bir ?ok dile ?evrilen Uzun bar?? ve karde?li?in, demokrasi ve ?zg?rl???n egemen oldu?u bir d?nya ?zlemi i?in son nefesine kadar m?cadele etti.
  1953 y?l?nda Urfa?n?n Siverek il?esinde do?an Uzun?un ?mr?n?n ?nemli bir b?l?m? s?rg?nde ge?ti. Mehmet Uzun inkar edilen, yok say?lan K?rt?enin geli?iminde ?ok ?nemli katk?larda bulundu. D???ncelerinden dolay? ba?? beladan kurtulmasa da o inand?klar?n? ve d???nd?klerini yazmay? s?rd?rd?.
  Yetmi?li y?llarda yurtd???na ??kmak zorunda kalan Uzun, amans?z hastal??a do?du?u topraklara hasretle dolu oldu?u y?llarda yakaland?. Ancak yeniden gelip yerle?ti?i Amed?de bir sevgi seliyle kar??la?t?. Do?du?u topraklarda g?nl? doldu, y?z? g?ld?.
  Uzun, amans?z hastal???na ra?men bar?? ve demokrasi m?cadelesinin bir neferi olarak son nefesini bar?? diyerek do?du?u topraklarda verdi.
  Sadece edebiyat de?il, bar?? ve karde?lik m?cadelesi de bir de?erini yitirdi.Ba?ta K?rt halk? olmak ?zere t?m halklar?n, bar?? ve demokrasi g??lerinin ba?? sa? olsun!
  Bu bayram a??z tad?yla nas?l kutlan?r ki.. ?stelik Mehmet Uzun arife g?n? aram?zdan ayr?lm??ken...
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net