Buruk bayram

Memleketlerinden evlerine ekmek paras? g?nderebilmek i?in Tuzla tersanelerine ?al??mak i?in gelen gurbet?i i??iler, bayrama buruk girdi. Bir?o?u paralar?n? alamad?klar? i?in ailelerinin yan?na gidemedi.


Memleketlerinden evlerine ekmek paras? g?nderebilmek i?in Tuzla tersanelerine ?al??mak i?in gelen gurbet?i i??iler, bayrama buruk girdi. Bir?o?u paralar?n? alamad?klar? i?in ailelerinin yan?na gidemedi. Patronlar tatil yapmaya giderken, i??ilerin ise hemen yar?n i?ba?? yapmas?n? istediler. Kald?klar? derme ?atma yerlerde bayram? ge?irmek zorunda kalan i??iler i?in bayram pek bir ?ey ifade etmiyor. Tek istekleri var: Daha iyi ?al??ma ko?ullar? ve emeklerinin kar??l???n? alabilmek... Baret gazetesi temsilcileriyle birlikte bayram sabah? ziyaret etti?imiz Urfal? gurbet?i i??ilerle sohbet ettik.
Bir d?kkanda 15 ki?i kal?yorlar
Tuzla?ya ba?l? Ayd?ntepe Mahallesi?nde k???k bir d?kkanda 15 ki?i kal?yor Urfal? gurbet?i i??iler.
D?kkan kap?s?ndan i?eri girince duvar diplerine toplanm?? yataklar, duvara ?ak?lm?? ?ivilere as?lm?? elbiseler, k???k bir buzdolab? ve bir masa ?zerine konulmu? k???k televizyon g?z?m?ze ?arp?yor.
Evdekilerin bir k?sm? mahallede bulunan di?er Urfal? arkada?lar?yla bayramla?maya gitmi?ler. Bir k?sm? cep telefonlar?yla aileleriyle g?r???yor. Kimi ?ocu?uyla konu?uyor, kimi annesiyle, kimi e?iyle...
Sait Fidan, ?al??t?klar? ta?eron firma patronu paralar?n?n tamam?n? vermedi?i i?in bayramda evlerine gidemediklerini anlat?yor. Bir?ok arkada??n?n ise hi? para alamad???n? ve bayram? paras?z, evlerinden hi? ??kmadan ge?ireceklerini s?yl?yor. Fidan ve arkada?lar?, y?llard?r g?ndelik?i olarak tersanelerde ?al???yorlar.
Patronlar bayramda da ?cal??t?r?yor
Patronu bayram sabah? i?e gelmesini s?ylemi? Fidan?a. ?tirazlar?na ra?men patron karar?ndan vazge?memi?. ?Sabah i? elbiselerimi giydim, tersaneye do?ru y?r?yorum. Herkes bayraml?k elbiselerini giymi? bir yerlere gidiyor. Kimi bana garip garip bak?yor. G?zlerim ya?ard?. Sinirlendim, geri d?nd?m d?kkana? diye duygular?n? anlat?yor. Bug?n i?in de ?al??malar?n? istemi? patronlar?, ama toplu olarak i?e gitmemeye karar vermi?ler. Pazar g?n? gidecekler ?al??maya. Bayramda ne yapacaklar?n? soruyoruz i??ilere, Fidan anlatmaya devam ediyor: ??ki g?n?m?z var. Tersaneden uzakla?mak istiyoruz. Be?ikta??ta arkada?lar?m?z var, onlar?n yan?na gidip ?i? k?fte yapaca??z. Bir yerlere gidip gezme imkan?m?z yok. Ald???m?z paralar? memlekete g?nderiyoruz. Hi? de?ilse tersane havas?ndan biraz uzakla??r?z.?
Be? ?ocu?u oldu?unu ifade eden Fidan, zor ?al??ma ko?ullar?na ve haks?zl?klara bu nedenle katland???n? belirtiyor.
Valizlerini haz?rlayanlar memleketine gidemedi
Arkada?lar?n?n baz?lar?n?n, arife g?n? paralar?n? alacaklar? i?in memleketlerine gitmek i?in valizlerini haz?rlad???n? ve otob?slerden yer ay?rd???n? anlat?yor Fidan.
?? bitti?inde ta?eronun yan?na giden arkada?lar?n?n paralar?n? alamad???n? belirten Fidan, ?Ta?erondan hi? de?ilse bilet paralar?n? istediler ama alamad?lar. Hepsi ailesini, ?olu?unu ?ocu?unu g?r?p hasret giderecekti ama valizlerini tekrar bo?altmak zorunda kald?lar? diyor. Ta?eronlar?n i??ileri s?rekli kand?rd???n?, al?n terlerinin kar??l???n? vermedi?ini ifade eden Fidan, kendilerine sahip ??kan olmad???n?, ba?vurduklar? yetkililerin veya tersane patronlar?n?n sorunlar?yla ilgilenmedi?ini dile getiriyor.
Be? bayramd?r ailesini g?remiyor
Ahmet ?zkan, be? bayramd?r ailesinin yan?na gidemiyor. ?Sebebi belli; yevmiyeler d???k. Ald???m paray? yola versem aileme para veremem. Ailemin paraya ihtiyac? var. Ne kadar gitmek istesek de gidemiyoruz zorunlu olarak? diye duygular?n? anlat?yor. Bayram?n? kutlamak i?in arad???nda annesinin a?lad???n? belirten ?zkan, bayram?n kendisi i?in art?k bir ?ey ifade etmedi?ini s?yl?yor.
Gemilerde temizlik i?i yapan ?zkan, ?al??ma ?artlar?n?n a??rl???ndan yak?n?yor. ?Ustalar her ?eyi yapt?r?yor. Son olarak bir depoyu temizlememiz istendi. Tam girecekken m?hendis geldi. Gaz? ?l?t?. ??eride gaz oran? y?ksekmi?. Gelmeseydi belki i?eride ?lecektim. Birisi sigara i?se havaya u?acakt?k. Kimse ?nlem alm?yor; ?lm??s?n, yaralanm???n, d???nm?yorlar? diyen ?zkan, emeklerinin kar??l???n? alamamaktan ?ikayet?i.
Kald?klar? mahallelerde d??lan?yorlar
Ahmet Kubac?k, kald?klar? d?kkana ki?i ba?? 70 YTL ?dediklerini anlat?yor. ?u an 15 ki?i kal?yorlar. D?kkan sahibi buraya 50 ki?i alsa da bir ?ey diyemeyeceklerini anlat?yor i??iler.
??tiraz eden kap? d??ar? edilir. Onlar i?in 50 ki?i bu k???k yerde nas?l ya?ar ?nemli de?il. Burada su ?s?t?p banyo yap?yoruz. Tuvalet k?t?. Tamamen sa?l?ks?z ko?ullarda ya??yoruz. Sadece tersanede de?il her yerde s?m?r?l?yoruz? s?zleriyle s?k?nt?lar?n? dile getiriyor. Kald?klar? mahallede ya?ayanlar?n bask?s?na da maruz kald?klar?n? belirten Kubac?k, ?zellikle son g?nlerde ?lkede ya?anan gerginliklerin kendilerini olumsuz etkiledi?ini belirtiyor. Mahallede ya?ayan baz? ki?ilerin arkada?lar?na sald?rd???n? belirten Kubac?k, ??nsanlar? diline, rengine, dinine g?re ay?rmas?nlar. Burada ekme?imizi kazanmaktan ba?ka derdimiz yok. Hepimiz karde? gibi ya?amal?y?z. K?t? niyetli olsayd?k tersanede bu kadar eziyete katlanmazd?k? diyor.
Ba?l?k paras? biriktiriyor
Fevzi Akda?, bir y?ld?r tersanede ?al???yor. Ba?l?k paras? biriktirmek i?in tersanede ?al???yor. Ba?l?k paras? i?in 17 bin YTL, d???n masraflar?n? da kat?nca 20 bin YTL biriktirmesi gerekiyor. Akda?, tersanelerdeki zor ?al??ma ko?ullar?na bu nedenle katland???n? s?yl?yor.
?Urfa?da i? yok. Birilerinin binlerce d?n?m topra?? varken bizim hi? topra??m?z olmad?. Zaman?nda devlet b?y?kleri topraklar? e?it da??tsayd? hi? birimiz buraya gelmezdik. So?an eker ge?imimizi a?lard?k, ama ne topra??m?z var ne de i? imkan?? diye konu?uyor Akda?.
Ba?l?k paras? i?in en az ?? y?l daha ?al??mas? gerekti?ini belirten Akda?, bunun i?in s?rekli ?al??mas? ve ?al??t??? yerlerden de paras?n? tam olarak almas? gerekti?ini dile getiriyor.
?Bayram kutlamam?z i?in ?al??ma ko?ullar?m?z?n d?zelmesi ve eme?imizin kar??l???n? almam?z gerekir? diyen Akda?, Kurban Bayram??nda memleketine gitmeyi planl?yor. Bayrama kadar s?rekli ?al??abilir ve vaat edilen ?cret ?denirse...
Bir bayram? daha buruk ve mutsuz kar??lad?klar?n? belirten i??iler, mutlu bayramlar ge?irmek i?in ?al??ma ko?ullar?n?n d?zeltilmesi ve kendilerine insanca ya?anacak ?cretin verilmesini istiyorlar. (?stanbul/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
www.evrensel.net