ABD T?rkiye?ye alternatif ar?yor

?Soyk?r?m? tasar?s?n?n Temsilciler Meclisi?nden ge?mesi halinde T?rkiye?nin hava sahas? ve ?ncirlik?in kullan?m?n? k?s?tlamas? olas?l??? kar??s?nda ABD ordusunun alternatifler arad??? bildirildi.


?Soyk?r?m? tasar?s?n?n Temsilciler Meclisi?nden ge?mesi halinde T?rkiye?nin hava sahas? ve ?ncirlik?in kullan?m?n? k?s?tlamas? olas?l??? kar??s?nda ABD ordusunun alternatifler arad??? bildirildi. New York Times gazetesi, ?Yetkililer, ?rd?n, Kuveyt ve Irak??n Umm Kasr liman? dahil, di?er lojistik merkezlerdeki operasyonlar? art?rman?n aylar alabilece?ini s?ylediler? diye yazd?.
New York Times gazetesi, David B. Cloud imzal? haberinde, ABD ordusunun T?rkiye?nin ?Ermeni soyk?r?m?? karar?na tepki olarak hava sahas? ve ?ncirlik ?ss??ne eri?imi k?s?tlamas? olas?l???na kar?? ?alternatifler? arad???n? belirterek, ??st d?zey subaylar, T?rkiye?deki askeri tesislere eri?im kayb?, ABD?yi Irak?a di?er ?lkeler ?zerinden yap?lan tedarik i?lerini art?rmaya mecbur edece?ini, yak?t ve kritik ekipman?n teslimat?nda k?sa vadeli sorunlara yol a?abilece?ini s?ylediler? diye yazd?.
Gazete, Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi?ndeki oylamaya ??fkeli? olan T?rklerin, tasar?n?n ge?mesi halinde bir ?acil plan??n?n oldu?unu s?ylediklerini belirtirken Irak a??s?ndan ?kilit? bir lojistik merkez konumundaki ?ncirlik ?ss??n?n kullan?m?n?n ?ge?ici? olarak durdurulmas?n?n s?z konusu olabilece?ini kaydetti.
Sorun k?sa vadeli
NYT ile konu?an ?st d?zey bir subay da ?T?rkiye bizim i?in ?ahane bir merkez oldu. Olmasa hatlar ve mesafeler artar? dedi. Ancak ayn? subay, T?rkiye?nin uygulayabilece?i yapt?r?mlar?n yarataca?? sorunlar?n etkisinin ?k?sa vadeli? olaca??n? da s?yledi.
Bush y?netiminin, tasar?n?n Temsilciler Meclisi Genel Kurulu?ndan ge?mesinin etkilerine ili?kin uyar?lar?n? h?zland?rd???n? kaydeden gazete, Savunma Bakan? Robert Gates?in iki g?n art arda T?rkiye?nin hava sahas?ndaki Amerikan askeri u?aklar?na veya ?ncirlik ?ss??n?n kullan?m?na k?s?tlamalar getirmesi halinde bunlar?n Irak?taki Amerikan operasyonlar? i?in ?b?y?k etkileri? olaca?? uyar?s?n? yapt???na dikkat ?ekti.
T?rkiye?nin NATO m?ttefiki olmakla birlikte zaman zaman engeller koydu?unu belirten gazete, bunun ?rne?i olarak 2003 y?l?nda TBMM?nin tezkereyi reddetmesini g?sterdi.
T?rkiye ?zerinden 400 ara?
Robert Gates?in halen Irak?a y?nelik askeri kargonun y?zde 70?inin ?ncirlik?ten ya da T?rkiye ?zerinden g?nderildi?ini s?yledi?ine dikkat ?eken gazete, Temsilciler Meclisi?nin tasar?y? onaylamas?n?n potansiyel etkisinin daha iyi anla??lmas? amac?yla Amerikan yetkililerinin, may?nlara dayan?kl? pusulardan korunan yeni z?rhl? ara?lar?n teslimat?n?n olumsuz etkilenebilece?i uyar?s?n? yapt?klar?n? belirtti. NYT, ??st d?zey subaylar per?embe g?n?, temmuzdan bu yana bu ara?lardan teslim edilen 400 kadar?n?n T?rkiye ?zerinden u?akla ta??nd???n?, T?rkiye?nin topraklar?na indirilmedi?ini s?ylediler. Bu u?u?lar?n gerekirse T?rkiye?den ge?meyebilece?ini ifade ettiler? diye yazd?. (HABER MERKEZ?)
ABD ?ensoy?u bekliyor

ABD B?y?kel?ili?i S?zc?s? Kathy Schalow, isti?areler i?in Ankara?ya ?a?r?lan Washington B?y?kel?isi Nabi ?ensoy i?in ?G??l? ABD-T?rkiye ili?kisinin korunmas? amac?yla ortak ?al??malar? s?rd?rebilmek i?in Washington?a ?abuk d?nmesini d?rt g?zle bekliyoruz? dedi.
B?y?kel?i ?ensoy?un isti?areler i?in Ankara?ya ?a?r?lmas?n?n, ABD i?in s?rpriz olmad??? belirtiliyor. Beyaz Saray S?zc?s? Gordon Johndroe da b?y?kel?inin k?sa s?rede d?nmesini beklediklerini belirtti?i a??klamas?nda, ?T?rkiye ile ABD aras?ndaki g??l? ili?kilerin s?rmesi i?in ?al??maya devam edece?iz? dedi.
ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, Ba?bakan Tayyip Erdo?an?? ve D??i?leri Bakan? Ali Babacan?? arayarak tasar?n?n Temsilciler Meclisi?nden ge?memesi i?in kararl?l?kla ?abalar?n? s?rd?receklerini s?yledi.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ise ABD B?y?kel?isi Nabi ?ensoy?un geri ?a?r?lmad???n? belirtti. Erdo?an, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu, ?Ben de sizlerden ve bir gazetenin atm?? oldu?u mesajda bunu g?rd?m. B?yle bir ?ey s?z konusu de?il. Bunu ?zellikle vurgulamak istiyorum. Belki D??i?leri Bakanl??? isti?are i?in ?a??rm?? olabilir? diye yan?tlad?.
www.evrensel.net