Fotoğraf: Evrensel

B?y?kan?t haftaya ?srail?e gidiyor

Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t??n gelecek hafta ?srail?i ziyaret edece?i bildirildi.


Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t??n gelecek hafta ?srail?i ziyaret edece?i bildirildi. ?srail?in ?nde gelen gazetelerinden Haaretz, ziyaretin ?srail u?aklar?n?n Suriye operasyonuna de?il, iki ?lke aras?ndaki ?stratejik ve savunma ili?kisine? odaklanaca??n? belirtti.
Haaretz gazetesi, ?srailli savunma kaynaklar?na dayanarak Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t??n gelecek hafta ?srail?i ziyaret edece?ini belirtti. Orgeneral B?y?kan?t??n ziyaretinin ?srail eski Genelkurmay Ba?kan? Dan Halutz?un 18 ay ?nce Ankara ziyaretinin iadesi niteli?ini ta??d???n? kaydeden gazete, B?y?kan?t??n ziyaretinin, ?srailli sava? u?aklar?n?n Suriye operasyonundan 7 hafta sonra ger?ekle?ece?ine dikkat ?ekerek ?Ankara?n?n bu operasyon s?ras?nda T?rk hava sahas?n?n ihlal edildi?ini savundu?u?nu yazd?.
Kud?s?teki siyasi kaynaklar?n, ziyareti, ?iki ?lke aras?nda gerginlik olmad???n?n bir i?areti? olarak de?erlendirdiklerini belirten gazete, Suriye Devlet Ba?kan? Be?ar Esad??n, ?T?rkiye?nin ?am ile Kud?s aras?nda arabuluculuk yapt????n? s?yledi?ine dikkat ?ekti.
?zah yap?lmayacak
Haaretz, ?srail u?aklar?n?n, Suriye operasyonu s?ras?nda T?rk topraklar?na yak?t tanklar?n? d???rd?kleri haberlerine de?inirken T?rkiye?nin ?srail?den izah istedi?ini an?msatt?. Ancak kaynaklar?n, Orgeneral B?y?kan?t??n ziyaretinin, s?z konusu operasyon ve yak?t tanklar? sorunu ile ilgili olmad???n? s?ylediklerini yazan gazete, kaynaklar?n, ?T?rkiye?nin talep etti?i izahat ba?ka kanallardan yap?lacak? s?zlerine yer verdi. Gazete, ?Kud?s?teki siyasi kaynaklar, T?rkiye?de medyaya yap?lan a??klamalara kar??n yak?t tanklar? konusunun, Babacan??n ?srail yetkilileri ile yapt??? g?r??melerin hi?bir a?amas?nda dile getirilmedi?ine i?aret ettiler? ifadelerine yer verdi. Ziyaret s?ras?nda B?y?kan?t??n, ?srail Genelkurmay Ba?kan? Gabi Ashkenazi ve di?er ?st d?zey savunma yetkilileri ile g?r??ece?i belirtilen haberde, Orgeneral B?y?kan?t??n baz? savunma sanayi tesislerini gezece?i ve ortak tatbikatlar? g?r??ece?i belirtildi.
Ge?en a?ustos ay?nda iki ?lkenin Do?u Akdeniz?de ortak bir arama ve kurtarma tatbikat? yapt???n? ve iki ?lke hava kuvvetlerinin d?zenli ortak tatbikatlar ger?ekle?tirdi?ini an?msatan Haaretz, Orgeneral B?y?kan?t??n, T?rk sistemlerinin ?srail teknolojisi ile modernle?tirilmesi konular?n? da ele alaca??n? kaydetti.
?zel anlam? var
Haaretz, ziyaret s?ras?nda Orgeneral B?y?kan?t i?in ??zel anlam?? olan bir t?renin de yap?laca??n? belirterek, Birinci D?nya Sava?? s?ras?nda b?lgede ?len Osmanl? askerleri an?t?n?n temel ta??n?n at?laca??na dikkat ?ekti. Gazete, ?B?y?kan?t??n Osmanl? ordusunun bir subay? olan b?y?kbabas?, o sava? s?ras?nda burada ?ld?? diye yazd?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net