Cep telefonlar?nda kanser riski

?evre ve Orman Bakanl????nca haz?rlanan ?Radyasyon? adl? kitap??kta, ?Cep telefonunu 10 y?l ve daha uzun s?redir kullananlarda beyin t?m?r? g?r?lme olas?l???n?n kullanmayanlara g?re 1.5 kat fazla oldu?u? vurguland?


?evre ve Orman Bakanl????nca haz?rlanan ?Radyasyon? adl? kitap??kta, ?Cep telefonunu 10 y?l ve daha uzun s?redir kullananlarda beyin t?m?r? g?r?lme olas?l???n?n kullanmayanlara g?re 1.5 kat fazla oldu?u? vurguland?.
Kitap????n ??yonla?t?r?c? Olmayan Radyasyondan Korunmak ??in Pratik ?neriler? ba?l?kl? b?l?m?nde, g?nl?k ya?amda insan v?cudunu ???nlayan radyasyonun etkilerini en aza indirmek i?in ?e?itli ?nerilere yer verildi.
Kullan?lmayan elektrikli aletlerin kapal? tutulmas? ve fi?ten ??kar?lmas? istenen kitap??kta, d???k radyasyonlu bilgisayar ekran? kullan?lmas? veya ekran filtresinden yararlan?lmas? ?nerildi. K?? aylar?nda so?uktan korunma ama?l? kullan?lan elektrikli battaniyeye de dikkat ?ekilen kitap??kta, yata?a girmeden battaniyenin kapat?lmas? istendi.
Kitap??kta ?u bilgilere yer verildi:
  • Cep telefonlar?n? sohbet ama?l? kullanmay?n?z.
  • Cep telefonunuz kullanmad???n?z s?rede m?mk?nse kapal? olsun. Telefon, kalp ?zerinde, g???ste bulundurulmas?n.
  • Cep telefonu kullan?m?n?n beyin aktivitesinde etkili oldu?unu g?steren ?al??malar vard?r.
  • ?ocuklarda sinir sistemi ve ba??n geli?imlerine devam ediyor olmas? dolay?s?yla, ?ocuklar?n ve gen?lerin yeti?kinlerden daha ?ok risk alt?nda oldu?u ger?ektir.
  • Uluslararas? Kanser Ara?t?rma Ajans? taraf?ndan yap?lan a??klamaya g?re, cep telefonunu 10 y?l ve daha uzun s?redir kullananlarda beyin t?m?r? g?r?lme olas?l??? kullanmayanlara g?re 1.5 kat daha fazla.
  • Mikrodalga f?r?n ?al???rken en az 1 metreden uzakta durunuz.
  • Televizyon ekranlar?ndan en az 2 metre uzakta bulununuz. (TOPLUM-YA?AM)
    www.evrensel.net