K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,
  Her sabah oldu?u gibi bug?n de evden ??karken soka?a ataca??m ilk ad?m?m?n ?u?ur? getirmesi umuduyla ?sa?? aya??m?n ?m?barek? ad?m?yla yola revan oldum


  Kirvem,
  Her sabah oldu?u gibi bug?n de evden ??karken soka?a ataca??m ilk ad?m?m?n ?u?ur? getirmesi umuduyla ?sa?? aya??m?n ?m?barek? ad?m?yla yola revan oldum. Sonra da vapur, tramvay, tabanvay derken nihayet ?st? kitap, mecmua, gazete falan filan fe?mek?nla lebaleb dolu olan b?romdaki masam?n ba??na ge?ip daha yerime oturmadan, sanki k?r ?eytan?n ba?ka da i?i yokmu??as?na getirip g?z?m?m i?ine sokarcas?na bir ?e-mail?ini masam?n ?st?nde haz?r ve naz?r buldum:
  ?Ermeni gruba ta?l? sald?r?
  Kaynak: Cumhuriyet
  Yer: T?rkiye
  Tarih: 28.9.2007
  D?YARBAKIR (Cumhuriyet B?rosu) -?stanbul?da ?len yak?nlar?n? Diyarbak?r?daki Ermeni Mezarl????na g?mmeye giden bir grup Ermeni, mahalleden baz? ki?ilerin k??k?rtmas? sonucu ?ocuklar taraf?ndan ta?land?. ?stanbul?dan Diyarbak?r?a giden bir grup Ermeni, eski hal yak?nlar?ndaki H?ristiyan Mezarl????n? ziyaret etmek istedi. Ancak bu s?rada kimli?i belirsiz ki?ilerin k??k?rtmas? ?zerine 100. Y?l ?lk??retim Okulu ??rencileri, Ermenilere k?frederek ta?larla sald?rd?. Yakla??k 58 y?ld?r aile olarak Ermeni Mezarl????n?n bek?ili?ini yapt?klar?n? ifade eden ?zg?ner ?lk?l??, ?Sald?r?ya u?rayan Ermeniler, ?stanbul?da bir kad?n?n ?Ben ?l?nce beni kocam?n yan?na g?m?n? vasiyeti ?zerine geldiler. Burada ?ncelikle mezarl?klar? ziyaret ettiler. Bunu g?ren ?evre sakinleri ve okul ??rencileri, k?f?rle ve ta?larla sald?rmaya ba?lad?? dedi.?
  Kirvem, benim yukar?da aynen aktard???m bu haber, senin i?in belki de ?oktan bayatlam?? veya g?nlerce tezg?hta sat?lmay? beklerken bir t?rl? al?c? bulamad?klar? i?in yava? yava? ba?lar?ndan itibaren giderek kokmaya y?z tutmu? kefal bal?klar?n? and?rabilir ama, bu vesileyle yine de ?z?me g?re demem ?u ki:
  Memlekette bunca ?nemli mesele dururken, ikide bir olur olmaz bahanelerle z?rt-p?rt Ermenilerden, bu kefere milletinin zaten ??zde? olmayan ?s?zde? dertlerinden durduk yere bahisle g?ndemi bo?u bo?una zorlaman?n alemi yok! ?stelik kendini bilmez bald?r? ??plak ??-be? veledin iki k?f?r e?li?inde f?rlatt?klar? ta?larla kimselerin ba?? yar?lmam??, g?z?-ka?? patlamam??ken, bunu sanki ?ok m?him bir olaym?? gibi aktarman?n alemi ne?!
  Dahas?, ?stanbul?da bunca Ermeni mezarl??? dururken, birilerinin ?l?p gittikten sonra illa da Diyarbak?r Mezarl????ndaki kocas?n?n yan?na g?m?lmesini istemesi de do?rusu ?ok manidar! Nitekim etraf? duvarlarla ?evrildi?i halde giderek ??pl??e d?n??en, mezar ta?lar?, ha?lar?-putlar? k?r?l?p ?zerlerindeki yaz?lar?n esamisi bile okunmazken, her haliyle ?gariban kimsesizler mezarl????ndan farks?z ve g?r?nen k?y k?lavuz istemez misali t?pk? bir zamanlar ad?yla san?yla ?nl? G?vur Mahallesi?nde bug?n bu saat hani laf ola beri gele kabilinden de olsa aray?p tarasan?z, tur?u kurmaya ya da ila? niyetine i?e yarar bir tek ?Ermeni d?l?? dahi kalmam??ken, keza ayn? minvalde bu gidi?le yar?n veya yar?ndan da yak?n bir gelecekte yer ile yeksan olup ?tarih? sayfalar?ndan t?m?yle silinecek b?ylesi bir ?zibilhane?de g?m?lmeyi istemek bana kal?rsa hi? de ak?ll?ca bir i? gelmezken, asl?nda bu t?r davran??lar?n alt?nda hangi hino?luhince ?maksat?lar?n yatt???n? iyiden iyiye ara?t?rmak ?art!
  Evet Kirvem, ?z?me g?re bu Ermeni keferelerinin mezarl?k falan filan derken esas dertleri, as?l niyetleri ?gizli emelleri? kesinlikle ba?ka! Ama istersen laf?n buras?na ?imdilik bir noktal? virg?l koyup, i?in gerisini bir ba?ka zaman uzun uzad?ya konu?al?m?
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net