Samand?ra?da pilatesli g?nler

Fenerbah?e?de Brezilyal? tedavi uzman? Eurico de Campos?un yapt?rd??? pilates ?al??malar?, futbolcular?n ?vg?s?n? ald?


Fenerbah?e?de Brezilyal? tedavi uzman? Eurico de Campos?un yapt?rd??? pilates ?al??malar?, futbolcular?n ?vg?s?n? ald?.
Sar?-lacivertli kul?b?n resmi internet sitesinde yer alan a??klamada, tedavi uzman? Eurico de Campos?un ge?en sezon g?rev almas?ndan sonra ma? ?ncesi ve sonras? baz? oyuncularda uygulanan pilates antrenmanlar?na, di?er oyuncular?n da ilgi g?stermeye ba?lad?klar? kaydedildi.
Bu ?al??malara ilgi g?steren U?ur Boral ve Sel?uk ?ahin antrenman sonralar?nda tesislerden ??kmay?p kapal? salonda Pilates antrenman? yap?yorlar. Pilates ?al??mas?n?n oyuncunun diren? ve dayan?kl?l???n? art?rd???n? s?yleyen U?ur Boral ?Daha dengeli bir antrenman program? ve ?zellikle sakatl?klar?n ?nlenmesi ad?na uzun s?redir tesislerde pilates ?al??malar? yap?l?yordu. ?zellikle Eurico, yabanc? oyuncularla bu ?al??malar? s?rd?r?yordu. Yava? yava? t?m tak?m olarak ?al??malara ba?lad?k. Ger?ekten de v?cudun t?m b?lgelerini hareketlendiren bir ?al??ma. Do?ru nefes tekni?i ile daha rahat bir ?al??ma sa?lan?yor. ?n?m?zdeki d?nemde makinelerin de ilavesiyle pilatesten daha fazla faydalanma imkan? bulaca??z? ifadesini kulland?.
Sel?uk ?ahin ise bu t?r antrenmanlarda ?zellikle v?cudun dik kalmas? ad?na ?nemli egzersizler oldu?unu dile getirerek, ?Tak?m ?al??malar?na da ?nemli katk?lar?n?n oldu?unu d???n?yorum? dedi.
A??klamada ayr?ca, Avrupa ?ampiyonlar Ligi ve S?per Lig ile ilgili olarak da her iki futbolcunun, ??ampiyonlar Ligi ve S?per Lig i?in ?n?m?zde daha ?ok ma??m?z var. Belki bu a?amada her ikimizde oynama ?ans? bulam?yoruz ama gerek ligin, gerekse ?ampiyonlar Ligi?nin en kaliteli ekiplerinden biri her ?eye ra?men Fenerbah?e. Bundan sonra ligde de yava? yava? ??k??a ge?ece?iz? c?mlelerine yer verildi.
Konya haz?rl?klar?
Fenerbah?e, S?per Lig?deki Konyaspor ma??n?n haz?rl?klar?na bir g?nl?k iznin ard?ndan devam etti.
Samand?ra Tesisleri?nde, teknik direkt?r Zico y?netiminde bas?na kapal? olarak ger?ekle?tirilen antrenmanda futbolcular?n, ko?unun ard?ndan koordinasyon ile pas ?al??mas? yapt?klar? ve ?ift kale ma?la da antrenman? tamamlad?klar? kaydedildi.
Bug?n? izinli ge?irecek sar?-lacivertli tak?m, yar?n ?ift antrenmanla Konyaspor kar??la?mas?n?n haz?rl?klar?na devam edecek. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net