S?Z OLA, TORBA DOLA

 • Kom?ular aras?nda ?nce ne i? yapt??? tart???lan, bir sonu? al?namay?nca da i?siz oldu?una karar verilen ama gen? bir adam?n b?ylesine i?siz kalmas?na kafalar yatmad???ndan gizli i?ler yapt???na ili?kin ku?kular beslenen, b?t?n g?n evde oturmaktan yorulmayan, tek i?i i?ten gelen kar?s?yla kavga etmek olan bir evli, bir e?li, bir ?ocuklu ve fakat i?siz bir kom?um, evinin balkonuna bir bayrak asm?? g?nlerden bir g?n


  Kom?ular aras?nda ?nce ne i? yapt??? tart???lan, bir sonu? al?namay?nca da i?siz oldu?una karar verilen ama gen? bir adam?n b?ylesine i?siz kalmas?na kafalar yatmad???ndan gizli i?ler yapt???na ili?kin ku?kular beslenen, b?t?n g?n evde oturmaktan yorulmayan, tek i?i i?ten gelen kar?s?yla kavga etmek olan bir evli, bir e?li, bir ?ocuklu ve fakat i?siz bir kom?um, evinin balkonuna bir bayrak asm?? g?nlerden bir g?n. As?l?rken g?rmedim de r?zgarda u?u?urken ayr?msad?m; g?ne? solgunu, r?zgar yorgunu k???k bayra??. A?ustos ay?n?n da ?ok ba??yd? daha. Yani, Zafer Bayram??na g?nler de?il haftalar vard?. G?ne?ten solunca, rengi turunca d?n??m??t? atalar?n g?kten yere indirdi?i al bayra??n. Belli ki uzun s?re oradayd?. Belki may?s, belki nisan ay?ndan beri. Daha ?ncesini d???nemiyorum art?k. 30 A?ustos Bayram? da ge?ti, k??a gidiliyor, yine de demire as?l? durup durur art?k yok olmu? rengiyle o bayrak. B?y?k olas?l?kla milliyet?ilik u?runa.
  Duvar bir, kap? bir, kap? kar?? kom?um bile olmayan, hem g?zden, hem de g?n?lden uzak bir yerde oturan bir ba?kentli de iki kat evinin ikinci kat?ndaki, imar plan?na g?re yatak odas? olmas? gereken bir odan?n iki penceresine, ay ve y?ld?z?n daha ?ok g?r?nmesinden anla??ld??? ?zere pencereden de b?y?k iki bayrak asm??. Perde gibi durup dururlar ?yle. Bu bayraklar da uzun s?re ?nce as?lm?? olmal? ki renkleri u?mu?. Kan k?rm?z? bayrak, bozuk kan rengine d?nm??, asan?n kan?n?n rengini alm?? sanki. Bu da yine milliyet?ilik u?runa ku?kusuz.
  Adam ?yesi ya da yanda?? oldu?u partisinin toplant?s?na parti y?netimini desteklemek ya da kar?? bir duru? sergilemek i?in gidiyor. Bir d?nem onu da yitirmesine kar??n ana muhalefet olmaktan ?teye gidememi? merkez sol parti CHP?de ?ok s?k ya?and??? gibi ?rne?in. Giderken de, yanda?? partinin kendine g?re kimsesiz olmad???n? g?stermek i?in de elinde parti bayra??n?n olmas? gerekiyor, ama hay?r, parti bayra??ndan ?ok devletin bayra?? var ellerde, kafalarda, al?nlarda ve de s?rtlarda. Sanki g?n?m?z?n vazge?ilmezlerinden siyasal, ki?isel, ?rg?tsel, toplumsal bir sava??ma de?il de, y?llar ?ncesinden kalma bir sava?a gidiliyor.
  Gitti?i yer partisinin bir toplant?s? de?il de yanda?? oldu?u tak?m?n durumuyla ilgili bir y?r?y?? ya da. Ya tak?m?n?n kar??la?mas?na gidiyor ya da kul?p ba?kan?na, y?netime, ?al??t?r?c?ya, oyunculara, ?una buna ba??rmaya gidiyor. Ve yine yanda?? oldu?u tak?m?n bayra??n?n yan?nda devletin bayra?? da sallan?yor. Sallanmakla kalm?yor sopa yerine bile kullan?l?yor. G?r?l?yor ki ama? bayrak ta??ma de?il, sopas?ndan yararlanmak.
  Ad? san? bilinen, bilinmeyen ?l?lerin tabutlar?na seriliyor art?k bayrak. Hem de giderek yayg?nla?arak. Televizyonlar?n maymuna ?evirdi?i, ad? belli ama san? ve ne i? yapt??? bir t?rl? ??renilemeyen birinin esrarl? ?l?m? sonras?nda bayrakla u?urlanmas?nda oldu?u gibi. Ne t?r bir yapt?r?m uyguland??? hi? duyulmad? tabuta bayra?? ?rtenler i?in. Giderek tabut ?rt?s? ye?ilden ala d?nmek ?zere. Umar?m bunun tersi olmaz, bayra??n rengi de k?rm?z?dan ye?ile d?nmez.
  Evini y?kmaya gelenlere kar?? bayrak kullan?yor adam y?k?m? engellemek i?in. Kimilerinin sopas?n? silah gibi kulland??? bayra??n kendisini kalkan yerine kullan?yor birileri de.
  Belediye ba?kan?, deniz k?y?s?nda uygun g?rd??? bir yere, ben diyeyim otuz, siz deyin elli metre uzunlu?unda bir direk konduruyor ve tepesine de bayra?? ?ekiyor. Bayra??n karada ve denizde hem yak?n ?evresi, hem de uzak ?evresi, yani beldenin kendisi pislik i?inde ama. Yerliler, yabanc?lar b?yle bir ortamda ya?ay?p gidiyorlar dalgalanan bayra??n g?lgesinde.
  Elvan i?in bulunamayan ya da kullan?lmayan bayra?? edinmenin ve onu her t?rl? ama?la kullanman?n b?ylesine kolay olmas?n? ?ok yad?rg?yorum ben. Hani biz severiz ya bayra??m?z?, o bak?mdan. Bayrak Kanunu diye bir yasan?n oldu?unu an?ms?yorum. Bayra??n hangi ?l??ler i?inde yap?laca??n? ve kullan?laca??n? kurallara ba?lad???n? sand???m. Bayrak Kanunu diye bir ?eyin oldu?unu duyuran bir gazete haberiyle de yan?lmad???m? g?r?yorum. Antalya?da Rus Rev?s? k?zlar?n?n Zafer Bayram??n? T?rk bayrakl? ti??rtler giyerek kutlad?klar?n? duyuruyordu resimli olarak. Ve s?z?n? etti?im Bayrak Yasas??na g?re de su? olarak g?steriyordu bu kutlama giysilerini. Sonraki g?nlerde de b?yle bir giysi giydikleri i?in k?zlarla ilgili soru?turma a??ld??? duyuruluyordu. G?sterinin yap?ld??? yerin y?neticisi, Zafer Bayram? i?in bir ??kl?k d???nm?? b?yle bir ?ey yapm??. Belki de milliyet?ilik damar? kabarm??t? adamca??z?n.
  T?rk k?za ?ok g?r?len bayrak, Rus k?za giydirilince su? olmu? me?er. ??nk? k?zlar ??plakm??. Do?rusu omzuna bayrak al?p dola?t?racak ko?ucumuzdan biraz daha ??plakt? k?zlar. Bir don, bir g?mlek vard? k?v?rtanda da, ko?anda da.
  B?t?n bunlar? d???nd?m geceler boyu d???mde, g?nd?zleri i?imde. D???nd?m ki ?u bayrak olmas? gereken yerde yok, ama olmamas? gereken yerde pek ?ok. D???n?p dururum yine de.
  ?st?n Y?ld?r?m
  www.evrensel.net