?ABD, Irak?ta kabus ya??yor?

G?rev yapt?klar? s?rada gidi?ata kar?? sessiz kalan, ancak emekli olduktan sonra ?i?ini d?ken? komutanlar kervan?na, ABD?nin Irak g??lerinin eski komutan? da kat?ld?


G?rev yapt?klar? s?rada gidi?ata kar?? sessiz kalan, ancak emekli olduktan sonra ?i?ini d?ken? komutanlar kervan?na, ABD?nin Irak g??lerinin eski komutan? da kat?ld?.
ABD y?netimi, Irak?a ili?kin de?erlendirmelerinde ?lkede ?ilerleme? oldu?unu iddia ededursun, ABD?nin eski Irak komutan?, George W. Bush ba?kanl???ndaki ABD y?netiminin, Irak i?galini ele al?? bi?imini ?yetersiz? olarak de?erlendirirken, Irak i?galini ?sonu g?r?nmeyen bir kabus? diye niteledi.
Irak?taki Ebu Garib Cezaevi i?kence skandallar?n?n kamuoyuna yans?mas?n?n ard?ndan 2006 y?l?nda emekli olan Korgeneral Ricardo Sanchez, Irak??n ABD taraf?ndan devrilen ve idam edilen lideri
Saddam H?seyin sonras? ?yanl?? siyasi de?erlendirmeler? nedeniyle Irak?taki Amerikan misyonunun sonu g?r?nmeyen bir kabusa d?nd???n? ve bu hatalar?n s?rd???n? s?yledi. ABD?li eski komutan a??klamas?nda, Washington y?netimini ?yetersiz, beceriksiz ve g?revlerini yerine getirmek konusunda metruk olmak? ile de su?lad?.
Strateji ele?tirisi
Haziran 2003?te i?gal askerlerini komuta eden emekli Kongeneral Sanchez, Arlington?da askeri muhabir ve edit?rlere yapt??? a??klamada, ABD?nin Irak?ta durumu kotarmak ad?na giri?ti?i stratejileri de ele?tirdi. Irak?a bu y?l ba?lar?nda 30
bin i?gal askeri daha konu?land?r?lmas? dahil mevcut stratejilerin, y?llard?r Irak?ta yanl?? politikalar? telafi etmeye y?nelik ?umutsuz bir giri?im? oldu?unu kaydeden emekli asker, ?Bu hatal? giri?le yapaca??m?z?n en iyisi yenilgiyi engellemek? ifadelerini kulland?.
ABD?nin, Irak?taki kabusunun yak?nda sona ermeyece?ini de vurgulayan ABD?nin Irak g??lerinin eski komutan? ?Bug?n Was-hington?da ya?ananlar umut vermiyor? diye konu?tu. Ancak Sanchez, Irak?tan geni? ?l?ekte bir ?ekilmenin de se?enek olmad???n? savunurken, ABD?nin Irak?taki ?abalar?n? s?rd?rmek zorunda oldu?unu savundu.
Beyaz Saray S?zc?s? Trey Bohn ise Sanchez?in ele?tirileri ?zerine do?rudan bir yorumda bulunmad?, yaln?zca ?lkesine yapt??? hizmetleri ?takdirle? kar??lad?klar?n? s?ylemekle yetindi.
Hekim?den beklenmedik ??k??
Bu arada Irak ?slam Y?ksek Konseyi lideri Ammar El Hekim?den, d?n Irak?taki Amerikan i?gali konusunda ?beklenmedik? bir a??klama geldi. ABD?nin ?lkedeki varl???na bug?ne de?in sessiz kalan, ge?en haftalarda da Irakl? bir di?er etkili ?ii lider Mukteda Sadr ile ?ate?kes? imzalayan El Hekim, ?yabanc? askerlerin Irak?tan tamamen ?ekilmesi? ?a?r?s?nda bulundu ve ?lkesinde daimi ?slerin kurulmas?na kar?? ??kt???n? s?yledi.
Irak Y?ksek ?slam Konseyi lideri Hekim, Ba?dat??n kuzeyindeki ?ii kasabas? ve Ba?dat??n kuzeybat?s?ndaki bir S?nni b?lgeye yak?n zamanda d?zenlenen bombard?manlardan sonra Amerikan g??lerine g?? kullan?m? konusunda ?daha dikkatli? olmas?n? da istedi. Ba?dat?ta Ramazan bayram? dolay?s?yla yapt??? konu?mada Hekim, ?Irak?ta yabanc? birliklerin ?slere sahip olmamas? i?in ?aba harcayaca??z? ifadelerini kulland?.
Hekim?in lideri oldu?u I?YK, h?k?metin ?belkemi?i? Birle?ik ?ii ?ttifak??na destek veriyor ve ?zellikle ??i?leri Bakanl??? ile polis te?kilat?nda etkisi bulunuyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net