F?ze Kalkan? krizi a??lamad?

ABD?nin, Do?u Avrupa?ya kurmay? planlad??? F?ze Kalkan? Sistemi konusunda Rusya?y? ikna etmek ?zere Moskova?ya giden ABD?li bakanlar ba?ar?l? olamad?. Muhataplar? ile bir araya gelmeden ?nce Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin ile g?r??en ve bu g?r??mede Putin?in...


ABD?nin, Do?u Avrupa?ya kurmay? planlad??? F?ze Kalkan? Sistemi konusunda Rusya?y? ikna etmek ?zere Moskova?ya giden ABD?li bakanlar ba?ar?l? olamad?. Muhataplar? ile bir araya gelmeden ?nce Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin ile g?r??en ve bu g?r??mede Putin?in, F?ze Sistemi?ne misilleme olarak ?Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anla?mas??ndan (AKKA) ?ekilebilece?i tehdidi ile kar??la?an ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ve Savunma Bakan? Robert Gates?in, daha sonra g?r??t?kleri Rus yetkililer ile de anla?amad?klar? ??renildi.
ABD?li bakanlarla bir araya geldikten sonra a??klamalarda bulunan Rusya D??i?leri Bakan? Sergei Lavrov, Do?u Avrupa?daki F?ze Savunma Projesi konusunda ?anla?ma olmad???n?? belirtti. ABD?ye bu projeyi bir s?re dondurma ?a?r?s? da yapan Lavrov, ?ABD, D. Avrupa?daki F?ze Sistemi Projesi?nden vazge?mezse, bu durumun olu?turdu?u tehdidi etkisiz k?lacak ad?mlar ataca??z? uyar?s?nda da bulundu. Ancak bu ad?mlara a??kl?k getirmedi.
?Yeni fikirler?
Amerikal? yetkililer ise a??klamalar?nda, bu ihtimali d???nmediklerini ifade ettiler. Amerikan Savunma Bakan? Robert Gates, ?Rice ile beraber Kremlin?e baz? yeni fikirler sunduklar?n?, ancak herhangi birinin kabul edilmedi?ine dair gelen ifadeler de bulundu?unu? s?yledi.
Diplomatik kaynaklara g?re bu ?nerilerden birinde, Rusya?ya kurulacak F?ze Sistemi?ne dahil olan birimleri ?denetleme hakk?? verilmesinin de s?z konusu oldu?u ifade ediliyor.
Rusya Federasyonu Ba?kan? Vladimir Putin, g?r??melerin ba?lang?c?nda anla?mazl?klar nedeniyle ?lkesinin orta menzilli n?kleer f?zeleri s?n?rland?ran AKKA?dan ?ekilebilece?ini s?ylemi?ti.
Rusya daha ?nce de Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anla?mas??ndan (AKKA) ?ekilebilece?ini duyurmu?tu.
Washington y?netimi, ?ek Cumhuriyeti ve Polonya?ya kurmay? planlad??? F?ze Kalkan? Sistemi?nin ?ran ve Kuzey Kore gibi ?tehdit? diye niteledi?i ?lkelere kar?? gerekli oldu?unu iddia ediyor.
Moskova ise bu giri?imleri kendi g?venli?i a??s?ndan bir ?tehdit? olarak g?r?yor. (DI? HABERLER)
Rice muhaliflere ?destek? turuna ??kt?
Rusya?da Devlet Ba?kan? Vladimir Putin taraf?ndan alaya al?nan, mevkida?lar? taraf?ndan da F?ze Kalkan? Sistemi konusunda istedi?ini alamayan ABD D??i?leri Bakan?, Moskova?y? ?lkedeki muhalif gruplara ?destek mesaj?? vererek, cevaplamaya ?al??t?.
Rusya?daki Putin kar??tlar?yla g?r??melerde bulunan Rice, ?muhaliflerden Rusya?daki demokrasi ve insan haklar? durumu? konusunda bilgi istedi. Rice, ABD?nin, Rusya?n?n i?i?lerine kar??mak istemedi?ini belirtese de, ?ABD?nin, Rusya?y? insan haklar? ve demokrasi konusunda k?namas?n?? isteyen bir muhalefet temsilcisine, ?Sizi destekliyorum, ama ABD?nin Rusya?n?n i?i?lerine kar??t??? sinyali vermek istemem. Fakat Rusya?daki t?m yerel ?rg?tlere deste?im tam? dedi.
Sald?rgan d?? politikas?yla d?nya halklar?na kan kusturan ABD y?netimi Putin y?netimini, ?demokrasi? ve ?insan haklar?? konusunda ele?tiriyor. Rusya h?k?meti ise bu ele?tirileri kesin bir dille reddederken, ABD?nin antidemokratik icraatlar?na vurgu yap?yor. Moskova, ?lkedeki Bat? destekli ?sivil? toplum ?rg?tlerini ise ?ajanl?k? ile su?luyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net