Hamaney?den ABD konferans?n? boykot ?a?r?s?

?ran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, M?sl?man ?lkelerden ABD patentli Ortado?u ?Bar??? Konferans??n? boykot etmelerini istedi. Bayram namaz? hutbesinde Filistin ve gelecek ay ABD?de yap?lacak konferansa de?inen Hamaney, ?Ger?ekte bu giri?im bir aldatmacad?r


?ran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, M?sl?man ?lkelerden ABD patentli Ortado?u ?Bar??? Konferans??n? boykot etmelerini istedi. Bayram namaz? hutbesinde Filistin ve gelecek ay ABD?de yap?lacak konferansa de?inen Hamaney, ?Ger?ekte bu giri?im bir aldatmacad?r. Bu, ABD?nin siyonist rejimi kurtarma giri?imidir. ABD, Hizbullah?tan L?bnan sava??nda a?z?na tokat yiyen ve Hamas duvar?yla kar??la?an siyonistlerin itibar?n? kurtarmak istiyor? ?eklinde konu?tu.
?ABD?ye ?l?m? ve ??srail?e ?l?m? gibi sloganlarla kesilen konu?mas?nda ?S?m?rgeci ?lkelerin hedefi, g?n?n birinde d?nyada Filistin diye bir ?lke bulundu?unu unutturmakt?, ama bunu ba?aramad?lar? ifadelerini kullanan Hamaney, Filistin?de ABD ve ?srail taraf?ndan derinle?tirilmeye ?al???lan b?l?nmeye ili?kin, ?Filistin?deki gruplar? birbirine d??man etmek istiyorlar. Karde?lerim, birbirinize d??meyin! D??man sizin evinizde, sizin aran?zda ihtilaf ??kar?yor. Filistin?i, Filistin halk? kurtaracak, ancak ?slam ?lkeleri de buna destek vermeli? ?eklinde konu?tu.
Y?re?imiz kan a?l?yor
?srail?in Filistin halk?n? tecrit etmek istedi?ini ifade eden Hamaney, ?slam d?nyas?n?n di?er ?nemli bir meselesinin de Irak oldu?unu belirtti ve bu ?lkedeki g?vensizlik ortam?na i?aret ederek, ?Bug?n Irak i?in y?re?imiz kan a?l?yor? dedi.
???galciler, Irak halk?n?n d?nyas?n? karartt?? diyen Hamaney, Irak?taki durumdan i?galcileri sorumlu tuttu. Ayetullah Hamaney, ?Irak?ta ya?anan siyasi ve ekonomik facian?n as?l sorumlusu ABD ve m?ttefikleridir? dedi.
?ran??n dini lideri, Ramazan Bayram? dolay?s?yla 2 binden fazla mahkumu da affetti. (DI? HABERLER)
Gazze?ye f?ze sald?r?s?
Gazze ?eridi?ni ge?en g?nlerde ?d??man b?lge? ilan eden ?srail, ?nceki gece b?lgeye f?ze sald?r?s? d?zenledi. Sald?r?da 1 Filistinlinin hayat?n? kaybetti?i, 3 ki?inin de yaraland??? ifade edildi.
Hamas?tan yap?lan a??klamada, Gazze ?eridi?nin kuzeyindeki Beyt Hanun yerle?im birimine, ?srail?in ?nceki gece f?zeyle vurdu?u belirtildi. A??klamada, ?len Filistinlinin Hamas??n askeri kanad?ndan bir ki?i oldu?u s?ylendi. ?srail askeri s?zc?s? de Tel Aviv?de yapt??? a??klamada, ?srail?e roket atan Gazze?deki militanlar? hedef ald?klar?n? iddia etti.
Gazze ?eridi?ne s?k s?k bask?nlar ve hava sald?r?lar? d?zenleyen ?srail, bunu roket sald?r?lar?n? durdurmak amac?yla yapt???n? savunuyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net