Yangon?da cuntan?n paral? g?sterisi

Cunta kar??t? eylemlerin kana buland??? ve halen muhalif av?na sahne olan Myanmar?da, bu kez de cunta yanl?s? g?steri d?zenlendi. Yetkililerin ?120 bin ki?inin kat?ld???n?? belirtti?i ba?kent Yangon?daki g?steride, son olaylar nedeniyle Bat?l? g??leri ve yabanc? medyay? su?layan kalabal?k, BBC, Amerika?n?n Sesi ve ?zg?r Amerika Radyosu gibi kurulu?lar? hedef alan sloganlar att?


Cunta kar??t? eylemlerin kana buland??? ve halen muhalif av?na sahne olan Myanmar?da, bu kez de cunta yanl?s? g?steri d?zenlendi. Yetkililerin ?120 bin ki?inin kat?ld???n?? belirtti?i ba?kent Yangon?daki g?steride, son olaylar nedeniyle Bat?l? g??leri ve yabanc? medyay? su?layan kalabal?k, BBC, Amerika?n?n Sesi ve ?zg?r Amerika Radyosu gibi kurulu?lar? hedef alan sloganlar att?.
Ad?n? a??klamayan yerel yetkililer ise y?r?y??e kat?lmalar? i?in insanlar? para verildi?ini belirtti. H?k?metin, ?zellikle ?lkenin k?rsal b?lgelerinden insanlar? eyleme getirmeleri emri verdi?ini belirten yetkililer, eyleme kat?lan her bir ki?iye 80 sent verildi?ini de ifade etti.
Myanmar?da cunta kar??t? kitlesel y?r?y??ler, 26-27 Eyl?l?de kanl? bir ?ekilde bast?r?lm??, olaylarda resmi rakamlara g?re 10 ki?i ?lm??, 2 bin 100 ki?i g?zalt?na al?nm??t?.
Diplomatlar ve muhalifler, ?lenlerin say?s?n?n ?ok daha y?ksek oldu?unu, ?len ve g?zalt?na al?nanlar?n say?s?n?n ?binlerle? ifade edildi?ini s?yl?yor.
BM?den k?nama
Bu arada BM G?venlik Konseyi, Myanmar?daki g?sterilerin g?? kullan?larak bast?r?lmas?n? bir ba?kanl?k a??klamas?yla k?nad?. K?nama, G?venlik Konseyi daimi ?yelerinden ?in?in ABD, ?ngiltere ve Fransa taraf?ndan haz?rlanan metne ili?kin ?ekincelerini geri ?ekmesi ?zerine yap?labildi. Bu, G?venlik Konseyi?nin Myanmar ile ilgili ilk a??klamas? oldu.
Cunta ise BM?nin ?lkedeki bask?lar? ele?tirmesi ve siyasal mahkumlar?n serbest b?rak?lmas? ?a?r?s?nda bulunmas?ndan ??z?nt?? duydu?unu a??klad?. (DI? HABERLER)
Ba?bakan daha fazla dayanamad?
Myanmar Ba?bakan? General Soe Win ?nceki gece ?ld?. Resmi bas?n organlar?ndaki haberlerde, askeri rejimin ba?bakan?n?n, uzun s?ren bir rahats?zl???n ard?ndan ?ld??? belirtildi. Ba?bakan Soe Win?in, 3-4 ay Singapur?da tedavi g?rd???, Budist rahiplerin ?nderli?indeki protesto g?sterilerinin s?rd??? bir d?nemde a??klanm??, 4 Ekim?de de 58 ya??ndaki Soe Win?in taburcu olarak Myanmar?a d?nd??? bildirilmi?ti. Hangi hastal?ktan ?ld??? a??klanmayan Soe Win, 2004?ten beri cuntan?n ba?bakan? idi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net