Y?ksek Mahkeme?den Butto?ya engel

Pakistan?da koltu?u sallant?da olan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref, s?rg?ndeki eski ba?bakanlardan Benazir Butto?nun ?lkeye d?nmesine kar?? ??kmayaca??n? s?ylerken, Y?ksek Mahkeme ise general ile ayn? fikirde de?il


Pakistan?da koltu?u sallant?da olan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref, s?rg?ndeki eski ba?bakanlardan Benazir Butto?nun ?lkeye d?nmesine kar?? ??kmayaca??n? s?ylerken, Y?ksek Mahkeme ise general ile ayn? fikirde de?il. Pakistan Y?ksek Mahkemesi, 18 Ekim?de ?lkesine d?nmesi beklenen Butto?nun, ?yolsuzluk? su?lamalar?yla yarg?? kar??s?na ??kabilece?i uyar?s?nda bulundu.
M??erref?in yeni devlet ba?kanl??? d?neminin ge?erli olup olmad???na halen karar vermemi? olan Y?ksek Mahkeme, M??erref?le Butto aras?nda yap?lan ve Butto ile ba?ka baz? siyaset?ilere af ??karan anla?may? g?zden ge?irmeye karar verdi. Mahkeme, bu konuda bir karar verene kadar anla?man?n ?ge?erli? say?lmayaca??n? da ilan etti.
Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri M??erref, Butto ile yapt??? ABD destekli ?g?? payla??m?? anla?mas? dahilinde eski ba?bakan hakk?ndaki yolsuzluk su?lamalar?n? d???rm??t?.
Sald?r?lar? savundu
Bu arada M??erref, Pakistan??n Afganistan s?n?r?ndaki a?iret b?lgelerinde ordu ile Taliban yanl?s? gerillalar aras?nda devam eden kanl? ?at??malarla ilgili de a??klamalarda bulunarak, ordunun ge?en haftaki operasyonlar?n? savundu. Militanlar?n ellerinde tuttuklar? 300 askeri, ordu i?indeki ileti?im kopuklu?u ve askerlerin profesyonel hareket etmemesi sonucu esir ald?klar?n? belirten M??erref, bu nedenle ?ordunun baz? hatalar yapt???n?? da kabul etti.
Kuzey Veziristan?da halen devam eden ?at??malar nedeniyle 50?si Pakistan askeri, 250?yi a?k?n ki?i ya?am?n? yitirmi?ti. Hafta ba??nda ?iddetlenen ?at??malar, Pakistan u?aklar?n?n pazaryerinde sivilleri hedef almas? ?zerine k?smen durulmu?tu. Fakat b?lge halen diken ?st?nde. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net