Kredi kart? borcunda intihar ihtimali y?ksek

Ankara Gen? ??adamlar? Derne?i?nin (AG?AD) kredi kart? kullan?m?yla ilgili ara?t?rmas?nda, kredi kartlar?n?n b?y?k oranda ?gereksiz harcamaya neden oldu?u? ve kredi kart? borcunun, kullan?c?lar?n ayl?k gelirini genel olarak a?t??? sonucuna ula??ld?


Ankara Gen? ??adamlar? Derne?i?nin (AG?AD) kredi kart? kullan?m?yla ilgili ara?t?rmas?nda, kredi kartlar?n?n b?y?k oranda ?gereksiz harcamaya neden oldu?u? ve kredi kart? borcunun, kullan?c?lar?n ayl?k gelirini genel olarak a?t??? sonucuna ula??ld?. Ara?t?rmada, kullan?c?lar?n yakla??k y?zde 70?inin kredi kart? nedeniyle zor durumda kald??? kaydedilirdi.
Kredi kart? kullananlar i?inde, kart kullanma al??kanl??? dikkate al?narak yap?lan de?erlendirmelerde, ?intihar etme noktas?na? gelebilece?ini d???nenlerin say?s? ise az?msanmayacak ?l??de: Y?zde 35.82.
AG?AD ?Kredi Kartlar? Ara?t?rmas??nda, kredi kart? kullan?m? ile ilgili ?nemli verilere ula??ld?. Kredi kart? kullanan 787 ki?inin yan?tlad??? ankette, kartlar?n kullan?m ama?lar?, yararl? ve zararl? g?r?ld?kleri alanlar ile kullan?c? al??kanl?klar? gibi sorulara yan?t arand?.
Zor duruma d???r?yor
Ankette yan?tlanmas? istenen ?Kredi kart? borcunuz y?z?nden hi? zor durumda kald?n?z m?? sorusuna, kat?lanlar?n y?zde 69.11?i ?evet? yan?t?n? verirken, ?hay?r? diyenlerin oran? ise y?zde 27.05?te kal?yor.
Kredi kart?n? iptal ettirmeyi d???nenlerin say?s? y?zde 70?in ?zerine ??karken, kullan?c?lar?n y?zde 70.12?si de baz? bankalar?n ald??? kart aidat?n? ?haks?z kazan?? olarak g?r?yor. Anketi yan?tlayanlar?n y?zde 10.53??, aidat alan bankalar?n kartlar?n?n kullan?lmamas? gerekti?ini, y?zde 9.11?i de bu duruma devletin m?dahalesinin ?art oldu?unu d???n?yor.
Ankette, ?Kredi kart? borcunuzun ayl?k gelirinizi a?t??? d?nemler oluyor mu? sorusuna ??ok s?k oluyor? ve ?S?k oluyor? yan?t?n? verenlerin toplam oran? ise y?zde 68.49 oldu. Ayn? soruya y?zde 10.53 oran?nda ?Ara s?ra oluyor? yan?t? verildi.
Kullan?c?lar?n yaln?zca y?zde 11.51?i ?d?nem borcunun hepsini? yat?rd?klar?n? belirtti.
En ?ok g?daya harcan?yor
Kredi kart? kullananlar?n, kartlar?n? en ?ok hangi t?r harcamalar i?in kulland?klar? sorusunda ise y?zde 30.32 oran?yla ?g?da?, y?zde 20.57 oran?yla ?bor? ?deme? yan?t?, ilk iki s?rada yer al?yor. Kullan?c?lar?n y?zde 16.19?u ise ?zorunlu ihtiya?lar? i?in kart?na ba?vuruyor.
AG?AD??n ara?t?rmas?na kat?lan kredi kart? sahiplerine, kart borcu y?z?nden intihar etmi? birini duydu?unda ne hissetti?i de sorulmu?. Kullan?c?lar?n y?zde 45.12?si bu soruya ?Ders al?yorum? ?eklinde yan?t verirken, y?zde 12.81?i de kart?n? iptal ettirmeyi d???nd??? yan?t?n? veriyor.
Ankette, ?Kredi kart? kullanma al??kanl???n?z? dikkate alarak intihar etme noktas?na gelebilece?inizi d???n?yor musunuz? sorusuna y?zde 58.11 oran?nda ?hay?r? yan?t? verilirken, bu soruya ?evet? diyenlerin oran? da y?zde 35.82 ile 3?te 1 oran?n?n da ?st?ne ??k?yor. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net