Gurbet?i d?vizinin kaderini g?? politikas? belirleyecek

AB Komisyonu ?AB?den G?nderilen ???i D?vizlerinin Miktar? ve Co?rafi Da??l?m?? ba?l?kl? bir rapor haz?rlatt?. Raporda, d?nyada toplanan i??i d?vizlerinin bir?ok ?lke i?in artan bir d?? kaynak haline geldi?i, bunlar?n, ?lkelerin geli?iminde ?nemli etkileri bulundu?u belirtildi


AB Komisyonu ?AB?den G?nderilen ???i D?vizlerinin Miktar? ve Co?rafi Da??l?m?? ba?l?kl? bir rapor haz?rlatt?. Raporda, d?nyada toplanan i??i d?vizlerinin bir?ok ?lke i?in artan bir d?? kaynak haline geldi?i, bunlar?n, ?lkelerin geli?iminde ?nemli etkileri bulundu?u belirtildi. D?nya Bankas? rakamlar?na g?re i??i d?vizlerinin 2005 y?l?nda 170 milyar dolara yakla?t???, bunun D?nya Bankas? Resmi Kalk?nma Yard?m??n? (ODA) ge?mekle kalmay?p d?nyadaki Do?rudan Yabanc? Yat?r?m (FDI) rakamlar?na yakla?t??? belirtilen raporda ??yle denildi:
????i d?vizleri geli?mekte olan ?lkeler i?in ikinci b?y?k d?? kaynak konumundad?r. Ekonomist Dilip Rahta, i??i d?vizlerinin yoksullu?u azalt?c? ve al?c? ?lkeler i?in mali istikrar? art?r?c? y?n? bulundu?unu belirtmi?tir. ???i d?vizi, alan ?lkenin gelirini ve d?viz rezervlerini art?r?yor. Yat?r?ma giderse d?? b?y?meye katk? sa?l?yor, t?ketime gitmesi halinde de birden ?ok olumlu etkisi g?r?l?yor. Bundan ba?ka ekonomik istikrara katk?da bulunabiliyor, ?lkenin ekonomik a??dan s?k?nt?l? d?nemlerinde bile di?er d?? kaynaklardan daha istikrarl? olabiliyor.?
Almanya-T?rkiye hatt? ?nemli d?viz koridoru
Rapora g?re AB?dekiler dahil i??i d?vizlerinin ger?ek miktar?n? tahmin etmek olduk?a zor bulunuyor. ???i d?vizleri i?in en belirleyici unsurun, ev sahibi ?lkelerdeki yabanc? n?fusun ge?irdi?i de?i?iklikler oldu?u belirtildi. ?En ger?ek?i senaryomuza g?re, g??menler AB 27 d???ndaki ?lkelere 2004?te 18.7 milyar Avro, yani kendilerine ?denen paran?n yakla??k y?zde 80?ini g?nderdiler? denilen rapora g?re 2004 y?l?nda AB?nin 27 ?lkesinde en ?nemli i??i d?vizi koridorlar? ?u hatlarda a??ld?: Fransa-Fas, Almanya-T?rkiye, ?spanya-Fas, ?spanya-Ekvator, Fransa-Cezayir, Fransa-Tunus, ?spanya-Kolombiya, ?ngiltere-Pakistan, ?ngiltere-Hindistan, Almanya-Afganistan ve ?talya-Arnavutluk.
AB?de 2004?te 25.3 milyar Avro, 2005?te 26.7 milyar Avro i??i d?vizi toplan?p AB d???na ??kar?ld?.
Gittik?e art?yor ama...
Raporda i??i d?vizlerinin gelece?inin, AB ?ye devletlerinin uygulayaca?? g??men politikalar?yla yak?ndan ilgili oldu?u belirtilirken, politikalar?n d??ar? havale edilecek i??i d?vizlerini hi? de ihmal edilemeyecek d?zeyde etkileyebilece?i belirtildi.
Son y?llarda AB15 ?lkelerine g??lerin artt???, bunun g?nderilen i??i d?vizlerine yans?d??? kaydedilen raporda, ?ev sahibi? ?lkelerde gelirin, ?al?c?? ?lkelerde ise ya?am maliyetinin artt???, bunlar?n birlikte havale edilen i??i d?vizi genel maliyetini d???rd???, t?m?n?n kay?tl? i??i d?vizi havalesi miktar?nda art??? getirdi?i kaydedildi.
AB?den g?nderilen i??i d?vizlerinin 2005?te bir ?nceki y?la g?re y?zde 5.5 artt??? belirtilen raporda, ?Bu d?nemde transferlerde, bankalar, di?er mali transfer i?letmecileri, postaneler, nakit ya da gayriresmi mekanizmalar kullan?l?yor. Transfer maliyeti ve para g?ndermedeki yasal k?s?tl?l?klar, transfer edilen miktar? belirleyen en ?nemli iki unsur olmaktad?r? denildi. (EKONOM? SERV?S?)
T?rkiye ikinci s?rada
Raporda ileri s?r?len tahminlere g?re Afrika ve di?er Avrupa ?lkeleri, AB kaynakl? i??i d?vizi ak???ndan en fazla yararlanan b?lgeler durumunda. Bu b?lgeler AB?den akan i??i d?vizinin y?zde 30?a yak?n?n? ?ekti. Avrupa ?lkelerine giden d?vizin ana kayna?? Almanya, Afrika?ya gidenlerin ise Fransa, ?spanya ve ?ngiltere oldu.
AB?den en ?ok i??i d?vizi Fas?a gitti. 2004?te AB?de toplanan i??i d?vizlerinin y?zde 11.5?i Fas?a akt?. Fas??, ald??? y?zde 8.1?lik i??i d?viziyle T?rkiye izledi. T?rkiye?nin ard?ndan s?ralanan ?lkeler ??yle: Portekiz, Polonya, Kolombiya, Ekvator, Cezayir, Arnavutluk, ?ek Cumhuriyeti-Slovakya, Pakistan.
Raporda yer alan baz? bilgiler de ??yle:
  • ?Fransa?daki g??men i??iler, i??i d?vizlerinin yar?s?na yak?n?n? Fas ve Cezayir?e g?nderiyor. Fransa i?in i??i d?vizlerinin gitti?i on ?lkelik s?ralamada T?rkiye 9?uncu s?rada bulunuyor.
  • Almanya?da i??i d?vizi g?nderilen birinci ?lke T?rkiye. Almanya?da 2004 itibariyle yurtd???na ??kar?lan i??i d?vizlerinin y?zde 29?u T?rkiye?ye g?nderiliyor.
  • Hollanda?dan en ?ok Fas (i??i d?vizlerinin y?zde 22?si) ve T?rkiye?ye (y?zde 11) havale g?nderiliyor.?
    www.evrensel.net