Telekom i??isinin bayram? s?recek

Haber-?? ile Telekom patronu aras?nda s?rd?r?len toplus?zle?me g?r??melerinde anla?maya var?lmamas? ?zerine 26 bin i??i sal? g?n? greve ??kacak


Haber-?? ile Telekom patronu aras?nda s?rd?r?len toplus?zle?me g?r??melerinde anla?maya var?lmamas? ?zerine 26 bin i??i sal? g?n? greve ??kacak.
Esnek ?al??ma, d???k ?cret ve sendikas?zla?t?rma dayatmalar? nedeniyle toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?layamayan Telekom i??ileri, ?ifte bayram kutlayacak. Ramazan Bayram??n?n hemen ard?ndan greve ??karak bir bayram daha kutlayacak olan i??iler, taleplerinden geri ad?m atmayacaklar?n? ve sonuna kadar m?cadele edeceklerini s?ylediler.
Telekom GOP M?d?rl??? ??yeri Ba?temsilcisi Ahmet Karatay, bayram ?ncesinde sendikalar?ndan ve Telekom Genel M?d?rl????nden olumlu bir sonu? beklediklerini, ancak olumlu sonu? ??kmad???n? ve bayrama buruk girdiklerini ifade etti.
Bayram ziyaretine gittikleri her evde ?Greviniz ne oldu? Sendika sizi satacak m?? Greve ??kacak m?s?n?z? sorular?yla kar??la?t?klar?n? anlatan Karatay, ?Biz de anlat?yoruz, onlar?n da greve destek vermesini istiyoruz. ??nk? biz kazanamazsak bakkal ekmek satamayacak, ev sahibi kiras?n? alamayacak? diye konu?tu.
?lk heyecan
Telekom tarihinde ilk kez greve bu kadar yakla?an Telekom i??ilerini de heyecan sard?. Daha ?ncesinde greve ??kan bir?ok i?yerinde i??ilere destek ziyaretleri yapan Telekom i??ileri, ?imdi okula yeni ba?layan ??renciler kadar heyecanl?.
??yerlerinde yapt?klar? toplant?larda ?yelerine grevi, kimin ne yapaca??n?, ne yapmas? gerekti?ini anlatt?klar?n? s?yleyen Karatay, ??imdi bile bir?ok ki?i telefon a??yor ?Ne yapaca??z, nereye gidece?iz? diye soruyor. Herkesi sal? g?n? m?d?rl?klerin ?n?ne ?a??r?yoruz, e?er s?zle?me imzalan?rsa kutlama yapaca??z, imzalanmazsa da grevle bayram?m?z? s?rd?rece?iz? diye konu?tu.
B?t?n i??ilerden destek bekliyoruz
Taleplerinin ?ok abart?l? olmad???n?, kurum i?in normal oldu?unu s?yleyen Karatay, verdikleri hizmetin kar??l???n? talep ettiklerini, kapsam d??? personele verilen ?cret zamm?n? istediklerini vurgulad?.
Esnek ?al??man?n kabul edilmesi durumunda sendikan?n bir anlam? kalmayaca??na dikkat ?eken Karatay, ?al??ma d?zeninin de?i?tirilmemesini istiyor.
Karatay, toplus?zle?me d?neminde yaln?z kald?klar?n?, sendikalardan yeterli deste?i alamad?klar?n? kaydetti.
T?rk-?? Ba?kan? Salih K?l????n, Temsilciler Kurulu?nda hava atmaktan ba?ka bir ?ey yapmad???n? belirten Karatay, ??Yan?n?zday?m? diyor. Biz Salih K?l????n de?il T?rk-???e ?ye i??ilerin yan?m?zda olmas?n? istiyoruz. T?rk-???in neye imza att??? ortada? diye konu?tu.
Karatay, ama?lar?n?n tek ba??na m?cadele olmad???n?, Avrupa Yakas??nda 28 yere grev ?ad?r? kuracaklar?n? belirterek, ?B?t?n halk?m?z?, ?rg?tl?-?rg?ts?z b?t?n i??ileri grevimize destek olmaya ?a??r?yorum. Sal? g?n? davullu-zurnal?, i??ilerin, halk?n kat?l?m?yla greve ??kal?m ve bayram?m?z? devam ettirelim istiyoruz? dedi.
Ertelenirse fiili grev
Y?zde 47 oy alan AKP?ye Telekom i??ileri i?inde de oy verenler oldu?unu belirten Karatay, AKP?nin d?r?st davranmas? ve grevlerini ertelememesini istedi. ?E?er milli g?venli?i tehdit etti?ini d???n?yorlarsa neden ?zelle?tirdiler? B?yle bir tehdit yoksa o zaman ?zel sekt?re kar??mas?nlar. Grevimizin ertelenmesini kabul etmeyece?iz. Telekom i??ileri fiili grevini s?rd?recektir? diyen Karatay, yasal haklar?ndan taviz vermeyeceklerini kaydetti.
Kapsam d??? personelin de greve kat?lmas? i?in ?al??t?klar?n? belirten Karatay, ?Bu greve kat?l?yorum? dilek?eleri toplad?klar?n? dile getirdi. Karatay, patronun kapsam d??? personeli y?lba??nda i?ten atmak istedi?ini hat?rlatarak, y?llard?r birlikte ?al??t?klar? i??ilere destek vermelerini ve sendikalar?na ?ye olmalar?n? istedi.
B?lgelerinde ??kaya isimli ta?eron bir firma bulundu?unu belirten Karatay, yasal olarak bu firman?n da ?al??ma yapamayaca??n?, fiilen yapmak isterlerse de bunu engelleyeceklerini kaydetti. (?stanbul/EVRENSEL)
?Teknisyenler Derne?i?nden istifa edin?
Kurumumuzda Teknisyenler Derne?i diye bir dernek var. Biz Ramazan ay? boyunca patron temsilcilerinin iftar davetlerine kat?lmad?k. ??nk? bizi insan yerine koymayan, ter?rist damgas? vuran patron ile ayn? sofraya oturamazd?k. Yaln?z i?te bu sendikam?za alternatif olarak kendini g?steren Teknisyenler Derne?i, bir iftar yeme?i d?zenledi. B?t?n patron vekilleri kat?ld?. Bu derne?in yeme?ine kat?lan i??iler de oldu. Benim ?a?r?m ?udur; bu derne?e ?ye olan b?t?n arkada?lar istifa etsin, 8 ayd?r s?zle?memiz s?r?yor ve bu dernekten bu konuda bir a??klama bile gelmedi. Hatta daha ?nce i?veren y?zde 25 veriyor, sendika kabul etmiyor, diye propaganda yap?yordu. ???i arkada?lar bu derne?in kendileri i?in tehlikeli oldu?unu g?rmeli ve istifa etmelidir.
G?khan Durmu?
www.evrensel.net