DTP: ??z?m T?rkiye?de

DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis, bayramdan sonra s?n?r ?tesi operasyon i?in Meclis?e gelmesi beklenen tezkereye destek vermeyeceklerini belirterek, ?Kendi ?lkesinin s?n?rlar?na sayg? duyan bir devlet, ba?ka ?lkelerin s?n?rlar?na da sayg? duymak zorundad?r. ??z?m, s?n?r ?tesi de?il T?rkiye?dedir? dedi


DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis, bayramdan sonra s?n?r ?tesi operasyon i?in Meclis?e gelmesi beklenen tezkereye destek vermeyeceklerini belirterek, ?Kendi ?lkesinin s?n?rlar?na sayg? duyan bir devlet, ba?ka ?lkelerin s?n?rlar?na da sayg? duymak zorundad?r. ??z?m, s?n?r ?tesi de?il T?rkiye?dedir? dedi.
AKP Genel Merkezi?ne bayram ziyaretinde bulunan DTP Tunceli Milletvekili Halis ve beraberindekiler, yakla??k yar?m saat s?ren ziyarette ba?ta ?tezkere? olmak ?zere pek ?ok konuda g?r?? al??veri?inde bulundular. DTP heyeti, ??k??ta gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.
Bir gazetecinin, ?S?n?r ?tesi operasyon i?in Meclis?e gelecek tezkereye destek verecek misiniz? sorusuna kar??l?k Halis, ?T?rkiye?ye huzur ve bar?? mesaj? vermeye geldik. ?sterdik ki ad? konmam?? K?rt meselesi ??z?ls?n. Bundan b?yle isteriz ki, bug?ne kadar ad? konmam?? K?rt sorunundan do?an sanc?lar ya?anmas?n, K?rt sorununun ad?n?n konmas?n?n art?k gerekti?ine inan?yoruz. ?zellikle ?unu s?yl?yoruz; T?rkiye?de t?rmand?r?lmak istenen ?iddet var. Bu ?iddet ortam?ndan, ne T?rk halk? ne de K?rt halk?n?n hi?bir ??kar? yoktur? yan?t?n? verdi.
??z?m operasyon de?il
DTP ?stanbul Milletvekili Sabahat Tuncel de, ?K?rt sorununun ??z?m?, s?n?r ?tesi operasyon de?ildir? dedi.
Tuncel, bayramla?malar s?ras?nda partisinin genel merkezinde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?. ?S?n?r ?tesi operasyonun sorunlar? ??zece?ini d???nmediklerini? belirten Tuncel, ?Ben b?yle d???n?yorum. Sorunu, operasyonla de?il diyalogla, oturup tart??arak, ?Bu sorunda nas?l yol alabiliriz, demokratik ve bar????l ?er?evede nas?l ??zebiliriz? ?zerinde tart??arak ??zebiliriz. S?n?r ?tesi operasyon, bu i?i ?ok ??zmez diye d???n?yorum? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net