DTP ola?an?st? kongreye haz?rlan?yor

Demokratik Toplum Partisi (DTP) ola?an?st? kongreye haz?rlan?yor. 28 Ekim?de yap?lacak kongre ?ncesinde Diyarbak?r?da ?Demokratik Toplum Kongresi? ad? alt?nda bir kongre ger?ekle?tirilecek


Demokratik Toplum Partisi (DTP) ola?an?st? kongreye haz?rlan?yor. 28 Ekim?de yap?lacak kongre ?ncesinde Diyarbak?r?da ?Demokratik Toplum Kongresi? ad? alt?nda bir kongre ger?ekle?tirilecek.
DTP, genel ba?kanl?k se?iminin de yap?laca?? kongreye y?nelik haz?rl?klar?n? s?rd?r?yor. 22 Temmuz se?imlerinin ard?ndan ger?ekle?tirilecek ilk kongre ?ncesinde yap?lacak olan Demokratik Toplum Kongresi i?in de, ?al??malar?n 20 Ekim tarihine kadar tamamlanmas? ama?lan?yor. 500 delegenin kat?l?m?yla 21-22 Ekim tarihlerinde Diyarbak?r?da yap?lmas? planlanan kongrenin aksamas? halinde, ola?an?st? kongrenin de ertelenmesi g?ndeme gelebilecek.
Kongre i?in yay?nlanan genelgede, y?r?t?len anayasa tart??malar?na de?inilerek, ?K?rt sorununun ??z?m yolunun a??lmas?, T?rkiye?nin demokratikle?mesi a??s?ndan mihenk ta?? durumundad?r? denildi. Kongrede K?rt sorununun demokratik yollardan ??z?m?n?n masaya yat?r?laca??n?n ifade edildi?i genelgede, ?Partimize, K?rt halk?na ve demokratik ?evrelere tarihi bir rol d??mektedir. Bu rol? oynamak, K?rt halk?n?n bu s?re?ten beklenti ve taleplerini a???a ??karmak ve K?rt halk?n?n T?rkiye?nin demokratikle?tirilmesinde ?nc?l?k misyonunu oynamas? a??s?ndan, K?rtlerin ortak talep ve iradelerini beyan etmek ?zere Diyarbak?r?da Demokratik Toplum Kongresi ger?ekle?tirme kararl?l???na var?lm??t?r. Bu kongre, K?rtlerin anayasada yap?lmas? gereken de?i?iklikler hakk?nda iradele?ece?i, taleplerinin ger?ekle?mesi i?in nas?l bir aktivite i?erisinde olmas? gerekti?ini kararla?t?raca?? kongre olacakt?r? ifadeleri yer ald?.
Genelgede anayasa tart??malar?yla ilgili olarak da, ?Yeni anayasa tart??malar?nda K?rt sorununa yakla??m ayn? zamanda di?er k?lt?rlere ve toplumsal kesimlere yakla??m?n da kilidi olmaktad?r. Tam da bu noktada AKP?nin son se?imlerde K?rtlerden ald??? destek ?zerinden tehlikeli bir oyun oynanmak istenmektedir? denildi.
Kongre haz?rl?klar? ?er?evesinde DTP il ba?kanlar?, PM ?yeleri, kad?n ve gen?lik temsilcileri, milletvekilleri, belediye ba?kanlar?n?n olu?turdu?u 190 ki?i, kongrenin do?al delegesi olarak belirlendi. Kalan 310 delege, halk i?inden yap?lacak toplant?larla belirlenecek. Delegelerinin belirlenmesinde oy oran? esas al?nacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net