MERCEK

 • Sennur Sezer?in, Mehmed Uzun?un Amed topra??yla ?ebedi bulu?mas?? ?zerine, bir hayk?r??? da ifade etmek ?zere yazd??? ?Karde?im Mehmed Uzun i?in bir veda klam??, sadece abla-karde? ili?kisi, yak?nl??? ve duyarl?l???n?n d??a vurumu de?ildir


  Sennur Sezer?in, Mehmed Uzun?un Amed topra??yla ?ebedi bulu?mas?? ?zerine, bir hayk?r??? da ifade etmek ?zere yazd??? ?Karde?im Mehmed Uzun i?in bir veda klam??, sadece abla-karde? ili?kisi, yak?nl??? ve duyarl?l???n?n d??a vurumu de?ildir. O, ?ovenizme ve gericili?e diren? g?stermi? bir T?rkiye ?air-yazar?n?n K?rt karde?(ler)ine y?rekten sesleni?i, y?rekten sar?l???d?r da! ?yledir, ??nk? bu, K?rd?n inkar?na odaklanm?? ve K?rt-T?rk karde?li?ine kanl? k?l?? ?ekmi? olanlar?n, K?rde bir kez daha ?Hawar-Hawar? yazd?rma haz?rl?klar? yapt?klar? g?nlerin ?ncesinde, b?yle bir hayk?r??, b?yle y?rekten kucaklama ?abla-karde? yak?nl????n? a??p K?rt ve T?rk ilerici ayd?n?n?n, K?rt-T?rk i??i ve emek?isinin karde?li?inin, d??mana inat, bir kez daha ilan edilmesidir. Halk?n?n ve ezilen t?m halklar?n bask?dan azade bir ya?ama kavu?malar?n? isteyen ve bunun cefas?n? ?ekmeyi g?ze alan bir ?airin, ayn? ideallere sahip bir dengbeji y?re?ine basmas?d?r bu!
  M. Uzun, ?Bar??? vasiyet etmi??tir. K?rt-T?rk ve ?teki milliyetlerden T?rkiye emek?ilerinin bar??a, kan ve ate? ?emberiyle ku?at?lm??l?ktan kurtulmaya ihtiya?lar? acildir. ??birlik?i s?m?r?c? s?n?f ve askeri-politik temsilcilerinin on y?llard?r s?rd?rd?kleri politika K?rt, T?rk, Laz, Ermeni, Arap, t?m etnik k?kenli kad?n-erkek; gen?-ya?l? binlerce ve on binlercesinin a??tlar yakmas?na neden olmu?tur, olmaktad?r. Bu politikan?n kazanan taraf?n?n fabrika ve banka kodamanlar?yla onlar?n uluslararas? ?a?ababalar?? ve besleme g??leri olduklar? art?k ?ok daha a??kl?k kazanm??t?r. ?Ocaklar?na ate? d??enlerin ise emek?iler, i??iler, i?sizler, yoksul k?yl?ler, kentin ve k?r?n ezilenleri olduklar?, neredeyse her g?n yeniden kan?tlan?yor.
  ?are halk?n/halklar?n elinde; K?rt-T?rk ve di?er milliyetlerden ezilenlerin birli?i-karde?liklerindedir. Halklar?, sava? ve ?at??malara, kan ve ?l?me; i?sizlik, a?l?k, yoksulluk ve hak yoksunlu?una mahkum eden emperyalistlerle i?birlik?ilerini durdurmak, p?sk?rtmek m?mk?nd?r. K?rt-T?rk ve ?sve? dilinde; K?rt?e-T?rk?e ve ?sve??e yazm?? bir dengbej edebiyat?? olarak, konunun uzmanlar?n?n da hakl? olarak belirttikleri gibi, hem ?dilinin ustas?? olabilmi? hem de halklar?n ve insanl???n ortak ilerici k?lt?r?nden beslenen bir edebiyat?n zenginli?ini kan?tlam?? M. Uzun?un da i?aret etti?i gibi, umut evet vard?r! ?E?er insanl?k, t?m olumsuzluklara, felaketlere ve musibetlere ra?men bug?nk? haline ula?m??sa ...? buradan daha ileriye de gidilecektir. Kendi egemenliklerini ve s?m?r?ye dayal? sistemlerini s?rd?rmek i?in ulusal, dinsel, mezhepsel her t?r farkl?l??? emek?ileri b?lmenin arac? olarak kullanan ve ezilenlere ?boyun e?me ya da ?lme ve yok olma aras?nda se?im yapma?y? dayatanlar?n saltanat? er ge? y?k?lacakt?r.
  Bu m?cadelenin ba?ar?ya ermesi/erdirilmesinde, ba??ms?zl?k, demokrasi ve kurtulu? davas?na ba?lanm?? ayd?nlar?m?z?n, ?r?lmesine umutla kat?ld?klar? ilerici k?lt?r birikimi, sa?lam bir har? i?levi g?recektir. Uzun, K?rt?e-T?rk?e eserleriyle bu zengin birikime katk?da bulunmaya devam edecektir. ??nk? ?rmaklar, e?er zengin bir kaynaktan besleniyorlarsa kendi denizlerine akmakla kalmaz, s?rg?n topraklara da akarlar. Dengbej B?ro?nun sesi, Asya, Afrika ve Latin Amerika halklar?n?n destan kahramanlar?n?n sesine kat?lm??t?r. Sadece K?rd?n ?zlemini de?il, T?rk ile K?rd?n ve Anadolu-Mezopotamya topraklar?nda ya?ayan t?m milliyetlerden emek?ilerin ?zg?rl?k, e?itlik ve karde?lik ?zlemini de y?klenerek...
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net