FIDH: 301 kald?r?ls?n

Uluslararas? ?nsan Haklar? Federasyonu (FIDH), Agos gazetesine kar?? sald?r?lar?n devam etti?ini belirterek, sald?r?lar? me?rula?t?ran 301. maddenin kald?r?lmas?n? istedi


Uluslararas? ?nsan Haklar? Federasyonu (FIDH), Agos gazetesine kar?? sald?r?lar?n devam etti?ini belirterek, sald?r?lar? me?rula?t?ran 301. maddenin kald?r?lmas?n? istedi.
FIDH, ge?ti?imiz g?nlerde g?r?lmeye devam edilen Hrant Dink davas?nda, Agos gazetesi edit?r?, Dink?in o?lu Arat Dink ile gazete m?d?r? Sarkis Seropyan?a 301. madde ?er?evesinde ?T?rkl??? a?a??lamaktan? ceza verildi?ini an?msatt?. FIDH, Arat ve Sarkis?in, Hrant Dink?in Reuters?e verdi?i ve Agos gazetesinde de yay?mlanan m?lakatta, ?1915-1917 y?llar? aras?nda Ermenilere kar?? ger?ekle?tirilen sald?r?lar? soyk?r?m olarak tan?mlad???? i?in cezaland?r?lmalar?n?n, d???nce-ifade ?zg?rl???ne ayk?r? oldu?unu belirtti. FIDH ayr?ca, bu cezan?n T?rkiye?nin taraf oldu?u Uluslararas? Sivil ve Politik Haklar Anla?mas??na da ayk?r? oldu?unun alt?n? ?izdi.
?Endi?eliyiz?
?T?rkl??e hakareti? d?zenleyen 301. maddenin ?iddet i?ermeyen ele?tirel g?r??leri ifade eden gazeteci, yay?nc? ve yazarlara kar?? giderek daha fazla g?ndeme geldi?ini belirten FIDH, bundan b?y?k endi?e duyduklar?n? dile getirdi.
T?rk yetkilileri d???nce ve ifade ?zg?rl???ne sayg?l? olmaya ?a??ran FIDH, 301. madde ?er?evesinde bireylere kar?? a??lan davalara son verilmesini, 301. maddenin kald?r?lmas?n?, Dink cinayetinin sorumlular?n?n ortaya ??kar?l?p cezaland?r?lmas?n? istedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net