Bayram? ?al??arak ge?iriyorlar

Ah nerede o eski bayramlar? diyenlerin, bayramlar?n ??len havas?nda ge?ti?i bayramlara ?zlemleri b?y?k. Kimi insan ili?kilerinin s?cakl???ndan kimi sofralar?n bollu?undan s?z eder. Ama bayram g?n? de ?al??mak zorunda kalanlar i?in bayram, fazla mesai d???nda bir ?ey ifade etmiyor


Ah nerede o eski bayramlar? diyenlerin, bayramlar?n ??len havas?nda ge?ti?i bayramlara ?zlemleri b?y?k. Kimi insan ili?kilerinin s?cakl???ndan kimi sofralar?n bollu?undan s?z eder. Ama bayram g?n? de ?al??mak zorunda kalanlar i?in bayram, fazla mesai d???nda bir ?ey ifade etmiyor.
Oto y?kamada ?al??an Karadenizli ?shak Canbazo?lu, k?yde de olsa ?ehirde de olsa bayramda her zaman ?al??t?klar?n? s?yleyerek, ??oluk ?ocu?un varsa mecbur ?al??mak zorundas?n? diyor. Sabah namaz?n? k?ld???n? belirten Canbazo?lu, ?ocuklar?n?n bayraml?klar?n? giyip kendisi ile bayramla?t?klar?n?, sonra da i?e geldi?ini ifade ediyor.
Oto y?kamada ?al??an Olcay ?zdemir ise e?i ile bayramla??p ba?lam?? ?al??maya. Aile b?y?klerini ziyaretin ak?ama kald???n? s?yleyen ?zdemir, ?Eskiden bayramlar ?ok g?zeldi. Bayramlarda gezerdik, kimse ekonomik s?k?nt?dan bir araya gelemiyor art?k? diye konu?uyor.
?nsanlar gitgide yoksulla??yor
?Eskiden insanlar?n az da olsa paras? vard?. Eski adetler kalmad?. Eskiden bayramlar on g?n s?rerdi. Sonra b?y?kler ziyaret ediliyordu, ?imdi kimse bir yere gidemiyor. Bu da insanlar?n gitgide yoksulla?mas?ndan kaynaklan?yor? diyor, turizm i?inde ?al??an Hatayl? Ahmet Kurt. Bayram tatilinin olmad???n? s?yleyen Kurt, ?Sabah kalkt?m, bayram namaz?m? k?ld?m. ?ocuklar ve e?im ile bayramla??p i?ime geldim. Bayram asl?nda bizim i?in bu kadar? diyor.
Eski bayramlar?n ne?esi kalmad?
?ETT ?of?r? Mahmut Karao?lan, ailesi ile bile bayramla?amam??. Saat 5?te i?ba?? yapt???n? s?yleyen Karao?lan, ?ocuklara bayram elbiselerini bile annesinin ald???n? belirtiyor.
??inden dolay? ?ocuklar?n veli toplant?lar?na da gidemedi?ini ifade eden Karao?lan, ?Memur gibi olsayd?m en az?ndan bayram?m?z olacakt?. ?nsanlardaki eski bayram ne?eleri kalmad?. Bug?n her ?eye zam gelmi? durumda. Maa?lar ayn? yerinde duruyor, bayramlarda tabii y?zleri g?lemiyor insanlar?n bu durumda? ?eklinde konu?uyor. Eskiden otob?se binen insanlar?n kendilerine ?eker, hatta g?mlek verdiklerini s?yleyen Karao?lan, ?imdilerde insanlar?n ??yi bayramlar? demeye bile ihtiya? duymad???n? ifade ediyor.
?? ayl???na Ad?yaman?dan ?stanbul?a gelen kuruyemi? sat?c?s? Ahmet Kodak, para kazan?p memleketine gitmeyi d???n?yor. ??ocuklar memlekette oldu?u i?in telefon ile bayramla?t?k. Birka? kuru? kazan?p memlekete d?nmeyi d???n?yorum. Buraya gelmeyi biz de istemiyoruz ama ekmek paras? i?in buraday?m. Zab?talardan ka?arak ?al??mak zorunda kal?yorum. Memlekette t?t?n ekiyoruz ama bize yetmiyor. Her sene birka? ayl???na geliyorum ?stanbul?a? diyen Kodak, Ad?yaman?da ge?inemediklerini, yine de ?al??mak zorunda olduklar?n? s?yl?yor. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman/B?lent Zeytin
www.evrensel.net