?ZG?RL?K

 • S?k?ld?m.
  Anayasa tasla??, s?n?r ?tesi s?cak takip, ?T?rkl??e hakaretten? mahkumiyet?
  Birini t?ketmeden di?erini tart??maya ba?lad???m?z ?lke g?ndemindeki sorunlar


  S?k?ld?m.
  Anayasa tasla??, s?n?r ?tesi s?cak takip, ?T?rkl??e hakaretten? mahkumiyet?
  Birini t?ketmeden di?erini tart??maya ba?lad???m?z ?lke g?ndemindeki sorunlar.
  S?k?ld?m, ald?m elime Birinci D?nya Sava???na ili?kin bir makaleyi, okuyaca??m ve akl?m s?ra ?lke g?ndeminden kopup s?k?nt?dan ar?naca??m.
  Okuyorum, okuduk?a s?k?nt?n?n yerini karma??k duygular al?yor; ?nce, aradan doksan y?l ge?mi?, anlat?lanlar e?lenceli geliyor, keyiflenir gibi oluyorum. Sonra, ayn? uygulaman?n doksan y?l sonra yeniden ba?lat?labilece?ini d???n?yor, deh?ete kap?l?yorum. ?lke g?ndeminin yaratt??? s?k?nt?dan kurtuldum san?rken, keyifle deh?et aras?nda gide-gele ?lkenin olas? g?ndemini yaz?yorum ve bu kez kendi yazd???m g?ndemin s?k?nt?s?na d???yorum.
  Okuduklar?m? size de ?zetleyeyim; bakal?m, s?k?nt?l? halime ac?yacak m?s?n?z?
  Birinci D?nya Sava?? y?llar?nda Fransa; o?lunuz orduya kat?lm??, vatan i?in sava??yor. Bir g?n kap? ?al?n?yor, a??yorsunuz, ?niformal? biri elinize iki ayr? zarf tutu?turuyor. Birini y?rt?yorsunuz, zarf?n i?indeki resmi yaz?y? ??kart?p okuyorsunuz: ?Fransa Devleti ve Frans?z Ordusu cesur, kahraman ve ?erefli bir vatan evlad?n? kaybetmi? olman?n ?z?nt?s?yle, d??manla ?arp???rken ?ehit d??en o?lunuz i?in size ba?sa?l??? diler.? H??k?rarak a?larken ikinci zarf? a??yorsunuz, elinizde Frans?z Maliyesi?nden gelen resmi yaz?: ?O?lunuz M?sy? bilmem kim d??manla ?at??ma s?ras?nda alt? kur?un yemi? ve ?lm??t?r. Bilmem ne tarihli yasaya g?re o?lunuz, ?at??ma s?ras?nda kendine isabet eden her kur?un i?in hazineye ?u kadar lira ?demekle y?k?ml?d?r; ?l?m? halinde hazine alaca??n? ?lenin miras??lar?ndan tahsil eder. Bu nedenle, o?lunuza alt? kur?un isabet etmi? oldu?undan alt? kere ?u kadar liran?n toplam?n? en yak?n maliye dairesine yat?rman?z gerekti?ini arz ederiz?.
  Ayn? y?llar, ayn? ?lkede bir ba?ka sava? hali uygulamas? da ??yle imi?: ?at??malar?n yo?un oldu?u zamanlarda, Frans?z Ordusu askerlere daha cesur olmalar? ve g?z? pek ?arp??malar? i?in ?i?elerce ?arap verirmi?. ??inde korku varsa bunu ?arap i?erek yok eden Frans?z askeri, vatan? herkesten daha iyi savunabilmek i?in sald?r?rm?? d??mana. ?l?rse gam yok! ?ehit olmak var! ?len asker i?in durum b?yle, ama ailesi?.. Kap? ?al?n?yor, a??yorsunuz, kar??n?zda ?niformal? biri, size iki zarf uzat?yor. Zarflardan birinde ba?sa?l??? dilekleri, ikincisinde ordunun ?len o?lunuza verdi?i ?arap ?i?elerinin say?s?n? g?steren, o?lunuzun imzalam?? oldu?u belge ve sizden bedeli ?denmesi istenen ?araplar?n faturas?.
  Bu uygulaman?n temelinde ?Vatan i?in ?lmek de?il ?lmeden ?arp??abilmek kahramanl?kt?r? anlay??? yat?yormu?. Doksan y?l ?nce b?yleymi?, g?l?msemeden edemiyorum.
  Ya doksan y?l sonra, bug?n? D???nmek istemiyorum ama ?eytan beynime giriyor ve benim yerime d???n?p doksan y?l ?ncesinin uygulamas?n? g?n?m?ze uyarl?yor: Frans?z Parlamentosu, Frans?zl??? a?a??lamay? itiyat haline getirmi? biri kur?unlanarak ?ld?r?ld???nde, ?ld?r?len ki?inin miras??lar?n?n hazineye her kur?un i?in on bin Avro ?demelerini ?ng?ren yasay? kabul ediyor. Deh?ete kap?l?yorum.
  Neden deh?ete kap?l?yorum ki? Oras? Fransa, buras? T?rkiye ve benim ?lkemde bu gibi ?eyler olas? bile de?ildir?
  Y?cel Sayman
  www.evrensel.net