Esma teyze ile bayramla?ma

S?tmap?nar??nda tek katl? evde tek ba??na ya?ayan 74 ya??ndaki Esma Sever, bayram? tek ba??na kar??lad?. 4 ?ocuk annesi olan Sever, e?ini 9 y?l ?nce kaybedince tek ba??na kald?. Esma teyze ile bayram? ve eskileri konu?tuk


S?tmap?nar??nda tek katl? evde tek ba??na ya?ayan 74 ya??ndaki Esma Sever, bayram? tek ba??na kar??lad?. 4 ?ocuk annesi olan Sever, e?ini 9 y?l ?nce kaybedince tek ba??na kald?. Esma teyze ile bayram? ve eskileri konu?tuk.
Esma teyze, ?Para olmadan pul olmadan bir ?ey olmaz. Eski bayramlar m? kald?... Tek ba??na kar??l?yoruz i?te. Bir ba??na kald?k. Kap?m?z? ?alan konu kom?u olursa, o... Yoksa bu ba??m? sokacak ev bir de ??retmen e?imden kalan maa? olmazsa ne yapard?m?.. Siz siz olun i?i olan adam? al?n? diyor. Esma teyze eskilerden bahsetmek istemiyor. Yeni ile eski aras?ndaki u?urumu g?rmek, ac?s?n? katl?yor olacak. Tansiyonunun arada y?kselmesi, kendisini doktora g?t?recek birilerinin olmamas?, daha do?rusu yaln?zl?k en b?y?k s?k?nt? onun i?in. Bayramda kap?s?n? ?alan, akrabalar?ndan ?ok sevenleri... Y?llard?r oturdu?u S?tmap?nar??nda iyi k?t? bir ?evresi var ve bu, onun tek tesellisi.
Kendisini can? g?n?lden seven Yi?it ?ifti, ziyaretine geliyor Esma teyzenin. Bayramla?ma fasl? bitiyor, ?ekerler ikram ediliyor. Tabii Esma teyzenin evine gelen konuklar kendi ikramlar?n? kendileri yapmak zorundalar. ??nk? Esma teyzenin hastal?klar?, yerinden kalkmas?n? dahi olanaks?z k?l?yor. K?? kap?ya dayand? ve Esma teyze daha odun k?m?r?n? alamam??.
Neden eski yok?
Kom?usu Hatice Yi?it?e (39) ??ocuklara kara su, bir de ak?am yapt???m tatl?dan getir? diyor. Hatice Yi?it de evlere g?nl??? 40 milyondan temizli?e gidiyor. 5 ?ocu?unu okutmaya ?al???yor seramik?i olan e?iyle birlikte. Hatice Yi?it?in e?i Ebubekir Yi?it al?yor s?z?. Neden eski bayramlar?n ya?anmad???n? ?u s?zlerle ?zetliyor: ?Herkes eski bayramlar? ar?yor. Eskiden b?y?k k???k bilinirdi. ?nsana de?er verilirdi. Sayg? sevgi vard?. Belki bug?n insanlar ge?im derdine d??m??, ondan kaynaklan?yordur; kimsenin birbirini aray?p sormamas?. Eskiden de vard? ge?im derdi ama insanl??a, e? dosta daha ?ok ?nem verilirdi. Belki de televizyonlar ??kt?, ondand?r bu. Kom?uluk, akrabal?k ili?kilerinden alaca??n?, insanlar televizyondan almaya ?al???yor. Birileriyle konu?mak yerine oturup televizyon ba??nda zaman?m?z? ge?iriyoruz.?
Tatl?lar yeniyor, ?siyah sular? i?iliyor. Gitme vakti yakla??yor. 40 y?ll?k dost gibi ayr?l?yoruz Esma teyze ve Yi?it ailesinden. Eski bayramlar? ya??yormu? duygusuyla yol al?yoruz. (Malatya/EVRENSEL)
S?leyman Aslan / Derya Kara?oban
www.evrensel.net