S?n?rda kuyruklar uzad?

T?rkiye ve Suriye devletleri aras?nda imzalanan protokol ile di?er ?lkede bulunan akrabalar?n? yat?l? olarak ziyaret etme hakk?na sahip olan her iki ?lke vatanda?lar?n?n s?n?rdaki bayramla?mas? ba?lad?. Bu kapsamda Suriye?den T?rkiye?ye 30 bin ki?i ge?i? yapt?


T?rkiye ve Suriye devletleri aras?nda imzalanan protokol ile di?er ?lkede bulunan akrabalar?n? yat?l? olarak ziyaret etme hakk?na sahip olan her iki ?lke vatanda?lar?n?n s?n?rdaki bayramla?mas? ba?lad?. Bu kapsamda Suriye?den T?rkiye?ye 30 bin ki?i ge?i? yapt?.
T?rkiye ile Suriye aras?nda yap?lan protokol ?er?evesinde, T?rkiye ve Suriye vatanda?lar?n?n di?er ?lkede bulunan akrabalar?n? ziyaret i?in verilen 48 saatlik yat?l? bayramla?ma hakk?, d?n sabah 07.00?de ba?lad?. Bu nedenle Hatay??n Cilveg?z? S?n?r Kap?s??ndaki Hac Konaklama Tesisleri?nde d?zenlenen bayramla?ma t?renine, Hatay Valisi Ahmet Kayhan, askeri erkan ve Antakya Belediye Ba?kan? Mehmet Yelo?lu, Suriye?nin ?dlip Valisi Dr. At?f El Neddaf ve Suriyeli yetkililer kat?ld?. T?rende konu?an ?dlip Valisi Dr. At?f El Neddaf, iki ?lkenin karde? oldu?unu ve aradaki ili?ki ile sosyal ve ekonomik anlamda b?y?k bir ilerleme kaydetti?ini belirterek, bu ili?kinin bundan sonra da ayn? kararl?l?kla s?rmesini diledi. Daha sonra s?z alan Hatay Valisi Ahmet Kayhan da ortak bir k?lt?r?n insanlar? olduklar?n? vurgulayarak, ?Yakla??k 30 bin ki?i bug?n hasret giderdi. Kurban ve Ramazan bayramlar? art?k halk?n hasret giderdi?i g?nler haline gelmi?tir? dedi. (Hatay/D?HA)
www.evrensel.net