bimek?n tak?m?...

Bir zamanlar?n gazete dilinde, ?zellikle polis-adliye muhabirlerinin haberlerinde ?ok s?k kullan?lan bir terimdi ?bimek?n?...


Bir zamanlar?n gazete dilinde, ?zellikle polis-adliye muhabirlerinin haberlerinde ?ok s?k kullan?lan bir terimdi ?bimek?n?... ?Bimek?n tak?m?ndan? bi?iminde bir tamlama olarak ge?erdi daha ?ok... Evsiz-barks?zlardan, adresi yoklardan olan insan demekti... Onlar bir tak?md?! Yang?n yerlerinde, cami avlular?nda, mezarl?klarda, k?pr? altlar?nda, parklarda, metruk evlerde ya?arlard?... ?imdi bu terimlerin, yani yang?n yerinin, metruk evin, hatta k?pr? alt?n?n bile, ayr?ca a??klanmas? gerekiyor. ?ok eskidiler... Kent merkezlerine sald?ran rant canavar?, bu yerlerin hepsini t?ketti. Yang?n yeri kalmad?. Eski ah?ap-k?gir evler, yang?n y?z? g?rd?kten sonra, i?lerinde bir iki odac?k, kuytu bir duvar k??esi tutarak yine de ?ba? sokulacak? bir yer halinde ayakta kal?rd?. ?imdi otopark olmalar? i?in yang?ndan sonra bir-iki saat ge?mesi yetiyor. K?pr? altlar?n?n hepsi cafe-meyhane, turistik mek?n... Metruk ev; yani terk edilmi? ev, hayal edilmesi bile olanaks?z bir olanak haline geldi evsiz barks?zlar i?in. Yak?n bir ge?mi?e kadar, ?stanbul?da Tarlaba?? metruk ev cennetiydi... K?ylerinden kentlerinden edilmi? binlerce insan bu cenneti ke?fedip i?gal eyleyeli, Tarlaba???nda bu tip ?konut? hemen hemen kalmad?. Kalanlar da, ?zel olarak bu i? i?in t?remi? ?mafya?n?n elinde... Bimek?nlar?n geleneksel mek?nlar? bitti.

Kimdir bimek?n?
Ola?an?st? tiplerdi onlar... ?o?u alkolik ya da esrar i?icisiydi, meczuptu... Yar? deli yar? filozof sohbet erbaplar? da vard? aralar?nda. Boyal? ispirtoya ekmek do?ray?p yiyenler vard?... ??pl?klerden i?lerine yarayan ne bulurlarsa, yiyecek, i?ecek, giyecek, altlar?na serip yatacak ne bulurlarsa toplay?p onlarla ya?arlard?. Sa?lar?ndan, sakallar?ndan, giyinme bi?imlerinden, koltuk altlar?nda ta??d?klar? ?i?elerden, ama en ?ok da kokular?ndan tan?n?rlard?. Gazetelere ?ld?r?ld?klerinde, so?uktan donarak, a?l?ktan, alkol ya da uyu?turucudan ?ld?klerinde haber olurlard?. O zaman arkalar?nda b?rakt?klar? hik?yeler a???a ??kard?. Eski bir asker, bir mirasyedi, eskiden ?nl? bir tiyatro sanat??s?... Ama ?o?u ailesi taraf?ndan evden at?lm?? adamlard? bunlar... Hasta, alkolik, kumarbaz, hay?rs?z g?r?l?p art?k y?k? ?ekilmeye katlan?lmayan, ??lse de kurtulsak? denilmeye ba?lanm?? zavall?lar. ?Bu var ya, eskiden Bostanc??n?n yar?s? bununmu??, ?Pa?aym?? bir zamanlar, Gali?ya?da baca?? gitmi??, ?Benli Belk?s??n a????ym??, o ?l?nce b?yle olmu?? gibi efsanelerin pe?leri s?ra s?r?klenip gitti?i olurdu...
Onlar ??ken bir imparatorlu?un, d?nya sava?lar?n?n, yang?nlar?n, kaybolup gitmi? saray aristokrasisinin masallar?n? temsil ederlerdi.
Korkulacak bir yanlar? yoktu... Ac?nacak, merhamet g?sterilecek, haklar?nda ak?l almaz efsaneler uydurulacak neredeyse folklorik varl?klard?...
?imdi bamba?ka bir bimek?n tak?m?yla kar?? kar??yay?z... Her ?eyden ?nce korkunun konusu olan, vah?ile?en kentsel d?n???m?n, i? sava??n ?r?n? olan, s?f?r noktas?nda ya?amaya mecbur edilmi?lerin olu?turdu?u yeni t?rde bir bimek?n tak?m?... Art?k efsaneleri yok, ??nk? onlar y?k?lm?? bir ge?mi?i de?il, kapkara bir umutsuzlu?u, t?kenmi?li?i ve ?aresizli?i, t?ketilmi? gelece?i temsil ediyorlar. Eskiden veba, c?zzam, kolera ne ise ?imdi tinerci, deli, sarho? da o art?k...
Evsizlik, her ?lke i?in toplumsal bir ay?pt?r. Sosyal kurumlar?n olmad???n?n, yoksullukla oldu?u ve di?er insani sorunlarla bo?u?uldu?unu g?steren bir i?arettir. T?rkiye i?inse, say?lar? gittik?e artan bu insanlar, bir eksikli?i de?il toplum olarak s?f?r noktas?na do?ru ilerledi?imizi g?steren belirtilerdir. ??nk? art?k evsizler, tek tek insanlar olarak de?il aileler, k?yler, mezralar halinde dola?maktad?r. Kiras?na g?? yetiremedi?inden evsizdir, geldi?i b?lge y?z?nden kiralayacak ev bulamad???ndan evsizdir, b?t?n bir mahallesi y?k?l?p d?md?z edildi?i i?in evsizdir... Bir tarihsel olay?n, toplumsal ve siyasal geli?melerin sonucu de?il, bir d??manl???n ?r?n? olduklar? i?in de korkulacak insanlar haline gelmi?lerdir. Herkes onlarda, orta?? oldu?u bir zulm?n izini g?rd??? i?in korkun?turlar...
Ayd?n ?ubuk
www.evrensel.net