k??? ?ad?rda ge?irecekler

?stanbul?un ta?? topra?? alt?n m?d?r bilinmez ama Ayazma?da ?ad?rda ya?ayanlar y?llar ?nce bunun i?in gelmi?ler ?stanbul'a. Kimi k?y koruculu?undan ka?m??, kimi de para kazanmak, yuva kurmak i?in...


?stanbul?un ta?? topra?? alt?n m?d?r bilinmez ama Ayazma?da ?ad?rda ya?ayanlar y?llar ?nce bunun i?in gelmi?ler ?stanbul'a. Kimi k?y koruculu?undan ka?m??, kimi de para kazanmak, yuva kurmak i?in... Sonra Ayazma'ya yerle?erek kendilerine yuva yapm??lar.
Derme ?atma bile olsa y?llarca kendi emekleri ile kurduklar? bu yuvalarda oturmu?lar, ?ocuklar? olmu?, b?y?m??. ?nce susuzluktan k?r?lma noktas?na gelmi?ler. Ancak y?llar sonra ?SK? gelmi? ba?lam?? sular?. Bunun i?in t?ren bile yap?lm?? ve t?m televizyonlar duyurmu? bunu.
Ama bir g?n dozerlerle belediye ekipleri gelmi? kap?lar?n?n ?n?ne, ?Buras? sizin de?il, y?k?lacak, size de ev verilecek, sizin de eviniz olacak? demi?ler. Ancak kimse verdi?i s?z? tutmam??. Ayazmal?lar da evlerinin enkazlar? ?zerine ?ad?r kurup bu ?ad?rlarda ya?amaya ba?lam??lar.
?nce yaz?, s?ca?? ge?irdiler bu ?ad?rlarda ?imdi de ya?muru, kar?, so?u?u ge?irmeye haz?rlan?yorlar.

?Burada herkes bizi d??l?yor?
1994 y?l?nda Mu? Malazgirt?ten gelmi? Makbule G?ler. Korucular k?ylerini bas?nca ayr?lmak zorunda kalm??lar. Zaten Mu??ta ya?ayanlar?n ?o?unun ?stanbul?a g??t???n? anlat?yor G?ler. K?yde ise sadece korucular kalm??. Yine de k?y?n? ?zl?yor: ?Oras? en az?ndan bizim k?y?m?zd?. Buras?n?n bizim olmad???n? s?yl?yorlar ama biz 1994?ten beri burada ya??yoruz. Kendi eme?imizle yapt???m?z evlerimize ?imdi ?Sizin de?il? diyorlar. ?lk geldi?imizde paras?zl?ktan s?t alamad???m?z i?in 1 ya??ndaki k?z karde?im a?l?ktan ?ld?. Malazgirt en az?ndan bizim k?y?m?zd?. Orada a? kalmazd?k. Burada herkes bizi d??l?yor. ?ad?rda kalaca??m?za, kendi k?y?m?zde ?ad?rda kal?rd?k...?

?stanbul'da yuva kurmak
Van Muradiye?den yuva kurmak i?in 7 y?l ?nce ?stanbul'a gelen Taceddin ve Basriye Acar ile 8 ?ocuklar?, ?imdilerde Ayazma?da Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda y?k?lan evlerinin enkaz? ?zerine kurduklar? ?ad?rlarda ya?amaya ?al???yorlar. ?al??mak i?in ?nce Taceddin Acar gelmi?. Yaz?n ?al??an Acar, k??? memleketinde ge?irip sonra tekrar ?stanbul'a geldi?ini s?yl?yor. ?stanbul?a geldi?inde ?ocuklar?n? ?ok ?zledi?ini dile getiren Acar, ?ocuklar?n?n hasretine dayanamad???n? ve sonunda onlar? da ?stanbul?a getirdi?ini anlat?yor. ?n?aatlarda s?vac? olarak ?al??arak evin ge?imini sa?lad???n? ifade eden Acar, ?stanbul?a geldiklerinde Ayazma?ya ta??nd?klar?n? s?yl?yor. 9 ay ?nce Ayazma?daki evlerinin y?k?ld???n? anlatan Acar, evleri y?k?ld?ktan sonra enkaz?n ?zerine ?ad?r kurmu?. Belediyenin ?ad?rlar? da y?kmak istedi?ini anlatan Acar, ?Ta?? topra?? alt?n diye geldik ?stanbul?a. Bundan sonra k?ye gitsek de a? kal?r?z. Zaten orada ge?inebilseydik ?stanbul?a gelmezdik? diye konu?uyor.

?U?ur getirsin diye bebe?in ad? U?ur Can?
6 y?l ?nce Van Erci??ten Ayazma'ya g??en Hediye Karabal?k, e?inin i?leri nedeniyle ?stanbul'a geldiklerini s?yl?yor. Gurbet, Hasret, Gamze, U?ur Can ve ?zg?r ad?nda 5 ?ocu?u var. Son ?ocu?u U?ur Can?? y?k?mdan sonra ?ad?rda d?nyaya getirmi?. U?ur Can ?imdi 4 ayl?k. Karabal?k, ??ok zor oldu burada do?um yapmak. Zaten evlerimiz yeni y?k?lm??, ba??m?z? koyacak derme ?atma bir ev yapm??t?k ve ?ocu?um bu evde d?nyaya geldi. Burada bir kad?n vard?, o do?umda yard?mc? oldu. Bebe?in ad?n? bize u?ur getirsin diye U?ur Can koyduk. Fakat ?ad?r so?uk oldu?u i?in U?ur Can hastaland?. Bron?it olmu?. ?imdi i?ne vurduruyoruz. Biz b?y?kler ?ad?rlarda ya?amaya zorlan?yoruz. 4 ayl?k bir ?ocuk ne yaps?n? diyor.
Kendisi 3 y?l okula gitmi?. K?z? da okula gitmek istiyormu? ama paras?zl?ktan g?nderememi?. Karabal?k, ?Gurbet?i okutamamak benim ?ok zoruma gidiyor? diyor. Ailenin ge?imini tekstil at?lyesinde ?al??an 13 ya??ndaki k?z? Gurbet?in ve e?inin sa?lad???n? belirten Karabal?k, Gurbet?in hi? okula gitmedi?ini s?yl?yor. K?z? iki y?ld?r bir tekstil firmas?nda ?al???yormu?. O?lu ?zg?r?? ise ?stanbul?da okula g?nderemedikleri i?in Van?da bir okula yazd?rm??lar. ?stanbul'a geldikleri i?in pi?man oldu?unu dile getiren Hediye Karabal?k, ??yle devam ediyor: ?Van'a gitsek kimse yok. Burada az da olsa ekme?imizi kazan?yoruz.?
Eylem Lodos - Sevim Kahraman
www.evrensel.net