recep tayyip?in ?ifreleri

Kasa kilitlerinden cep telefonlar?na kadar ??ifreli D?nya?da ya??yoruz. Elinizi sallasan?z bir ?ifreye de?iyor. Bir ara kitaplar da ??km??t?, ?rne?in ?Da Vinci?nin ?ifresi?...


Kasa kilitlerinden cep telefonlar?na kadar ??ifreli D?nya?da ya??yoruz. Elinizi sallasan?z bir ?ifreye de?iyor. Bir ara kitaplar da ??km??t?, ?rne?in ?Da Vinci?nin ?ifresi?...
?imdi moda, Recep Tayyip Erdo?an??n ?ifreleri. Bir kitap yazm?? Akif Beki, onda, AKP?lilerin Ba?bakan? Recep Bey?in zihin ?ifrelerini ??z?yormu?. Bu ?ifreleri ??zd?kten sonra Ba?bakanl?k S?zc?l????ne getirilmi?. Onun arkas?ndan ?evre ve Orman Bakanl????nda m??avir olan Fatih Bayhan, ?Recep Tayyip Erdo?an??n Liderlik ?ifreleri? adl? bir kitap yazm??. Liderlik ?ifreleri ??yleymi?: ?Samimiyeti, ?al??kanl???, vefal? olmas?, ekip kurabilmesi, y?netebilmesi, kararl?-tutarl? davranmas?, d?r?st olmas?, ilkeli, cesur, halk adam?, de?i?imi ger?ekle?tirmesi, te?kilat?? olmas?, m?tevaz?l???, inisiyatif kullanma, insana de?er verme, kamuoyu olu?turma yetene?i, problem ??z?c? olma, kriz y?netebilme, programl? olma, vizyon sahibi olma, inan?l? olmas? ve yapt??? i?e inanmas??? B?yle s?r?yormu? ?ifreler. Ayr?ca ?al??kanl???yla Atat?rk ve Nelson Mandela?ya da benzetiliyormu?. Kitapta ??yle bir b?l?m de varm??:
?As?l onu lider yapan ve kitlelere mal eden, d?r?stl???d?r. Muhaliflerinin ?O?lunun gemisi var?, ?A?abeyinin ticarette k?r? b?y?d?? t?r?nden ele?tirilerine bak?ld???nda da bunlar?n i?inde halk?n g?venini zedeleyecek bir durumun olmad??? a??k?a g?r?lm??t?r.? (Cumhuriyet gazetesi, 18.9.2007)
Benim bilgisayar?m olmad??? i?in yaz?lar?m? daktiloyla yaz?yorum. Ve ?bilgisayar vir?s??, benim yaz?ma ?daktilo vir?s?? olarak girdi. Tam ?ifreler?in ?d?r?stl???? s?zc???n? yazarken vir?s ??kt? ortaya, ?Evet? dedi, ??ok d?r?stt?r kendisi. Onun i?in sondan bir ?nceki se?imin ?ncesinde ?Dokunulmazl?klar? kald?raca??m? dedi, ama ?ok d?r?st oldu?u i?in kald?ramad???
Tam ?ifreler?in ?vefal? olmas?, ekip kurabilmesi? s?zc?klerini yazarken, vir?s kahkahalar atarak daktilomun tu?lar? aras?na geldi. ?Bundan y?llarca ?nce bir kitap yay?nland?? dedi vir?s. ?Orada ?unlar yaz?l?yd?: ???i?leri Bakanl???, Kanal 7?ye usuls?z para aktard??? gerek?esiyle soru?turma ba?latt?? ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an??n, 7 trilyonluk ??p transfer istasyonlar?n?n i?letilmesi i?ini, ?Devlet ?hale Yasas??na kar?? hile yaparak RP?ye yak?nl??? ile bilinen Albayraklar?a verdi?i iddia edildi... ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ve ?SK? Genel M?d?r? Veysel Ero?lu, ?SK? ?D?ktif font? boru ihalesinde bir Suudi ?irketi kay?rarak yolsuzluk yapt?lar. Kayr?lan Suudi ?irket Amiantit?in T?rkiye Temsilcisi Vadi M?hendislik ?irketi?nin, Ero?lu?nun e?ine ait olmas?, yolsuzlu?un belgesi oldu.?? Vir?se k?zd?m, kovdum daktilomdan. B?ylesine de?erli bir Il?man ?slam ?lkesinin ba??n?n b?ylesine kirli i?lere bula?mayaca??ndan emindim.
Tam ?ifreler?in ?m?tevaz?l???? s?zc???n? yazarken, utanmaz vir?s bir daha ??kt?. ??ok m?tevaz?d?r Recep Bey. ?stanbul B.?. Belediye Ba?kanl????na aday oldu?u g?n servetini a??klam??t?. Bir dairesi, bir kooperatif hissesi, bir ?irketin y?zde 10 hissesi ve k???c?k bir arsa. (20.2.1994, Sabah gazetesi) Ve 7 y?l sonra Rahmi Ko? a??kl?yor: ?Tayyip Bey, 1 milyar dolar para biriktirmi?.? (3.8.2001, CNN T?rk) Ve sonra Recep Bey, 9 milyarl?k Ba?bakanl?k maa??yla ge?inemedi?ini s?yl?yor. Sahiden ?ok m?tevaz? bir ?ifre? dedi vir?s.
Tam ?ifreler?in ?problem ??z?c? olma? s?zc?klerini yazarken yine ortaya ??kt? vir?s. ?Vallaha? dedi, ?Recep Bey sadece kendisi de?il, tak?m halinde ?ok iyi problem ??zerler. ??te sevgili a?abeyi Kemal Unak?tan. Naylon fatura d?zenlemekten san?k olan bu zat?n o?lu, 2003?te oturdu?u yerde, hi? ?al??madan bir kalemde 366 milyar lira kazan?yor? Yine ayn? zat?n sahibi oldu?u ?irket, Fo?a?da bir ta??nmaz al?r. 19 ay sonra yine ayn? zat?n genel m?d?r? oldu?u ?irkete 1 trilyon 244 milyar lira k?rla sat?l?r... ?rne?in bu halk?n 5I milyon dolarl?k bir fabrikas? 50?de 1?ine bir yanda?a sat?l?r... ??te ?problem ??z?c? olma?n?n ?ifresi budur...?
Tam ?ifreler?in ?halk adam? olma? ve ?insana de?er verme? s?zc?klerini yazarken, vir?s kas?klar?n? tuta tuta ??kt? daktilomun tu?lar? aras?ndan.
?Bu ?ifreler saftoro?lar?, garibanlar? kand?rmak i?in haz?rlanm??, anlamad?n m? h?l?? Ne diyor Bay ?ifre??zer, halk adam?ym?? Ba?bakanlar?, ?stelik de insana de?er verirmi?. ?nsana de?er veren biri, ?Anan? da al git? der mi hi?? Hele senin se?ti?in, Meclis?teki AKP?lilere onaylatt???n AKP Cumhuru?nun Ba???n?, kendi inand???, sevdi?i bir cumhurba?kan? olarak g?rmeyen bir yazara, ?Senin de?ilse, ??k vatanda?l?ktan, kimi se?ersen se?? der mi? Halk adam?ym??, ha ha ha hayyy? diyerek gitti vir?s.
Recep Tayyip?in ?ifreleri ?ok g?rg?r. Bo? zaman?m yok. Olsayd?, o ne?eli ?ifre kitaplar?n? al?p, g?lmek i?in okurdum.
Ama ben Recep Tayyip?in ?ifresini ??zd?m. 1. ?ifre: AKP?nin aile anayasas?n? gaskallamak... 2. ?ifre: T?rliban?l?lar?n egemen oldu?u Il?man ?slam ?lkesi haline getirmek, T?rkiye?yi... 3. ?ifre: ?stanbul?a vize koymak...
?zellikle 3. ?ifre ?ok ho?uma gitti benim. 1 de?il, 100 Recep Tayyip olsa, buna g?c? yetmez. E?er b?yle bir ?vize ?aklabanl???? yap?l?rsa, a??k s?yl?yorum, vize-mize almadan ?stanbul?a girece?im. En fazla topu?uma kur?un s?karlar. Ama o da beni y?ld?ramaz...
B?lent Habora
www.evrensel.net