14 Ekim 2007 00:00

c?z?rt?

?ben? tipi geyik

Paylaş

B?t?n program formatlar? bitiyor, giderek tek formata do?ru gidiyoruz. Galiba hedef 24 saat tek program yay?nlamak. Olursa g?r?r?z.
Eskiden magazin program? ayr?, sohbet program? ayr?, kad?n program? ayr?, yar??ma program? ayr? olurdu. Haber kanal? diye bir ?ey vard?. Haber, belgesel yay?nlarlar, daha ciddi kanallar kabul edilirlerdi. ?imdi Dobra Dobra ile Haydi Gel Bizimle Ol aras?ndaki ya da U?an Ku? ile Biri Bizi G?zetliyor aras?ndaki tek fark? burada a??kl?yorum: Yaln?zca kat?lan ki?iler birbirinden farkl?. O da her zaman de?il. Formatlar? derseniz ?u: Kat?l?mc?lardan 4 ila 26 ki?inin ayn? anda konu?tu?u geyik muhabbetleri. B?ylece, kimin ne s?yledi?ini biz seyirciler do?ru d?r?st anlamay?z ama kat?lanlar?n gayet g?zel e?lendiklerine tan?k oluruz. Belki ?ok eskiden, programlar?n seyirci i?in yap?ld??? zamanlar vard?. Art?k st?dyoda e?leniyorlarsa mesele yok.
M?jde Ar ve arkada?lar?n?n yapt??? Cem Y?lmaz?l? program, bir haber kanal? program? gibi ??kmad? hi? piyasaya. Dobra Dobra?dan belki bir miktar daha d?zeyli bir sohbetti. Ama izleyenlere de izlemeyenlere de, hemen en d?zeysiz k?sm? yans?t?ld?, ak?llarda o kald?. Bir haftad?r da bir ?gazoz kapa??? muhabbetidir gidiyor. Bir de b?yle g?ncel haberlerden hat?rlatmalar yap?p sohbeti ona g?re y?nlendirmeye ?al???yorlar ?stelik. Ekran?n alt?nda Beyaz T?rkler, eski dostlar, do?um oranlar? gibi ba?l?klar yazd?, ama ak?llarda ?M?jde Ar??n gazozunun kapa??n? kim a?t?? sorusu kald?.
Demek ki ciddi ba?l?klar koyup tak?m elbise giymekle, geyik muhabbetinden ??kam?yorsunuz.
Zaten b?t?n kanallarda sabah?n erken saatlerinde ba?l?yor geyik d?ng?s?, gece yar?lar?na kadar s?r?yor. Sabah saatlerinin en erken canl? programlar?, ?enay D?dek?li, M?ge Anl??l?, Elif G?vendik?li sabah magazinleri. St?dyoya konuklar al?n?yor, son yap?p ettikleri, g?ncel dedikodular konu?uluyor. Burdaki geyik, sosyetik geyik. Arkas?ndan Seda Sayan??yla, Lerzan Mutlu?suyla kad?n programlar? s?ralan?yor. Onun t?r?, evkad?n? geyi?i. Ama her isteyen ev kad?n?n? aralar?na al?rlar san?yorsan?z yan?l?rs?n?z. Bunun da bir mafyas?, derin evkad?nlar? var. Arkas?ndan Biri Bizi G?zetliyor, ba?ar?yla evkad?n? geyi?i t?r?n? ak?am saatlerine ta??yor. Ak?am olunca U?an Ku??ta haftan?n en k?ldan t?yden muhabbetleri tart??maya a??l?yor. Bu geyik, polemik tipi geyik, ??nk? tamamen kar?? tarafa sata?ma ?zerine kurulu.
Farkl? tipler olsa da, hepsinde konu?mac? olman?n ana kural?, di?erlerini dinlemeyip kendi sesini duyurmak i?in ??rp?nmak. Onun i?in birbirine benziyorlar.
Yeni yeni b?t?n kanallara egemen olan geyik program? da, ben tipi geyik. H?ncal Ulu? ve arkada?lar? seriyi ba?latt?. Beyaz ?imdi G?ven K?ra??la, eski partneri Kadir ??pdemir ayr?, M?jde Ar ve arkada?lar? ayr? yap?yor. Her biri de ayn? anda kendisini anlatt??? i?in geyik muhabbeti programlar?n?n en tuhaf? ortaya ??k?yor.
Sonra sabah tekrar magazin, tekrar Seda Sayan? Galiba sonsuza kadar s?recek bir geyik d?ng?s? ba?lad?. Hi? susmayacaklar.

KAMPANYA - rt?k bir rahat dursun art?k!
Televizyon kanallar?n?n denetime ihtiyac? olmad???n? s?ylersek, bu k??enin takip?ileri herhalde epey g?ler. Kanallar?n fena halde dizginlenmesi gerekti?ini zaten bizim s?ylememize gerek yok, kendileri bile su?lar?n? biliyor. Ama RT?K yok mu, RT?K... Onun eziyetiyle iyice ?ekilmez bir hal al?yor televizyon maceras?.
Ge?en hafta RT?K Ba?kan??n?n Alt?pas program?n? aray?p f?r?a atmas?, kolay kolay ba?ka memlekette olacak i? de?il ger?ekten. Beyefendi sahuru bekliyormu?, program? izlerken sinirlenmi?. ?tiraz etti?i de ne, ?Hakemlere ?yle demeyin?. Ne denece?ine de mi o kar???yormu? demeyin, Ahmet ?akar da hemen ?ark edip ?Tabii beyefendi siz s?yleyin ki biz de bilelim nas?l ele?tirece?imizi? diye geri bast?.
Ama RT?K sans?r? o boyuta gelmi? ki, bunun bir skandal oldu?unu, hukuki bir i?leyi? varsa bile ??k?p kimsenin canl? yay?nda programc?lara f?r?a atamayaca??n? d???nm?yor. Al??t???m?z ?eye bak?n: Ge?en g?n yeniden yay?nlanm??t?. Kibar Feyzo?ya a?a ?A?an?n bokunun ?st?ne bok olur mu? diyecek. ?A?an?n? diyor, d????t, ?olur mu lo? diye bitiriyor. Biz de g?l?yoruz, ne anl?yorsak. Niye? RT?K k?zar.
Son olarak da ??ehitler varken dans?z m? oynat?l?r? tart??mas?na girmi? kendileri. Bir a??klama yapm??lar ki, efendim ?Yay?n kurulu?lar?m?z?n toplumun ortak ve hassas de?erleri konusunda daha duyarl? olmalar?n? rica ediyor?larm??. Ne ilgisi varsa... Baz? yay?n kurulu?lar? ?nceden planlanan programlar?n? ger?ekle?tirirken, olay?n ac?s?n? vatanda?larla payla?t?klar?n? ifade etmede ba?ar?s?z olmu?lar... Olay? b?yle anlat?nca, ?Hakikaten ac?y? payla?mak laz?m? filan diye havaya girelim istemi?ler. Ama RT?K gibi z?rt p?rt kanal kapatan, program yasaklayan, bok?lar? bile bipleten bir kurum s?yleyince, bu, b?t?n kanallar?n hizaya ge?ip ??ehitler ?zel? program? yapmalar? demek. Maksat b?t?n kanallar ayn? olsun, mu?
Bir rahat versinler de, seyirci kanallarla kendi hesab?n? kendi g?rs?n...
?a?da? G?nerb?y?k
ÖNCEKİ HABER

do?u ve bat? almanya ?zerine

SONRAKİ HABER

Twitter’da her 30 saniyede bir 'kadın tacizi vakası' görülüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa