do?u ve bat? almanya ?zerine

Bug?n pencereden hafiften g?ne? s?z?yordu yataktan kalkt???mda, son alt? haftad?r hi? g?ne? y?z? g?rmedik M?nsterland?da. Hava hep bulutlu ge?ti. Bug?n uzun kalm??t?m yatakta.


Bug?n pencereden hafiften g?ne? s?z?yordu yataktan kalkt???mda, son alt? haftad?r hi? g?ne? y?z? g?rmedik M?nsterland?da. Hava hep bulutlu ge?ti. Bug?n uzun kalm??t?m yatakta. Ne de olsa Almanya?n?n birle?me g?n?. Bu nedenle i? yok.
T?rkiye?de kalsayd?m tam 15 y?l ?nce emekli olmu?tum, ?imdi ya? 60?a dayand?, daha 6 y?l ?al??aca??m. Elbet ya?arsam ondan sonra emeklilik maa??na ge?ece?im. Bilmem g??men olmu? sa?l?kl? bu ya?? dolduranlar?n y?zdesi nedir? Belki bu alanda bir ara?t?rma yapan olur ve bilgileniriz. Biz ?ocukken ?Malatya?n?n kay?s?s? ve bal armudu ?m?r uzat?r. Bir?ok derde dermand?r? derlerdi. Almanya?ya geleli tam 35 y?l oluyor. Art?k ne taze kay?s? ne de taze bal armudu yeme olana??m?z var. Ger?i ila?s?z? bulunuyor mu? Bu soruya da do?rudan olumlu bir yan?t vermenin zor oldu?u a?ikar.
Ha konumuz, Do?u ve Bat? Almanya?n?n birle?mesiydi. 1990 y?l?nda birle?mi?lerdi. Bu birle?me ile Almanya, 16 federal h?k?metten olu?mu? oluyordu. Art?k o tipik Do?u Almanya ve Bat? Almanya?dan s?z etmek m?mk?n de?il. Ancak halen bir ?eli?kiler yuma?? olarak ?n?m?zde duruyor.
Bug?n tatil, ?Do?u ve Bat? Almanya?n?n birle?me g?n?? nedeniyle. O g?nden bu yana, Do?u Almanya?n?n kalk?nmas? ?zerine t?m ?al??anlar?n ?cretlerinden devlet eliyle beli bir miktar, ?Do?u Almanya?y? kalk?nd?rmak i?in dayan??ma paras?? olarak kesildi.

Yeni Eyaletler
Almanlar elbette art?k ?Do?u Almanya? ad?n? silerek onun yerine ?Yeni Eyaletler? terimini kuland?lar. ?lk birle?mede Bat? Almanya?n?n yetkilileri, ?Do?u eyaletlerini, Bat? Almanya seviyesine getirmek i?in 1.5 trilyon Avro gidece?ini? a??klam??lard?. Bu paran?n birka? kat? sadece ?al??anlar?n kalk?nmas?ndan al?nd?. Sadece 2006 y?l?nda. 11.3 milyar Avro kesilmi? ?al??anlardan. Ve 2005-2019 y?llar? i?in Do?u eyaletleriyle federal h?k?met, 105.3 milyar Avro ek dayan??man?n daha aktar?lmas? konusunda anla?m??lard?. Bu paradan en b?y?k pay? y?zde 26 ile Sachsen eyaletinde kalan eski ?Do?u Almanya? kentleri alacak.
Bug?ne kadar Do?u eyaletlerine aktar?lan y?zlerce milyar Avro, b?lgenin Bat? Almanya aras?ndaki farkl?l???n? gidermedi. Eski Do?u Almanya eyaletlerinde ekonomik geli?me her ge?en g?n gerilemekte. Resmi kaynaklara devlet gelirine g?re Do?u?da ki?i ba??na ancak Bat??dakinin y?zde 67.3 d???yor. ??sizlik oran? eyl?l ay?nda y?zde 14.1?i buldu. Bu oran k?? aylar?nda olduk?a y?kselecek. ??nk? Almanya?n?n ?Yeni Eyaletleri? ?zellikle tar?m ve in?aat alan? durumunda. Bu oran, Bat? Almanya?n?n iki kat?ndan fazla. Bat? Almanya?n?n genelinde i?sizlik oran?, eyl?l ay? resmi verilerine g?re y?zde 7. Ama b?t?n bunlara ra?men Do?u eyaletlerindeki ekonomik b?y?menin 2006 y?l?na oran? y?zde 3 ve Bat? Almanya?n?n genel ortalamas? ise y?zde 2.7.
Uzmanlar, ?Do?u eyaletlerinin geli?erek Bat? eyaletlerinin seviyesine gelmesi i?in yap?lacak in?a daha birka? nesili kapsar? diyorlar. Bu demektir ki bu y?zy?l?n sonunda da bitmemi? olacak, Do?u ve Bat? Almanya eyaletleri aras?ndaki fark.
Uzun zamand?r, Bat? eyaletlerinin halk? ?zellikle ?al??anlar?, art?k ?Yeni Almanya eyaletlerinin geli?mesi i?in dayan??ma olarak ?dedikleri ?cretleri? vermek istemediklerini, seslerini y?kselterek a??klamaya ba?lad?lar. Anla??lan o ki Alman h?k?meti de bu y?kselen sesin, giderek kendi yap?lar?n? da sarsaca??n? hesaplamakta. B?ylece yeni y?ldan itibaren bu ?Do?u eyaletleri destekleme prim kesintileri? direkt ?al??an?n gelirlerinden kesilmeyecektir. Ama Do?u eyaletlerinin kalk?nmas? i?in bir anla?ma var. Bu kalk?nma ?al??malar? s?rmezse ?tekrar Do?u duvarlar? ?r?lmeli? seslerinin ?lke ?ap?nda yayg?nla?arak kabul g?rece?i ger?e?i de ortadad?r. Bu durumda Berlin?in yapaca?? tek i?, yeni vergi yollar? aramas? ve var olan vergileri y?kseltmesidir.
Anla??lan, gene el at?lacak yer, halk?n cebi.
T?pk? eski Do?u Almanya?n?n, Avrupa K?tas??nda Amerika?n?n g?lgesi gibi g?r?nen Bat? Almanya ile birle?me hevesiyle bulutlar? par?alayarak odam?za s?zan g?ne? de uzun s?rmedi, hafiften ya?mur serpi?tirmesiyle griye d?n??t? yery?z?.
Molla Demirel
www.evrensel.net